Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Banery Flash
ID linku 3356
Url http://web.oversize.pl
Opis Zajmujemy si? tworzeniem stron www, internetowych bannerów reklamowych, prezentacji i innych elementów flashowych oraz multimedialnych. 0ferujemy równie? design materia?ów reklamowych itp. Naszym klientom polecamy pozycjonowanie, hosting oraz atrakcyjne sub-domeny i konta e-mail.
Wykonujemy internetowe bannery reklamowe w technologii flash. Banery flash to doskona?a forma reklamy produktów, us?ug i portali internetowych. Technologia flash umo?liwia wykorzystanie zaawansowanych i efektownych animacji, które skutecznie przyci?gn? uwag? potencjalnego klienta. Nasze projekty bannerów dostosowane s? graficznie i animacyjnie do reklamowanego produktu przy uwzgl?dnieniu wskazówek klienta. Nie wykorzystujemy szablonów, do ka?dego baneru podchodzimy indywidualnie.
Kategoria Komputery > Firmy
Słowa kluczowe Banery flash
Data Jan 23, 2011
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Banery Flash
Ocena gościa

 Other links at Komputery > Firmy
1. Zwrot podatku
  Dzi?ki naszej firmie mo?esz zwi?kszy? zyski swojej firmy. Pomo?emy równie? korzystnie rozliczy? z urz?dem skarbowym osoby prywatne. Jeste?my grup? specjalistów w dziedzinie ksi?gowo?ci i rachunkowo?ci. ?wiadczymy szeroki zakres us?ug dla osób prywatnych i firm.Dzi?ki naszemu internetowemu serwisowi ksi?gowemu mo?esz nam zleci? prowadzenie ksi?gowo?ci i rachunkowo?ci twojej firmy. Jeste?my tak?e do dyspozycji przy rozliczeniach podatków do zwrotu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasza ofert? dost?pn? na stronie internetowej.
Kategoria:   Komputery > Firmy


2. Ksi?gowo?? Gdynia
  Jeste?my profesjonalnym biurem rachunkowym, które jako pierwsze udost?pni?o swoim klientom ca?odobowy wgl?d do dokumentacji online. ?wiadczymy kompleksowe us?ugi ksi?gowe dla firm oraz osób fizycznych. Posiadamy wykupione ubezpieczenie od strat spowodowanych nasz? ewentualn? pomy?k?. Serdecznie zapraszamy do wspó?pracy. Je?li jeste? w?a?cicielem firmy i potrzebujesz us?ug biura rachunkowego z pewno?ci? zainteresuje Ci? strona internetowa biura Maat. Ambicj? firmy jest jak najpe?niejsze zaspakajanie potrzeb swoich klientów dlatego po latach pracy w bran?y powsta?o biuro w pe?ni internetowe. Firma Maat zaprasza i oferuje promocje. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.
Kategoria:   Komputery > Firmy


3. IC Service Wroc?aw - Us?ugi informatyczne, outsourcing IT, serwis IT, serwis komputerowy.
  Us?ugi informatyczne, outsourcing IT dla firm oraz obs?uga klientów indywidualnych. Zapewniamy serwis IT, serwis komputerowy, umowy serwisowe. Najtaniej we Wroc?awiu. Zajmujemy si? praktycznie wszystkim co zwi?zane z infrastruktur? informatyczn? w Twoim domu i firmie. Posiadamy odpowiednio wyszkolonych pracowników, którzy s? do Pa?stwa dyspozycji 24 godziny na dob?. Tel. 693-488-567.
Kategoria:   Komputery > Firmy
Komputery > Internet > Tworzenie stron


4. Klimatyzacja monta?
  Oferta naszej firmy obejmuje monta? klimatyzacji oraz wentylacji, a tak?e projektowanie i serwis sprz?tu klimatyzacyjno-wentylacyjnego.
Oferta Komfort Klimy zawiera systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz ich projektowanie i serwis. Wykonujemy dwa rodzaje systemów wentylacyjnych: wentylacja biurowo-apartamentowa i wentylacja przemys?owa. W tym drugim przypadku szczególny nacisk k?adziemy na przyjazno?? dla ?rodowiska.
Kategoria:   Komputery > Firmy
Dom
Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo


5. Testkomp.pl - testy oprogramowania, sieci komputerowe, strony internetowe
  Ka?da firma informatyczna powinna dba? o podnoszenie jako?ci pisanego przez oprogramowania.
Mo?na to osi?ga? poprzez testowanie oprogramowania komputerowego. Na ró?nych etapach produkcji mog? by? nast?puj?ce testy oprogramowania:
funkcjonalne, akceptacyjne, regresyjne, integracyjne, itd.
Ka?dy rodzaj testu odpowiada za dzia?ania koncentruj?ce si? w innym czasie produkcyjnym.
Wa?ne bowiem jest, aby testowanie oprogramowania wykonywa? nie tylko po zako?czeniu prac produkcyjnych, ale na ka?dym etapie produkcji. Tylko takie testy oprogramowania zagwarantuj? mo?liwie jak najlepsz? jako?? produktu.
Z punktu widzenia ka?dego klienta kupuj?cego oprogramowanie komputerowe wa?na jest jego stabilno??. Klient oczywi?cie mo?e zg?osi? w ramach okresu gwarancyjnego problemy z zakupionym oprogramowaniem, jednak ka?dy powa?ny problem, zw?aszcza je?li oprogramowanie jest kosztowne, obni?a zaufanie klienta do firmy pisz?cej to oprogramowanie, a w samej firmie generuje nieporównywalnie wi?ksze koszty poprawy takiego problemu, ni? gdyby ten sam b??d zosta? zg?oszony w którym? etapie produkcji programu.
Dlatego tak wa?ne jest, aby ka?da firma programistyczna wykonywa?a testowanie oprogramowania przez siebie pisanego.
Niestety zbyt wiele firm nie podchodzi do tego zagadnienia powa?nie, taktuj?c testy oprogramowania jako niekonieczny elment podnoszenia jako?ci, lub co gorsza jako z?o konieczne.
Aby temu zapobiec niezb?dne jest wydzielenie w firmie niezale?nej od jej kierownictwa komórki testowej, czyli powierzy? testy firmie zewn?trznej, która nie jest uwik?ana w ?adne relacje pracownik-szef, oraz kole?e?skie relacje, które mog? sprzyja? "zamiataniu pod dywan" mniej istotnych problemów.
Testkomp.pl wykonuje testowanie oprogramowania na ka?dym etapie produkcji.
Kategoria:   Komputery > Firmy
Wed?ug miejscowo?ci > K
Komputery > Internet > Us?ugi
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com