Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Budownictwo  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
31. Przedsi?biorstwo SWORD Pi?y Ta?mowe
Przedsi?biorstwo SWORD jest specjalistyczn? firm?, która zajmuje si? dostawami pi? i przecinarek ta?mowych. Posiadamy w swojej ofercie produkty dwóch najwi?kszych ?wiatowych producentów pi? ta?mowych - japo?skiej firmy AMADA oraz American Saw & Mfg. Company LENOX. Oferujemy pi?y przeznaczone do ci?cia metalu, drewna, ?ywno?ci, p?yny ch?odz?ce i mocronizery, akcesoria wspomagaj?ce ci?cie.
Kategoria:   Produkty przemys?owe > Maszyny i narz?dzia
Budownictwo
Produkty przemys?owe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 1.00 Głosów: 1
Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

32. TYMCZASOWE OGRODZENIA BUDOWLANE, PANELOWE, PRZESTAWNE - ARAD WROC?�AW
, dzia?a na rynku od 1996 roku i od samego pocz?tku konsekwentnie realizuje przyj?t? strategi? rozwoju. Zajmujemy si? profesjonaln? i kompleksow? obs?ug? w zakresie sprzeda?y, wynajmu i monta?u rusztowa? oraz ogrodze? tymczasowych i panelowych. Posiadamy wiedz?, do?wiadczenie i potencja? pozwalaj?ce sprosta? ka?demu zadaniu w dziedzinie konstrukcji rusztowaniowych. W swojej ofercie sprzeda?owej posiadamy tak?e drabiny, szalunki , rusztowania przejezdne oraz zsypy do gruzu, wci?garki, windy budowlane i inne maszyny. Oferujemy równie? wszystko to, co jest niezb?dne do eksploatacji i monta?u rusztowania i ogrodzenia budowlanego.

Wspó?pracujemy z wieloma firmami na rynku wroc?awskim i ogólnopolskim zarówno w ramach sta?ej wspó?pracy, jak i obs?ugi poszczególnych zlece?. Staramy si? sprosta? potrzebom naszych klientów zarówno w ramach powy?szej oferty jak równie? indywidualnych zlece? wynikaj?cych z potrzeb danej inwestycji.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Bramy i ogrodzenia
Budownictwo
Budownictwo > Drogowe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

33. Hale namiotowe - Producent, ISO-TUV, Projekty, normy PN-EN
Nasza firma zajmuje si? budow? i wynajmem hal namiotowych. Posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie w budowie hal aluminiowych. W naszej ofercie znajduj? si? hale namiotowe, hale aluminiowe, hale ?ukowe, hale stalowe, hale TFS i wiele innych. Realizujemy równie? nadruki na plandekach, auto-zabudowy. Jeste?my w stanie zbudowa? hal? o nietypowych wymiarach.
Kategoria:   Regionalne > Lubelskie > Lublin > Nieruchomo?ci
Budownictwo

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

34. firmy konin
Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? serwisu internetowego skupiaj?cego firmy z Konina o ró?norodnej specyfice dzia?ania.

Firmy medyczne, budowlane,edukacyjne, j?zykowe, turystyczne i us?ugowe, a tak?e szereg stron prywatnych i pa?stwowych urz?dów i placówek.

Fachowo i dok?adnie prezentowane, godne polecenia. Zapraszamy do nas. Zaoszcz?dzisz czas i pieni?dze. Sprawd?!!!
Kategoria:   Budownictwo
Katalogi firm
Zdrowie > Medycyna

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

35. budowlane informacje i nie tylko
Zapraszamy do naszego serwisu budowlanego. Znajduj? si? w nim wszelkie informacje budowlane, porady, przepisy BHP, prasa bran?owa, informacje o targach bran?owych, itp.

Katalog stron budowlanych. Sprz?t artyku?y budowlane - budownictwo w Polsce Budowlane strony Katalog stron budowlanych. Materia?y us?ugi budowlane - budownictwo w Polsce.

Zapraszamy!!!
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Materia?y
Budownictwo > Roboty wyko?czeniowe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

36. wywóz gruzu ziemi mebli odpadów budowlanych wynajem kontenerów wroc?aw
TAS-MET tel.0691848367
oferuje swoim klientom:
wywóz wszelkiego rodzaju nieczysto?ci sta?ych (np.gruzu, makulatury itp.)
wynajmem kontenerów o ró?nej pojemno?ci i opró?nieniem ich w dowolnym terminie
skup z?omu stalowego i kolorowego
sprzeda? z?omu stalowego i kolorowego
transportem
oraz fachowym doradztwem w zakresie naszych us?ug
ZAPEWNIAMY PE?EN PROFESJONALIZM!!!
Kategoria:   Wypoczynek > Turystyka > Transport
Budownictwo

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

37. OVERLIFT Monta? wind i schodów ruchomych.
Monta? wind osobowych, towarowych, kuchennych i innych.
Monta? schodów i chodników ruchomych.
Instalacje elektryczne.
Drobne prace budowlane i wyko?czeniowe.

Zatrudniamy pracowników którzy posiadaj? wszelkie wymagane uprawnienia i certyfikaty co gwarantuje wykonywanie us?ug na w?a?ciwym poziomie. Wykonujemy zlecenia na terenie ca?ego kraju oraz UE.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Instalacje
Budownictwo > Przemys?owe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

38. Agnieszka Trzaska - Architekt wn?trz - Warszawa
Do?wiadczona projektantka wn?trz z dyplomem warszawskiej Akademii Sztuk Pi?knych. Projekty mieszka?, domów, sklepów, biur. Aran?acja kuchni i ?azienek. Autorskie projekty mebli. Styl nowoczesny, tradycyjny, modernistyczny lub minimalistyczny. Znajomo?? nowoczesnych technologii i najnowszych trendów. Stylizacja wn?trz. Porady dotycz?ce doboru kolorystyki, mebli, wyposa?enia, dodatków. Nadzór autorski. Wspó?praca ze sprawdzon?, solidn? ekip? budowlan?.
Kategoria:   Budownictwo
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Wystrój wn?trz
Regionalne > Mazowieckie > Warszawa

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 4.50 Głosów: 2
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

39. Archeolog Gosty? woj. wielkopolskie
Archeolog mgr Dominik Kucza, tel.508-917-162 - nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe, prace dokumentacyjno-zabezpieczaj?ce ...

Inwestor, który dowiaduje si?, ?e chce prowadzi? budow? na obszarze obj?tym ochron? konserwatorsk?, zwykle uwa?a, ?e spotka?o go straszne nieszcz??cie, ?e wyd?u?y si? czas budowy i wzrosn? koszty. Jest to opinia b??dna, gdy? koszty s? z regu?y niewielkie, a sprawnie przeprowadzone badania nie poch?aniaj? wiele czasu.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Roboty ziemne i rozbiórkowe
Regionalne > Wielkopolskie > Powiaty > Leszczy?ski

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 12 Ocena: 5.00 Głosów: 6
Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

40. ARCHEOLOG Leszno woj. wielkopolskie
Archeolog mgr Dominik Kucza, tel.508-917-162 - nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe, prace dokumentacyjno-zabezpieczaj?ce ...

Inwestor, który dowiaduje si?, ?e chce prowadzi? budow? na obszarze obj?tym ochron? konserwatorsk?, zwykle uwa?a, ?e spotka?o go straszne nieszcz??cie, ?e wyd?u?y si? czas budowy i wzrosn? koszty. Jest to opinia b??dna, gdy? koszty s? z regu?y niewielkie, a sprawnie przeprowadzone badania nie poch?aniaj? wiele czasu.
Kategoria:   Budownictwo
Regionalne > Pomorskie > Sopot > Kultura
Budownictwo > Roboty ziemne i rozbiórkowe

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 2 Ocena: 5.00 Głosów: 3
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii: