Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Budownictwo > Instalacje > Wodne i kanalizacyjne  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. grempol-przydomowe oczyszczalnie ?cieków,szamba,monta?,sprzeda?,doradztwo
Opis : grempol,przydomowe ekologiczne oczyszczalnie sciekow ,dostepne w rozsadnych cenach,oraz z fachowym montazem,dzia³amy na rynku od 2004r,dowozimy szamba na terenie calego kraju za dop³ata 1 z³ za kilometr,dzia³amy na terenie olesnicy dok³adnie w miejcowosci smolna 51,zachecam do skorzystania z wymiany tradycyjnego szamba na odp³ywowe ekologiczne szambo co pozwoli na obnizenie kosztow zwiazanych z wywozem nieczystosci o co za tym idzie mozna ubiegoc sie o zwrot poniesionych kosztow z ochrony srodowiska ktore refundowane sa przez unie europejska
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Instalacje
Budownictwo > Instalacje > Wodne i kanalizacyjne

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. KMB – wyroby ze stali nierdzewnej – okapy, narozniki, panele sufitowe,kotwy, posadzki,
KMB STEEL PRODUCT jest ca?kowicie polsk? firm? projektowo - handlowo - us?ugow?, oferuj?c? elementy ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. W naszej ofercie znajduj? sie nast?puj?c wyroby: kotwy, kratki wentylacyjne, obejmy na rury, os?ony na rury, panele sufitowe, po??czenia ko?nierzowe, posadzki, naro?niki, numery budynków, odbojniki, por?cze, balustrady, okapy, podesty, pó?ki, rega?y, wózki, kana?y, wpusty, odwodnienia liniowe, punktowe, w?azy-czyszczaki oraz urz?dzenia dla przemys?u spo?ywczego.Adres strony: www.kmb-steelproduct.eu
Kategoria:   Produkty przemys?owe
Budownictwo > Instalacje > Wodne i kanalizacyjne
Budownictwo > Maszyny i narz?dzia

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Hydraulik Kraków tel.792-256-055 Pogotowie hydrauliczne - ?wiadczymy us?ugi na terenie Krakowa i oko
Hydraulik Kraków tel.792-256-055 Pogotowie hydrauliczne
- ?wiadczymy us?ugi na terenie Krakowa i okolic w zakresie:

* AWARYJNE US?UGI HYDRAULICZNE- ca?odobowo!
* przeróbki instalacji mied?, plastik, ocynk, PCV
* monta? bojlerów, ogrzewaczy wody, pieców gazowych, kuchni gazowych
* sprawdzanie szczelno?ci instalacji gazowych - POSIADAMY NIEZB?DNE UPRAWNIENIA
* monta? pieca ?azienkowego, termy, kuchni gazowej
* bia?y monta?, wymiany armatury
* udra?nianie odp?ywów kanalizacyjnych, naprawa sp?uczek
* naprawa pieców gazowych - przegl?dy, czyszczenie i regulacja- serwis po gwarancyjny
* naprawa uszkodzonych rur, zaworów, kranów oraz inne naprawy i monta?e
* Naprawa urz?dze? gazowych.
* Doszczelnianie instalacji gazowej
* Lokalizacja wycieków gazu

Wykonujemy próby szczelno?ci instalacji gazowej.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Wodne i kanalizacyjne
Budownictwo > Instalacje
Budownictwo > Wed?ug miejscowo?ci

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Armatura sanitarna
Chcesz mie? w swoim domu pi?kn? i przemy?lan? ?azienk?? Szukasz pomys?ów i inspiracji jakie wybra? p?ytki ceramiczne, jaka armatura sanitarna sprawdzi si? u Ciebie najlepiej? Odpowiedzi na wszystkie te pytania oraz wiele innych znajdziesz na stronach naszego ?azienkowego wortalu. Zobacz najnowsze trendy w dziedzinie armatury sanitarnej oraz p?ytek ceramicznych do Twojej ?azienki.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Wodne i kanalizacyjne

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Kot?y parowe, ogrzewanie, technika grzewcza
Kot?y parowe, ogrzewanie, technika grzewcza.
Posiadamy uprawnienia UDT w zakresie remontów i monta?u urz?rzen
podlegaj?cych pod UDT takich jak zbiorniki ci?nieniowe, kot?y parowe i wodne,
ruroci?gi. Wykonawstwo i remonty urz?dze? techniki grzewczej.
Wykonujemy konstrukcje stalowe, ruroci?gi, ziorniki ci?nieniowe.

.8923
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo
Budownictwo > Instalacje > Wodne i kanalizacyjne
Budownictwo > Wodne

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Zak?ad Projektowo-Us?ugowy Energy Leszek Kryspin - ?wiadectwa charakterystyki energetycznej budynkó
Firma „ E N E R G Y” sk?ada ofert? skierowan? zarówno do klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych oraz instytucji publicznych dotycz?c? zrealizowania dla Pa?stwa: ?wiadectwa charakterystyki energetycznej budynków / lokali jak równie?:
- audytów energetycznych,
- bilansów ciep?a,
- doradztwo energetyczne,
- projektów budowlanych: instalacji, sieci, przy??czy do budynków, lokali takich bran? jak centralne ogrzewanie, ciep?a woda u?ytkowa, kanalizacja, wodoci?gi, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,
- przegl?dów gazowych
Kategoria:   Energia > Elektroenergetyka
Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Budownictwo > Instalacje > Wodne i kanalizacyjne

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Us?ugi hydrauliczne Wroc?aw
Nasza firma oferuje kompleksowe us?ugi hydrauliczne takie jak: instalacje gazowe, sieci ciep?ownicze ko?cz?c na radiowych lokalizacjach ruroci?gów. Specjalizujemy si? tak?e w wykonywaniu przy??cze? kanalizacyjnych, poczynaj?c od kosztorysu wg r-g. Dajemy okres 5 lat gwarancji na wykonane us?ugi (szamba betonowe, przydomowe oczyszczalnie ?cieków|odwodnienia budynków, drena?e, instalacje sanitarne). Zapraszamy do korzystania z naszych us?ug.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Wodne i kanalizacyjne

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Przydomowe oczyszczalnie
W trosce o nasze wspólne ?rodowisko oraz o Pa?stwa oszcz?dno?ci, proponujemy Pa?stwo przydomowe oczyszczalnie ?cieków, dzi?ki którym b?dziecie w stanie zaoszcz?dzi? na poborze wody z wodoci?gów. Firma Ekopan zatrudnia sztab wysoce wykwalifikowanych specjalistów, którzy zaprojektuj? i zrealizuj? dla Pa?stwa urz?dzenia do oczyszczania wody. W naszej ofercie znajduj? si? oczyszczalnie ?cieków, zarówno przydomowe jak i osiedlowe, szkolne i przemys?owe. Nasze oczyszczalnie przydomowe nie tylko wp?yn? pozytywnie na Pa?stwa finanse, ale równie? stan? si? ciekawym elementem dekoracyjnym.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Wodne i kanalizacyjne

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Ogrzej dom - pompy ciep?a - ogrzewanie pod?ogowe
Na koszty eksploatacji przypada jedynie w niewielkim udziale energia elektryczna. W porównaniu z innymi urz?dzeniami grzewczymi, w pe?ni uzale?nionymi od dro?ej?cych konwencjonalnych ?róde? energii, pompy ciep?a s? bezkonkurencyjne.
Realizuj?c system grzewczy mo?na zrezygnowa? z niepotrzebnych, kosztownych elementów. Nie ma konieczno?ci wykonania przy??czy gazowych ani te? komina odprowadzaj?cego spaliny. Nie trzeba sk?adowa? paliw, co skutkuje nie tylko zaoszcz?dzeniem powierzchni i estetyk? otoczenia, ale przede wszystkim bezpiecze?stwem u?ytkowników obiektu. Pompa ciep?a nie wymaga konserwacji ani przegl?dów technicznych i nie traci na sprawno?ci z biegiem lat. To urz?dzenie bezobs?ugowe.
Kategoria:   Energia > ?ród?a odnawialne
Budownictwo > Instalacje > Wodne i kanalizacyjne
Budownictwo > Instalacje

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. zdalny odczyt liczników
Rynek smart meteringu w ostatnich latach odnowtowuje ogromny wzrost g?ównie w wysoko rozwini?tych krajach UE. Systemy zdalnego odczytu danych bazuj?ce na radiowej – automatycznej transmisji danych to nowoczesne sposoby gospodarowania zu?yciem mediów oraz oszcz?dno?ci w tym zakrasie. Firma Rhino kieruj?c sie t? my?l? stworzy?a taki system dla nowoczesnych polskich przedsi?biorstw. Zapraszamy na nasz? stron? internetow?.
Kategoria:   Regionalne
Budownictwo > Instalacje > Wodne i kanalizacyjne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]

Przejdź do kategorii: