Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Budownictwo > Instalacje  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
11. BHP Warszawa
Szkolenia BHP. Outsourcing BHP. Organizowanie i prowadzenie szkole? z zakresu BHP i PPO? dla wszystkich grup zawodowych, ocena ryzyka zawodowego, post?powania powypadkowe. Ryzyko zawodowe dla ka?dego stanowiska. Pe?na dokumentacja BHP i ppo?. Szkolenia BHP na najwy?szym poziomie. Wszystko co dotyczy spraw BHP. Dojazd do klienta na terenie Warszawy gratis. Prowadzimy dzia?alno?? na terenie ca?ej Polski.
Kategoria:   Sport > Sporty pi?ki i siatki > Pi?ka no?na > Kluby > Polskie > B
Sport > Sporty pi?ki i siatki > Tenis ziemny > Szkolenia
Budownictwo > Instalacje

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

12. building-silos.com
Firma dzia?a na rynku europejskim kilka lat i pr??nie si? rozwija. Wykonujemy prace monta?owe Silosów, Zbiorników, Spichlerzy oraz Kontenerów zbo?owych, paszowych a tak?e na paliwa i ciecze.Jeste?my liderami w monta?u, demonta?u oraz pracach konserwacyjnych i serwisowych na rynku europejskim. Posiadamy bogate do?wiadczenie w budowaniu Silosów ró?nych marek w tym PRIVE, NEUERO, CORDOBA, BRICE-BAKER, DOMICO, PHENIX, BIN, ARAJ.Jeste?my w stanie zbudowa? obiekt o ka?dej pojemno?ci.Nasz? firm? cechuj? dok?adno??, terminowo?? wykonywanych zlece?, oraz wykwalifikowana kadra pracownicza.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

13. OVERLIFT Monta? wind i schodów ruchomych.
Monta? wind osobowych, towarowych, kuchennych i innych.
Monta? schodów i chodników ruchomych.
Instalacje elektryczne.
Drobne prace budowlane i wyko?czeniowe.

Zatrudniamy pracowników którzy posiadaj? wszelkie wymagane uprawnienia i certyfikaty co gwarantuje wykonywanie us?ug na w?a?ciwym poziomie. Wykonujemy zlecenia na terenie ca?ego kraju oraz UE.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Instalacje
Budownictwo > Przemys?owe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

14. Dozowniki do mydla, Suszarki do rak, Papierowe reczniki – Jofel Polska
JOFEL jest mi?dzynarodow? grup? wyspecjalizowan? w produkcji urz?dze? higienicznych i papierów. Grupa posiada cztery fabryki w Hiszpanii i dwie w Ameryce Po?udniowej. Zajmuje pozycj? wiod?cego na rynku ?wiatowym producenta artyku?ów higienicznych dla biur, zak?adów przemys?owych, o?rodków s?u?by zdrowia, hoteli, restauracji i innych tego typu miejsc pracy.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Wystrój wn?trz

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

15. Ogrzej dom - pompy ciep?a - ogrzewanie pod?ogowe
Na koszty eksploatacji przypada jedynie w niewielkim udziale energia elektryczna. W porównaniu z innymi urz?dzeniami grzewczymi, w pe?ni uzale?nionymi od dro?ej?cych konwencjonalnych ?róde? energii, pompy ciep?a s? bezkonkurencyjne.
Realizuj?c system grzewczy mo?na zrezygnowa? z niepotrzebnych, kosztownych elementów. Nie ma konieczno?ci wykonania przy??czy gazowych ani te? komina odprowadzaj?cego spaliny. Nie trzeba sk?adowa? paliw, co skutkuje nie tylko zaoszcz?dzeniem powierzchni i estetyk? otoczenia, ale przede wszystkim bezpiecze?stwem u?ytkowników obiektu. Pompa ciep?a nie wymaga konserwacji ani przegl?dów technicznych i nie traci na sprawno?ci z biegiem lat. To urz?dzenie bezobs?ugowe.
Kategoria:   Energia > ?ród?a odnawialne
Budownictwo > Instalacje > Wodne i kanalizacyjne
Budownictwo > Instalacje

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

16. Kolektory s?oneczne budowa
Interesuj? ci? pró?niowe kolektory s?oneczne, które móg?by? zainstalowa? na dachu w celu produkowania energii w sposób ekologiczny i przyjazny dla ?rodowiska? Energia s?oneczna to ?ród?o, które mo?esz wykorzysta? i oszcz?dza?. Pró?niowe kolektory s?oneczne oferuje firma Projprzem Eko. Je?li szanujesz ochron? ?rodowiska za?ó? instalacj? solarn? w swoim domu lub firmie.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

17. Pompy ciep?a
Zastosuj
gruntow? pomp? ciep?a, aby zu?y? nawet o 75% mniej energii
Pompa ciep?a wraz z ogrzewaniem pod?ogowym to nowoczesne i ekologiczne rozwi?zanie. Polecamy je klientom, którzy mog? sobie pozwoli? na nieco wi?ksz? inwestycj?. Jest to oszcz?dny w eksploatacji i pod ka?dym wzgl?dem komfortowy w u?ytkowaniu system ogrzewania. Mimo ogromnej popularno?ci na Zachodzie u nas jeszcze ci?gle kojarzy si? z produktem luksusowym a tym samym dla wi?kszo?ci z nas nieosi?galnym. Tymczasem koszt inwestycji wcale nie jest pora?aj?cy. Obecnie stopa zwrotu wynosi ?rednio 5-6 lat (w porównaniu do pieca gazowego) i b?dzie si? zmniejsza? z ka?dym dniem wraz ze wzrostem cen gazu, oleju opa?owego a nawet drewna. Przy czym komfort u?ytkowania tego systemu grzewczego dodatkowo po??czony z mo?liwo?ci? prawie bez kosztowej klimatyzacji zdecydowanie pozostawia za sob? inne systemy obecne na rynku.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo
Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Budownictwo > Instalacje

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

18. Kolektory s?oneczne
Nasza firma jest autoryzowanym dystrybutorem kolektorów s?onecznych firmy THERMO|SOLAR na terytorium Polski. Nasz? dzia?alno?? prowadzimy ju? od 2005 roku. Naszym celem jest zosta? preferowanym partnerem i dostawc? kolektorów s?onecznych oraz pozosta?ych cz??ci zestawów solarnych na terenie naszego kraju. Nasza oferta zawiera produkty innowacyjne, nasze do?wiadczenie pozwala na efektywn? redukcj? kosztów. Serdecznie zapraszamy na nasza stron?.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

19. Klimatyzacja Wroc?aw
• Specjalizujemy si? w monta?u, serwisie, sprzeda?y urz?dze? klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych. Obs?ugujemy przedsi?biorstwa, domy, mieszkania, sklepy, apteki. Dzi?ki ka?demu powierzonemu nam projektowi stali?my si? precyzyjn? i profesjonaln? firm? instalatorsk?. Serwisujemy wykonane instalacje. Nasz? domen? jest sumienno??, pracowito??, terminowo??. Naszym celem jest zadowolenie klienta, staramy si? spe?nia? Pa?stwa wymagania, aby klimatyzacja dzia?a?a zawsze kiedy potrzeba. Teren dzia?ania: Wroc?aw i województwo dolno?l?skie.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Budownictwo > Instalacje
Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

20. Nawiewniki do okien
Naszym mottem jest ZDROWA WENTYLACJA, wierzymy bowiem, ?e na pocz?tku i na ko?cu ?a?cucha technologicznego jest cz?owiek, dla którego warto?ci? nadrz?dn? jest zdrowie i komfort pracy i tym celom powinni?my s?u?y?. St?d te? ostatnie pi?? lat po?wi?cili?my tworzeniu podstaw do d?ugofalowego rozwoju firmy zorientowanego na wdro?enie zdobyczy cywilizacyjnych na miar? XXI wieku w zakresie ekologicznych i energooszcz?dnych systemów wentylacyjnych do powszechnego stosowania, g?ównie w budownictwie mieszkaniowym.
Nawiewniki posiadaj? Atest Higieniczny nr HK/0329/01/99. Przeznaczone s? so do nawieu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych blokór operacyjnych, labolatoriów i pomieszcze? produkcyjnych o wysokim stopniu czysto?ci (np.produkcja leków). Zastosowany w nich filtr H13 (stopie? oczyszczania powietrza - 99,999%) zapewnia spe?nienie takich wymaga? w zakresie skuteczno?ci filtracji powietrza. W nawiewnikach mo?na stosowa? filtry o grubo?ci 80mm i 150mm.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Budownictwo > Instalacje
Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 [Następna >]

Przejdź do kategorii: