Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Budownictwo > Roboty ziemne i rozbiórkowe  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Budowa domów
Penta Bud ?wiadczy us?ugi budowy domów w Zielonej Górze. Penta Bud ?wiadczy tak?e takie us?ugi jak: remonty i modernizacja mieszka?, lokali u?ytkowych, starych kamienic oraz renowacja i remonty obiektów zabytkowych. Posiadamy du?e do?wiadczenie i wiedz? techniczno-budowlan?. Nasza firma dysponuje potencja?em umo?liwiaj?cym realizacj? przedsi?wzi?? w krótkim czasie.
Kategoria:   Budownictwo > Roboty ziemne i rozbiórkowe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Wyburzenia Wroc?aw
Podstawow?dzia?alno?ci? firmy Filip s.c.s? wyburzenia na terenie Wroc?awia. Firma FILIP s.c. zajmuje si? równie? robotami ziemnymi, wykonywaniem zasypek, niwelacj? terenu, sprzeda?? piasku, ?wiru, t?ucznia granitowego oraz destruktu betonowego. Firma posiada wszelkie certyfikaty, zezwolenia oraz licencje na przewóz oraz utylizacje urobku. Siedziba firmy Filip s.c. mie?ci si? w mie?cie Wroc?aw.
Kategoria:   Budownictwo > Roboty ziemne i rozbiórkowe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Izolacje, izolacje przeciwwodne
Internetowy sklep z materia?ami izolacyjnymi Grace. W ofercie znajduj? si? izolacje Grace, izolacje dachów, zabezpieczenia przeciwwodne, hydroizolacje. Szeroki wybór produktów i fachowa pomoc. Firma dzia?a w sektorze zabezpiecze? przeciwwodnych i przeciwwilgociowych budynków. Posiadamy autoryzacj? czo?owych producentów chemii budowlanej. Sklep internetowy serdecznie zaprasza na zakupy.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y
Budownictwo > Roboty ziemne i rozbiórkowe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Archeolog Gosty? woj. wielkopolskie
Archeolog mgr Dominik Kucza, tel.508-917-162 - nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe, prace dokumentacyjno-zabezpieczaj?ce ...

Inwestor, który dowiaduje si?, ?e chce prowadzi? budow? na obszarze obj?tym ochron? konserwatorsk?, zwykle uwa?a, ?e spotka?o go straszne nieszcz??cie, ?e wyd?u?y si? czas budowy i wzrosn? koszty. Jest to opinia b??dna, gdy? koszty s? z regu?y niewielkie, a sprawnie przeprowadzone badania nie poch?aniaj? wiele czasu.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Roboty ziemne i rozbiórkowe
Regionalne > Wielkopolskie > Powiaty > Leszczy?ski

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 12 Ocena: 5.00 Głosów: 6
Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. ARCHEOLOG Leszno woj. wielkopolskie
Archeolog mgr Dominik Kucza, tel.508-917-162 - nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe, prace dokumentacyjno-zabezpieczaj?ce ...

Inwestor, który dowiaduje si?, ?e chce prowadzi? budow? na obszarze obj?tym ochron? konserwatorsk?, zwykle uwa?a, ?e spotka?o go straszne nieszcz??cie, ?e wyd?u?y si? czas budowy i wzrosn? koszty. Jest to opinia b??dna, gdy? koszty s? z regu?y niewielkie, a sprawnie przeprowadzone badania nie poch?aniaj? wiele czasu.
Kategoria:   Budownictwo
Regionalne > Pomorskie > Sopot > Kultura
Budownictwo > Roboty ziemne i rozbiórkowe

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 2 Ocena: 5.00 Głosów: 3
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Archeolog Leszno
Archeolog mgr Dominik Kucza, tel.508-917-162 - nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe, prace dokumentacyjno-zabezpieczaj?ce ...

Inwestor, który dowiaduje si?, ?e chce prowadzi? budow? na obszarze obj?tym ochron? konserwatorsk?, zwykle uwa?a, ?e spotka?o go straszne nieszcz??cie, ?e wyd?u?y si? czas budowy i wzrosn? koszty. Jest to opinia b??dna, gdy? koszty s? z regu?y niewielkie, a sprawnie przeprowadzone badania nie poch?aniaj? wiele czasu.
Kategoria:   Budownictwo > Roboty ziemne i rozbiórkowe
Regionalne > Wielkopolskie > Leszno
Budownictwo

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 2 Ocena: 5.00 Głosów: 2
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Geodezja Wroc?aw
Firma Progeo na rynku us?ug geodezyjnych dzia?a od 1998 roku. Prace prowadzone s? na terenie Miasta Wroc?awia oraz przyleg?ych do niego powiatów.

Wysokiej klasy sprz?t, wykwalifikowana kadra z ponad pi?tnastoletnim do?wiadczeniem w zawodzie pozwalaj? na podejmowanie wszelkich wyzwa? w zakresie obs?ugi geodezyjnej. S? gwarancj? naszej niezawodno?ci i solidno?ci.

Nasza oferta:

* Mapy do celów projektowych
* Wytyczanie obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu
* Pomiary inwetaryzacyjne
* Pomiary powykonawcze
* Geodezyjna obs?uga inwestycji
* Podzia?y nieruchomo?ci
* Okazanie i wznowienie granic
* Pomiary sytuacyjno – wysoko?ciowe
Kategoria:   Nieruchomo?ci > Wed?ug miejscowo?ci
Budownictwo > Roboty ziemne i rozbiórkowe
Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Rusztowanie
P.W. LAPIS oferuje rusztowanie: wynajem, monta? i sprzeda? oraz prace wysoko?ciowe, renowacje obiektów zabytkowych. Polecamy
nasze rusztowanie, ofert? wynajmu i sprzeda?y. Korzystamy z wiedzy zdobywanej od dziesi?cioleci przez specjalistów od budownictwa, architektury, konserwacji zabytków, antykorozji. Dzia?amy na rynku od 1993 roku. Zaczynali?my od robót wysoko?ciowych, ??cz?c nasze zainteresowanie wspinaczk? i zdobywaniem jaski? z prac? zarobkow?. Od 2000 roku funkcjonujemy pod nazw? Przedsi?biorstwo Wielobran?owe LAPIS.
Kategoria:   Budownictwo > Roboty ziemne i rozbiórkowe
Aktualno?ci i media

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: