Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Budownictwo > Drogowe  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Albertech <-> Reich, Redex, Andantex (Catep), Merobel, DMN, Schroedahl, Pekomp, Querschneider
Firma Albertech s.c. jest przedstawicielem zagranicznych producentów wysokiej jako?ci innowacyjnych cz??ci maszyn. W naszej ofercie znajd? Pa?stwo mi?dzy innymi: sprz?g?a, maszyny dla ró?nych ga??zi przemys?u, uk?ady nap?dowe, zawory, zwrotnice, armatur? specjaln?, maszyny dla przemys?u papierniczego, kompensatory, sita nieplecione i izolacje tkaninowe oraz wszelkie cz??ci zamienne do wymienionych produktów. S?u?ymy tak?e profesjonalnym doradztwem technicznym w zakresie doboru i instalacji cz??ci maszyn.
Kategoria:   Handel > Wed?ug miejscowo?ci
Budownictwo > Drogowe
Energia > Paliwa

Data dodania: Jun 29, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Firma Budowlana MAJERCZAK - przewierty, kanalizacje, wodoci?gi, us?ugi transportowe
Firma Budowlana Majerczak
Przewierty sterowane , kanalizacje,wodoci?gi ,us?ugi transportowe - przewozy ponadnormatywne , ponadgabarytowe

Wykonujemy budowy uzbrojenia podziemnego takie jak:
- wodoci?gi
- kanalizacje
- gazoci?gi
- sieci teletechniczne.

Specjalno?ci? firmy jest wykonywanie przewiertów pod przeszkodami terenowymi
dla wszystkich podziemnych mediów.
?wiadczymy równie? us?ugi transportowe materia?ów budowlanych sypkich i sprz?tu budowlanego
(przewozy ponadgabarytowe , ponadnormatywne do 40t)

Szczegó?y na naszej stronie www.majerczak.pl
Kategoria:   Budownictwo > Drogowe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Projektowanie i zak?adanie zieleni
# Projektowanie i urz?dzanie:

* parków, skwerów i ziele?ców
* ogrodów przydomowych
* zieleni przyulicznej
* zieleni na osiedlach mieszkaniowych
* placów zabaw dla dzieci
* terenów przy szko?ach i przedszkolach
* przestrzeni publicznych (place, ci?gi piesze, parkingi)
* zieleni przy terenach us?ugowych (centra handlowe, budynki biurowe)
* otoczenia miejsc historycznych
* terenów o?rodków wypoczynkowych
* terenów sportowych
* ro?linno?ci przy drogach szybkiego ruchu
* zielonych dachów

# Wyceny i inwentaryzacje
# Rewaloryzacja zabytkowych za?o?e? ogrodowych i parków
# Aran?acja wn?trz zieleni?
Kategoria:   Dom > Ogród
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród
Budownictwo > Drogowe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. TYMCZASOWE OGRODZENIA BUDOWLANE, PANELOWE, PRZESTAWNE - ARAD WROC?�AW
, dzia?a na rynku od 1996 roku i od samego pocz?tku konsekwentnie realizuje przyj?t? strategi? rozwoju. Zajmujemy si? profesjonaln? i kompleksow? obs?ug? w zakresie sprzeda?y, wynajmu i monta?u rusztowa? oraz ogrodze? tymczasowych i panelowych. Posiadamy wiedz?, do?wiadczenie i potencja? pozwalaj?ce sprosta? ka?demu zadaniu w dziedzinie konstrukcji rusztowaniowych. W swojej ofercie sprzeda?owej posiadamy tak?e drabiny, szalunki , rusztowania przejezdne oraz zsypy do gruzu, wci?garki, windy budowlane i inne maszyny. Oferujemy równie? wszystko to, co jest niezb?dne do eksploatacji i monta?u rusztowania i ogrodzenia budowlanego.

Wspó?pracujemy z wieloma firmami na rynku wroc?awskim i ogólnopolskim zarówno w ramach sta?ej wspó?pracy, jak i obs?ugi poszczególnych zlece?. Staramy si? sprosta? potrzebom naszych klientów zarówno w ramach powy?szej oferty jak równie? indywidualnych zlece? wynikaj?cych z potrzeb danej inwestycji.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Bramy i ogrodzenia
Budownictwo
Budownictwo > Drogowe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Mata s?omiana
Biodegradowalna mata przeciwerozyjna - ekomata S-100 wytwarzana jest w 100% ze s?omy, czyli z naturalnego surowca ulegaj?cego biodegradacji.
Zastosowanie
ochrona oraz umocnienie skarp wykopu i nasypu przy budowie dróg
alternatywa do umocnienia skarp przez darniowanie (np. w krat?)
zabezpieczenie skarp rowów
przy budowie wa?ów przeciwha?asowych
przy rekultywacji terenów przemys?owych
przy modernizacji ha?d i wysypisk ?mieci
Kategoria:   Budownictwo > Drogowe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. kostka dekoracyjna transport TARNÓW
Firma FASTER dzia?a na rynku ma?opolskim juz od 1997 roku. Specjalizujemy si? w sprzeda?y i dystrybucji wysokiej jako?ci kostki brukowej oraz galanterii betonowej, wspó?pracuj?c z jednym z najwi?kszych producentów w kraju firm? BRUK-BET.
W zwi?zku z dynamicznym rozwojem firmy od 2010 roku postanowili?my otworzy? drugi oddzia? o nazwie Faster-Bruk, który jest autoryzowanym punktem sprzeda?y kostki brukowej firmy POLBRUK .
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Drogowe
Budownictwo > Projektowanie

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Niwelator Leica
?eby nale?ycie przeprowadzi? pomiary zarówno w budownictwie jak te? geodezji konieczne jest zastosowanie specjalnego przyrz?du pomiarowego. Do mierzenia odleg?o?ci u?ywane s? niwelatory, urz?dzenia geodezyjne które mierz? ró?nice odleg?o?ci ?at niwelacyjnych.

Przedsi?biorstwo ConstructSystems, przedstawiciel znanej marki Leica Geosystems oferuje zaawansowany sprz?t pomiarowy, który z powodzeniem mo?e by? u?ywany na placach budów czy podczas pomiarów geodezyjnych.

Do mierzenia ró?nic wysoko?ci polecamy precyzyjne niwelatory serii NA700, które s? odporne na kurz oraz uderzenia. Przez precyzyjn? optyk? prace mog? by? bez problemu wykonywane nawet noc?.

Wykrywacz instalacji podziemnych DIGICAT to odpowiednik precyzji i bezpiecze?stwa. Dzi?ki wykrywaczom instalacji precyzyjnie okre?lisz po?o?enie instalacji podziemnych a w dodatku okre?lisz g??boko?? ich umiejscowienia.
Kategoria:   Budownictwo > Drogowe

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Auto-Hol Pomoc Drogowa 501 187 877Pomoc drogowa AUTO-HOL Kraków
Pomoc drogowa Ca?odobowa 501 187 877, holowanie pojazdów Kraków,drobne naprawy na drodze,holowanie samochodów osobowych, dostawczych, ci??arowych, TIR, autobusów na terenie kraju oraz zagranicy. Mo?liwo?? transportu do czterech samochodów równocze?nie w kraju oraz za granic?.Wyci?ganie z rowu oraz stawianie na ko?a sam:osobowych, dostawczych,ci??arowych, TIR-ów, autobusów. Transport specjalistyczny maszyn, wózków wid?owych oraz wszelkiego rodzaju ?adunków.Roz?adunki z naczep, przyczep, sam ci??arowych,kontenerów, wszelkiego rodzaju pojazdów.Assistance Kraków,Laweta Kraków,Pomoc drogowa Kraków,Autoholowanie Kraków,Autopomoc Kraków,
Kategoria:   Spo?ecze?stwo > Religia i duchowo?? > Chrze?cija?stwo > Katolicyzm > Organizacje
Aktualno?ci i media
Budownictwo > Drogowe

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Ekrany akustyczne
Witryna przedsi?biorstwa Weldon dzia?aj?cego w bran?y produkcji metalowej. Podstawowym i najstarszym profilem dzia?alno?ci firmy jest produkcja kontenerów. Weldon wytwarza kontenery o dowolnym przeznaczeniu zgodne z normami ISO. W ofercie przedsi?biorstwa s? m.in. kontenery sk?adane, sanitarne, mieszkalne, morskie, magazynowe i inne.

Oferta Weldon w zakresie budowy kontenerów jest ci?gle rozwijana o nowe, udoskonalone kontenery.
Uzyskane w ostanim okresie wiedza i do?wiadczenie umo?liwi?y rozszerzenie zakresu produkcji metalowej o nowe dzia?y produktów i ?wiadczonych us?ug. S? nimi produkcja ekranów akustycznych, panelowych ogrodze? metalowych i konstrukcje stalowe oraz us?ugi wynajmu maszyn, obróbki metalu, a tak?e ultrad?wi?kowego badania spoin i spawów konstrukcji stalowych. Dzi?ki znacznemu wzrostowi ilo?ci inwestycji w zakresie budownictwa drogowego szczególnie du?ym zainteresowaniem w ostatnim czasie ciesz? si? ekrany akustyczne.
Kategoria:   Budownictwo > Drogowe

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: