Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Budownictwo > Instalacje > Ochrony  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. CZYTNIKI BIOMETRYCZNE, KONTROLA DOSTEPU, REJESTRACJA CZASU PRACY
Firma oferuje szeroki wybór czytników biometrycznych, wykorzystuj?cych technologi? identyfikacji odcisku palca. Urz?dzenia maj? zastosowanie w kontroli dost?pu oraz kontroli czasu pracy pracowników. Jeste?my bezpo?rednim dystrybutorem tych rozwi?za? na polski rynek. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?. Ponadto BioSys oferuje ca?o?ciowe wdro?enia systemów kontroli dost?pu oraz rejestracji czasy pracy, ewidencji czasu pracy oraz konroli czasu pracy w firmach.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje
Budownictwo > Instalacje > Ochrony
Dobra konsumpcyjne > Elektronika

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Folie okienne PHU FOLKOS
Firma PHU FOLKOS zajmuje si? monta?em oraz demonta?em folii okiennych
W swojej ofercie posiadamy folie:
* bezpieczne
* antyw?amaniowe
* przeciws?oneczne
* lustrzanki
* ozdobne
* przeciw promieniowaniu ultrafioletowemu
* matowe (efekt piaskowanego,mro?onego szk?a, nie zaciemniaj?
pomieszczenia, a jednocze?nie uniemo?liwiaj? wgl?d do jego wn?trza )
idealne do pomieszcze? sanitarnych,socjalnych,gabinetów lekarskich,
szpitali,biur, sal konferencyjnych,sciankach dzia?owych...


Folie okienne zapewniaj?:
- ochron? przed potencjalnym w?amywaczem , napastnikiem
- ochron? przed nadmiernym promieniowaniem s?onecznym
(zapewniaj? optymaln? temperatur? wewn?trz pomieszczenia w miesi?cach
letnich)
- redukcj? kosztów klimatyzacji i ogrzewania
- prywatno?? w biurach i domach
- stanowi? ciekawa aran?acj? wn?trz
- ochron? przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym
(zabezpieczaj? wn?trza pomieszcze? przed blakni?ciem)
-pozwalaj? uzyska? efekt lustra weneckiego
- i wiele innych zastosowa?

Zapewniamy wysokiej klasy foli? okienna oraz szybki i profesjonalny monta?
Kontakthttp://www.folkos.pl
tel 790-028-159 lub 792-611-960
folkos@wp.pl lub folkos@onet.eu
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Stolarka > Drzwi i okna
Budownictwo > Materia?y > Wyposa?enie
Budownictwo > Instalacje > Ochrony

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 4.00 Głosów: 1
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. BIOMETRIA, KONTROLA DOST?PU, ODCISK PALCA
Strona internetowa o tematyce zabezpieczeniowej. Pojawiaj? sie tu informacje o systemach kontroli dost?pu. Mo?na znale?? tu przyk?adowe urz?dzenia stosowane w kontroli dost?pu. Obecnie, najnowsz? technologia stosowana w kontroli dostepu s? urz?dzenia, terminale biometryczne. Opieraj? si? one o odcisk palca czyli obraz linii papilarnych cz?owieka, a tak?e g?os i siatkówke oka. S? to nowoczesne metody, które znacznie zwi?kszaj? bezpiecze?stwo. Powoli zast?puj? karty zbli?eniowe, które równie? maj? wielu zwolenników. Kontrola dost?pu jest niezwykle wa?nym aspektem zarówno w firmach jak i domach prywatnych. Biometria ma szerokie zastosowanie, dzi?ki czemu mo?e by? stosowana niemal?e wsz?dzie ze ?wietnym skutkiem.
Kategoria:   Budownictwo > Mieszkaniowe
Budownictwo > Instalacje > Ochrony
Aktualno?ci i media

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. MERPOL ochrona osób i mienia, Monitoring Wielkopolski!
W ofercie ochrona osób i mienia realizowana w porozumieniu Monitoring Wielkopolski - monitoring firm i mieszka? Pozna? i Wielkopolska! Zapraszamy
ochrona mienia, ochrona osób, konwoje Pozna?, ochrona osób i mienia, monitoring wielkopolski, konwoje, agencja ochrony
Ochrona osób i mienia, Pozna? i wielkopolska - systemy ochrony i zabezpieczenia
MERPOL ochrona osób i mienia, Monitoring Wielkopolski!
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Ochrony

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Systemy alarmowe Inowroc?aw
Ochrona to istotny element sprawnie funkcjonuj?cej firmy. Przedsi?biorcy dbaj? o to, aby ich pracownicy i obiekty by?y nale?ycie zabezpieczane i w tym kierunku stosuj? np. systemy alarmowe. Inowroc?aw korzysta w tym wzgl?dzie z us?ug firmy Votum, która w krótkim czasie zak?ada profesjonalne instalacje alarmowe, dzi?ki którym mo?na szybko zareagowa? w razie próby w?amania lub po?aru.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Ochrony

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Alarmy Bydgoszcz
Firma TECHNIKA ALARMOWA powsta?a w 1999 roku. Firma specjalizuje si? w projektowaniu, monta?u, modernizacji oraz konserwacji Elektronicznych Systemów Zabezpiecze?. Firma posiada koncesj? Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji nr L-0738/01, autoryzacj? TECHOM-u do klasy SA 2 i SA 4 w zakresie projektowania elektronicznych systemów alarmowych.
Kategoria:   Us?ugi > Bezpiecze?stwo i ochrona
Budownictwo > Instalacje > Ochrony
Zdrowie > Regionalne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. EDAR KATOWICE
Us?ugi ochrony przystosowujemy ?ci?le do wymaga? stawianych przez naszych klientów uwzgl?dnieniem specyfiki obiektu i przewidzianych zagro?e?.


Oferta firmy:
- fizyczna ochrona osób
- fizyczna ochrona obiektów
- konwojowanie warto?ci pieni??nych
- patrolowanie i interwencje
- monitoring systemów alarmowych
- zabezpieczenia techniczne
- zabezpieczenia imprez masowych
- us?ugi porz?dkowo-czysto?ciowe

Jeste?my Zak?adem Pracy Chronionej i udzielamy firmom do 40% ulg? na Pa?stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych.

Serdecznie zapraszamy do wspó?pracy!

www.zomedar.pl
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Ochrony

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 5 Ocena: 5.00 Głosów: 4
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Telewizja przemys?owa, kamery przemys?owe
Specjalizujemy si? w dystrybucji elektroniki u?ytkowej i systemów elektronicznych niezb?dnych w do funkcjonowania nowoczesnych przedsi?biorstw. Nasze kamery przemys?owe dobrze sprawdzaj? si? w sklepach, supermarketach, centrach handlowych, przy kontroli imprez masowych czy nadzorowaniu newralgicznych punktów miast. Szybko, bezpiecznie, a ponadto zawsze s?u?ymy profesjonaln? porad? przy doborze sprz?tu. Nasza telewizja przemys?owa skutecznie wspomaga ochron? domów, kompleksów wielomieszkaniowych, a tak?e instytucji takich jak banki czy ró?norodne urz?dy.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Ochrony
Dobra konsumpcyjne > Elektronika
Media > Telewizja > Cyfrowa

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. kamery przemys?owe
Firma OTECH specjalizuje si? w instalacjach z zakresu: telewizja przemys?owa (monitoring wizyjny), sieci komputerowe oraz ?wiat?owodowe, kontrola dost?pu oraz rejestracja czasu pracy, systemy sygnalizacji po?aru i oddymiania oraz instalacje specjalistyczne, tak?e prace wysoko?ciowe. Stawiamy do Pa?stwa dyspozycji 10 lat do?wiadczenia w sieciach niskonapi?ciowych.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Ochrony
Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: