Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Budownictwo  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
51. agregat pr?dotwórczy
Nasza firma oferuje agregaty pr?dotwórcze spe?niaj? wszelkie ?wiatowe standardy i normy dopuszczenia do eksploatacji. Zale?nie od potrzeb klienta jeste?my w stanie zaproponowa? ró?nego rodzaju wersje. Zajmujemy si? nie tylko sprzeda?? ale tak?e wynajmem i serwisem. W ka?dym przypadku s?u?ymy fachow? porad? i informacjami niezb?dnymi przysz?emu u?ytkownikowi. Dzi?ki dobrze zorganizowanej sieci serwisowej zapewniamy obs?ug? gwarancyjn? i pogwarancyjn?, oferujemy cz??ci zamienne.
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

52. projektant wn?trz kraków
Studio projektowania wn?trz Anke Design koncentruje si? na projektowaniu wn?trz mieszkalnych, jak i kreowaniu przestrzeni publicznych: restauracyjnych, klubowych, wn?trz sklepowych i hotelowych jak i salonów. Ponadto prowadzi kampanie projektowe dla nowych b?d? istniej?cych firm, tworz?c koncepty logotypów, identyfikacj? graficzn? marki oraz projektuj?c materia?y wspieraj?ce sprzeda?. W ofercie Anke Design znajduj? si? równie? us?ugi doradcze zarówno dla firm jaki i klientów indywidualnych.
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

53. Biura wynajem - Wroc?aw
Firma developerska Gamma Office proponuje nowoczesny i ekonomiczny budynek biurowy blisko centrum Wroc?awia. Nowe biura o powierzchni od 200 m2 do 1925 m2. Biura na wynajem z mo?liwo?ci? indywidualnej aran?acji wynaj?tych pomieszcze?.
Nowoczesne i przestronne biura w nowych biurowcach w centrum Wroc?awia. Nowa jako?? w przyst?pnej cenie. Wysoki standard administracji i ochrony to presti? dla Twojej firmy. Zaj?yj na nasz? stron? i ju? zarezerwuj biuro dla Twojej firmy.
Kategoria:   Budownictwo
Nieruchomo?ci
Spo?ecze?stwo > Pa?stwo > Administracja rz?dowa > Transport i budownictwo

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

54. Hale
BiB Systems Sp. z o.o. jest polsk? firm? zajmuj?c? si? projektowaniem, produkcj?, dostawami oraz monta?em (pod klucz) hal stalowych. Wykonujemy zarówno hale systemowe, jak i projektowane indywidualnie. Korzystaj?c z naszego wieloletniego do?wiadczenia jak i do?wiadczenia naszych partnerów, ka?dy obiekt jest indywidualnie analizowany. W zale?no?ci od potrzeb oraz wymaga? inwestora uzgodnionych wspólnie z architektem, konstruktorem i technologiem dobieramy odpowiednie parametry tak aby sprosta? wymaganiom ka?dego klienta.


Zakres prac oferowany przez BiB Systems:
- Prace projektowe.
- Produkcja, dostawa i monta? konstrukcji stalowej.
- Dostawa i monta? obudowy ?cian i dachu oraz wszelkie akcesoria montowane w obudowie (tj. ?wietliki, klapy dymowe, bramy, okna, drzwi i inne).
- Wykonanie robót ziemnych, fundamentowych i posadzkowych.
- Generalne wykonawstwo

BiB Systems Sp. z o.o jest polsk? firm? specjalizuj?c? si? w bezpo?redniej obs?udze ma?ych i ?rednich inwestycji. Produkuj?c do ok. 200 ton stali konstrukcyjnej miesi?cznie jeste?my wykonawc? zarówno hal systemowych jak i projektowanych indywidualnie. Jako przewodz?ca firma zwi?zani jeste?my z biurem konstrukcyjnym pod przewodnictwem in?. Krzysztofa Przyby?y oraz z jedn? z podpozna?skich wytwórni stali. Du?e do?wiadczenie pozwala nam dok?adnie dopasowa? projektowany obiekt do oczekiwa? i potrzeb inwestora. Zrealizowane przez nas obiekty wyró?nia nowoczesno??, optymalny kszta?t, które maj? bezpo?redni wp?yw na ekonomik?, funkcjonalno?? oraz estetyk?.


Zaczynaj?c od do?wiadczonej kadry in?ynierskiej, nowoczesnych wytwórni, sprawdzonych dostawców materia?ów, na solidnych ekipach budowlanych ko?cz?c, BiB Systems realizuje obiekty spe?niaj?ce wysokie wymagania co do jako?ci.

Celem przy?wiecaj?cym naszym dzia?aniom na ka?dym etapie jest zadowolenie Klienta poprzez spe?nienie jego wymaga? oraz oczekiwa?.

Prace projektowe pod nadzorem BiB Systems prowadzone s? przez do?wiadczonych w swojej bran?y specjalistów. Nowoczesne narz?dzia, komputerowe wspomaganie projektowania pozwalaj? stworzy? projekty w krótkim czasie, zoptymalizowa? ilo?? wykorzystanej stali oraz da? gwarancj? solidno?ci.

Wieloletnie zadowolenie w?a?cicieli oraz u?ytkowników postawionych przez nas obiektów daj? nam najwi?ksz? satysfakcj? z naszej pracy.
Wszystkie materia?y, z których tworzymy nasze hale, s? zgodne z polskimi i europejskimi normami oraz posiadaj? niezb?dne dopuszczenia do stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty, itp.).
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

55. Barwniki
Je?li czujesz, ?e ze ?cian twojego domu bije szaro?? i nuda to najwy?szy czas to zmieni?. Na stronie malowanie.net.pl postaramy si? przedstawi? najnowsze technologie malowania ?cian, a w tym m. in. Malowanie proszkowe oraz farby przemys?owe.
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

56. zakMET zaginarki no?yce producent
Zak?ad istnieje od 1969 roku i na powierzchni 486 m kw. zatrudnia obecnie 12 pracowników. Profilem naszej produkcji s?: - zaginarki do blach od L-1020 mm do L-3030 mm - gilotyny r?czne do blach od L-510 mm do L-3030 mm
Jeste?my bezpo?rednim importerem maszyn do produkcji kana?ów wentylacyjnych;
felcarek i wywijarek obrze?y .Produkujemy tak?e maszyny do usztywniania blach .
Wi?cej informacji na www.zaginarki-nozyce.pl kontakt zakmet@sk.home.pl
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Maszyny i narz?dzia
Budownictwo > Konstrukcje i pokrycia dachowe

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

57. hurtownia budowlana PUM
PUM to uznana marka na rynku instalacyjnym, nie tylko ze wzgl?du na fakt, ?e oferuje produkty o najwy?szym poziomie jako?ci, ale równie? ze wzgl?du na korzystne ceny, fachowe doradztwo oraz pe?en asortyment dost?pny na miejscu.
Sie? PUM jest obecna na rynku polskim od 1997r.
Specjalizuje si? w dostawach i kompletacji najnowocze?niejszych rozwi?za? z zakresu:
• sanitarnych instalacji wewn?trznych,
• sieci zewn?trznych,
• centralnego ogrzewania, kot?ów C.O., grzejników,
• oczyszczalni ?cieków, geow?óknin, geomembran,
• drogownictwa.
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

58. kostka dekoracyjna transport TARNÓW
Firma FASTER dzia?a na rynku ma?opolskim juz od 1997 roku. Specjalizujemy si? w sprzeda?y i dystrybucji wysokiej jako?ci kostki brukowej oraz galanterii betonowej, wspó?pracuj?c z jednym z najwi?kszych producentów w kraju firm? BRUK-BET.
W zwi?zku z dynamicznym rozwojem firmy od 2010 roku postanowili?my otworzy? drugi oddzia? o nazwie Faster-Bruk, który jest autoryzowanym punktem sprzeda?y kostki brukowej firmy POLBRUK .
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Drogowe
Budownictwo > Projektowanie

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

59. Alko zabudowa balkonów Kraków
Firma Alko istnieje od roku 1996.
Us?uga zabudowy balkonów wykonywana jest na terenie Krakowa i województwa ma?opolskiego. W swoich pracach wykorzystujemy wy??cznie system alum iniowych okien przesuwanych „alkon”, posiadaj?cy aprobat? techniczn? Instytutu Technik Budowlanych o numerze AT-15-5617/2CO2.
Zabudowa balkonu daje mo?liwo?? zupe?nie nowego, indywidualnego i niepowtarzalnego zaaran?owania istniej?cej powierzchni, a Twój balkon mo?e nabra? ca?kiem innego znaczenia.
Ca?kowita, wieloletnia specjalizacja w monta?u szklanej, ramowej os?ony balkonu pozwala na wykonanie szybkiej, estetycznej i zgodnej ze sztuk? budowlan? us?ugi popartej 3 letni? gwarancj?.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Materia?y > Stolarka > Drzwi i okna
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

60. Nowoczesne lampy - o?wietlenie biura - o?wietlenie domu
?yj?c w 21 wieku mamy w czym wybiera?. Wzorów jest ogrom, pocz?wszy od modelowanych na wzór antycznych lamp i ?yrandoli a? po nowoczesne lampy, które potrafi? zachwyci? swym pi?knem jak i funkcjonalno?ci?. Nowoczesne o?wietlenie potrafi zaskakiwa?. Uruchamianie lampki d?wi?kiem kla?ni?cia d?oni ju? nikogo nie zaskakuje, ale mo?liwo?ci jest o wiele wi?cej. Lampy potrafi? ju? nawet same redukowa? swoj? jasno?? zbieraj?c i bazuj?c na informacjach z otoczenia.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Wyposa?enie
Budownictwo

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii: