Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Budownictwo  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
61. Rusztowania budowlane
GBG. Rusztowania – wynajem i sprzeda?. Oferujemy rusztowania budowlane czo?owych producentów (Plettac, Layher, Rux, Hunnebeck). Jako najwi?ksi dostawcy rusztowa? w Europie ?rodkowej oferujemy rusztowania modu?owe i szalunki na ka?de warunki budowlane. Oferowane rusztowania ??cz? ze sob? nowoczesno??, funkcjonalno?? oraz wytrzyma?o??. Rusztowania fasadowe oraz rusztowania modu?owe stanowi? ?wietne rozwi?zanie dla budownictwa mieszkaniowego oraz przemys?u.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Materia?y > Wyposa?enie

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

62. Sauna producent
Du?y wybór saun dla klientów z ca?ego kraju. Firma gwarantuje transport cz??ci i budow? na obszarze kraju i zagranicy. Producent trudni si? budow? saun w gotowych domach lub w razie niedost?pno?ci powierzchni w budynku kompletn? realizacj? sauny ogrodowej. Do wyboru tradycyjne sauny fi?skie i parowe oraz wielofunkcyjna sauna infrared, stosuj?ca promienie podczerwone, usuwaj?ce t?uszcz. Poza tym szeroki wybór dodatków.
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

63. Solidne osuszanie warszawa
Firma Abaxir zapocz?tkowa?a dzia?alno?? w 1979 roku w bran?y remontowo-budowlanej. Od 1999 wykonuje projekty typu: rzetelne odgrzybianie warszawa czy wydajne osuszanie budynków za pomoc? doskona?ej technologii Hermon. Technika ta jest op?acalna oraz wygodna: nie implikuje wiercenia otworów w ?cianie, czy odkopywania fundamentów. Przedsi?biorstwo Abaxir ca?y czas poszukuje nowych rozwi?za? udoskonalaj?cych kompleksowe odgrzybianie budynków czy rzetelne osuszanie warszawa. W 2005 roku Abaxir opatentowa? nowoczesn? technologi? niszczenia larw owadów niszcz?cych drewno na przyk?ad ko?atka i spuszczela. W ofercie znajdziecie Pa?stwo tak?e: bezpieczny wywóz ?niegu warszawa, unikalna us?uga minikoparka, kapitalna us?uga mini?adowarka. Abaxir przyk?ada du?? wag? do jako?ci proponowanych us?ug.
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

64. domy z drewna
"ZAK?AD DRZEWNY.Firma ""Golbalux"" za?o?ona zosta?a w 1994 roku przez Pa?stwo Mieczys?awa i Halin? Golba. Jeste?my producentem domów z drewna. Wykonujemy kompleksowe us?ugi budowy domów w stanie surowym, w stanie surowym zamkni?tym i pod klucz. W pocz?tkowym okresie dzia?alno?ci firma zajmowa?a si? g?ównie przecieraniem drewna w tarcic?, kantówk? oraz produkcj?: elementów meblowych i fryz na potrzeby rynku lokalnego, jak równie? na eksport do Niemiec, Danii, Belgii, Francji i W?och.W roku 1998 rozbudowano firm? zakupuj?c: hale produkcyjne, hale tartaków, dwupi?trowy budynek biurowy, stolarni?, wiaty. Wraz z rozwojem firmy rozszerzono asortyment produkcji.Dzi?ki terminowym realizacjom zamówie? zdobyli?my ju? grono sta?ych odbiorców.
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

65. Domy drewniane szkieletowe
Firma Budimex Danwood zaprasza do zapoznania si? ofert? swoich produktów. Oferujemy profesjonalne us?ugi dotycz?ce budowy domów, gara?y oraz wiat. Jeste?my w stanie stworzy? wi?kszo?? rodzajów domów i spe?ni? oczekiwania naszych klientów. Ka?dy klient jest traktowany indywidualnie, by wszyscy byli w pe?ni zadowoleni z naszych us?ug. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?. ?yczymy owocnego przegl?dania naszej strony.
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

66. Drewno klejone
Jeste?my solidnym i sprawdzonym dostawc? elementów drewnianych dla wielu fabryk w Polsce jak i za granic?. Dzia?aj?c od wielu lat w bran?y drzewnej zdobyli?my odpowiednie do?wiadczenie i umiej?tno?ci, a profesjonalizm jakiego dopracowa?a si? za?oga pozwoli? dostosowa? jako?? produktów do wymaga? standardów europejskich. Nasze wyroby maj? zastosowanie w produkcji mebli, drzwi, okien, zabawek a tak?e wielu innych wyrobów gdzie s? potrzebne elementy drewniane.
Proces przemys?owy, sk?ada si? z kilku etapów, pocz?wszy od przyst?pienia do starannego doboru surowców odnawialnych z lasów pó?nocnej Europy; wyboru klejów nietoksyczny; dok?adnych prac, które usuwaj? typowe sta?e wady drewna zwi?kszaj?c jego odporno?? i czas u?ytkowania.
Nast?pnie proces wewn?trz zak?adu, gdzie drewno, po wysuszeniu, jest klejone z przygotowanych desek – lameli -, prasowane, formowane i skrupulatnie klasyfikowane. Ostatni etap to impregnacja i barwienia elementów z drewna. Po tym etapie elementy s? gotowe do wysy?ki.
Kategoria:   Produkty przemys?owe > Materia?y
Budownictwo > Konstrukcje i pokrycia dachowe
Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

67. Blachodachówka Wroc?aw
Blachodachówka jest eleganckim i trwa?ym pokryciem dachowym nadaj?cym si? na wszystkie rodzaje dachów stromych. ??cz?c w sobie tradycj? z nowoczesn? technologi? znajduje zastosowanie przy budowie domów jedno- i wielorodzinnych, budynków gospodarczych, obiektów sakralnych oraz przy renowacji starych dachów.
Blachodachówka profilowana jest z blachy dwustronnie ocynkowanej i powlekanej kilkoma warstwami lakieru, co gwarantuje jej d?ugowieczno??. Jest jednym z najl?ejszych materia?ów dekarskich, co jest jej ogromnym plusem, poniewa? nie wymaga zastosowania ci??kiej konstrukcji wi??by. Waga materia?ów ma istotne znaczenie w przypadku renowacji starych dachów, gdy? przy wymianie na lekkie blachodachówki wi??ba nie wymaga wzmacniania.
Kategoria:   Budownictwo > Konstrukcje i pokrycia dachowe
Budownictwo
Budownictwo > Materia?y > Wyko?czeniowe

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

68. Isomur Plus
Pustaki ISOMUR PLUS rozwi?zuj? problem mostka termicznego w cz??ci coko?owej budynku: elementy s? nienasi?kliwe, a zatem nie wyst?puje obni?enie w?a?ciwo?ci izolacyjnych pustaka ,elementy charakteryzuj? si? niskim wspó?czynnikiem przewodno?ci cieplnej, co rozwi?zuje problem wyst?powania mostka cieplnego ,wbudowanie elementów jest proste i bezproblemowe ,wysoka jako?? i dok?adno?? wymiarowa nie wymaga stosowania szczególnych zabiegów na etapie wbudowania. Eliminacja mostków cieplnych w cz??ci coko?owej budynków.
Efektywna izolacja cieplna przy zachowaniu no?no?ci wed?ug AT-15-6837/2006.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Materia?y
Dom

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

69. Nieruchomosci Bydgoszcz
Biuro nieruchomo?ci Bydgoszcz zaprasza do zapoznania si? z najnowszymi ofertami: domy Bydgoszcz oraz mieszkania Bydgoszcz. Je?li interesuje Ci? zakup nieruchomo?ci, Bydgoszcz to wprost idealne miejsce na inwestycje. Nie zwlekaj zatem ani minuty i skorzystaj z naszego biura nieruchomo?ci Bydgoszcz.Biuro nieruchomo?ci Bydgoszcz zaprasza do zapoznania si? z najnowszymi ofertami: domy Bydgoszcz oraz mieszkania Bydgoszcz. Je?li interesuje Ci? zakup nieruchomo?ci, Bydgoszcz to wprost idealne miejsce na inwestycje. Nie zwlekaj zatem ani minuty i skorzystaj z naszego biura nieruchomo?ci Bydgoszcz.
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

70. Nasza chatka
Nasza-chatka.pl to miejsce, gdzie osoby, które potrzebuj? fachowej pomocy w zakresie prac budowlanych, remontowych, b?d? naprawczych, mog? szybko i sprawnie znale?? wykonawc?, który spe?ni ich oczekiwania. Pragniemy usprawni? komunikacj? pomi?dzy solidnymi firmami i ich potencjalnymi Klientami.
Naszym celem jest stworzenie bazy solidnych i godnych zaufania wykonawców z bran?y remontowo budowlanej. ?wiadectwem wiarygodno?ci naszych Fachowców s? opinie Klientów, którzy skorzystali z ich us?ug. Nasi Klienci, po wykonanej us?udze wystawiaj? Fachowcowi ocen?, a konsekwencj? wszystkich otrzymanych ocen, jest wy?wietlana w profilu Fachowca ocena ko?cowa.
Nasza-chatka.pl to tak?e miejsce, gdzie we wspó?pracy z fundacjami i stowarzyszeniami, promowa? chcemy ide? odpowiedzialno?ci spo?ecznej, wspieraj?c akcje pomocy osobom, które potrzebuj? naszych fachowców, ale z ró?nych powodów nie mog? skorzysta? z ich us?ug.
Kategoria:   Budownictwo
Dom > Informacje dla konsumentów
Us?ugi > Doradztwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: [<< Pierwsza] [< Poprzednia] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [Następna >]

Przejdź do kategorii: