Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Budownictwo  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
71. roboty ziemne pi?a
Zapraszamy na nasz? stron? internetow?. Naszym mottem jest przede wszystkim zadowolenie naszych klientów. Nasza firma istnieje ju? od 15 lat. Opisuje nas precyzja, do?wiadczenia i doskona?y sprz?t.Specjalizujemy si? w robotach ziemnych oraz us?ugach, wymagaj?cych u?ycia sprz?tu budowlanego. Znamy potrzeby naszych klientów i w 100%. Posiadamy wykwalifikowan? kadr?. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? i do wspó?pracy z nasz? firm?.
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

72. Dom na sprzeda? Wroc?aw
Przedstawiamy Pa?stwu ofert? sprzeda?y domów jednorodzinnych w zabudowie bli?niaczej zlokalizowanych na kameralnym, zamkni?tym osiedlu po?o?onym przy ulicy Odolanowskiej na Zakrzowie. Po?o?enie osiedla w pobli?u du?ych terenów zielonych -Las Zakrzowski, zabytkowy park przypa?acowy w Paw?owicach, k?pielisko K?okoczce ) gwarantuje mieszka?com ?atwy dost?p do terenów rekreacyjnych. Amatorzy jazdy konnej lub w?dkarstwa b?d? st?d mieli blisko do Pruszowic w których znajduj? si? m. In. ?owiska komercyjne oraz klub je?dziecki Bachmat.

W pobli?u jest szko?a podstawowa, przedszkole, przychodnia, sklepy samoobs?ugowe oraz centrum handlowe Korona.

Dobra komunikacja miejska umo?liwia szybki dojazd do centrum miasta (linie autobusowe 128, 141, 147, D). Dojazd w?asnym samochodem do innych cz??ci Wroc?awia od czerwca 2011 roku znacz?co poprawi Autostradowa Obwodnica Wroc?awia, której najbli?szy w?ze? (w?ze? Paw?owicki ) b?dzie zlokalizowany w odleg?o?ci oko?o 3 km od osiedla.

Budowa osiedla zosta?a podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie którego zako?czenie planujemy na koniec pa?dziernika 2011 roku powstan? trzy domy, w drugim kolejnych dziewi??.

Powierzchnia u?ytkowa oferowanych domów (jeden segment bli?niaka) wynosi 223 m² zlokalizowanych na dzia?kach o powierzchni ok. 400 m². Domy budowane s? wed?ug indywidualnego projektu w tradycyjnej technologii z materia?ów najwy?szej jako?ci. Konstrukcja budynków pozwala na ich dostosowanie do potrzeb rodziny konkretnego klienta. W zwi?zku z czym je?li chcieliby?cie Pa?stwo zmieni? usytuowanie ?cian dzia?owych lub przeznaczenie funkcjonalne poszczególnych pomieszcze? jeste?my otwarci na Pa?stwa propozycje.
Kategoria:   Nieruchomo?ci
Budownictwo
Dom > Informacje dla konsumentów

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

73. Schody drewniane Wroc?aw
Schody drewniane
-maj? znacz?cy wp?yw na wystrój i kompozycje wn?trza. Jedn? z zalet schodów drewnianych jest to, ?e dzi?ki ogromnej ilo?ci rodzajów drewna mo?na swobodnie kszta?towa? wn?trze. Drewno dodaj? wn?trzu przytulno?ci i ciep?a, kreuje elegancki i oryginalny styl.
Cz?sto nie u?wiadamiamy sobie jak wiele ró?nego rodzaju schodów mamy do wybory. Schody mog? by? proste lub zabiegowe, a?urowe lub pe?ne, dywanowe lub bolcowe . Tak szeroki wybór umo?liwia wykonanie schodów nie tylko ?adnych ale i wygodnych, pasuj?cych do wn?trza i nadaj?cy mu oczekiwany charakter.
Najcz??ciej schody wykonywane s? z buku , jesionu ,klonu , jaworu , d?bu , oraz szerokiej gamy drzew egzotycznych (merbau, sapeli, iroko itd.)
Na ?yczenie klienta mo?na zabarwi? drewno na wybrany przez siebie kolor pasuj?cy do charakteru wn?trza.
Je?eli nasza oferta Pa?stwa zainteresuje zapraszamy do umówienia si? z naszym przedstawicielem. Wizyta naszego przedstawiciela jest ca?kowicie bezp?atna a dzi?ki niej nie tylko b?dziemy mogli dokona? bezp?atnej wyceny schodów ale równie? dzi?ki naszej wiedzy i do?wiadczeniu pomo?emy wybra? takie schody które b?d? cieszy?y wiele lat.
Kategoria:   Budownictwo > Roboty wyko?czeniowe
Budownictwo
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

74. Okna
Nasza oferta zawiera ca?? gam? okien drewnianych. To czym dysponujemy zszokuje z pewno?ci? niejednego z klientów. Zapraszamy do zapoznania si? z gam? firmy Prommax w celu wykonania prawid?owego wyboru. Poszukujesz odpowiednich okien drewnianych? Idealnie trafi?e?. Nasi eksperci zajm? si? Wasz? obs?ug? na najlepszym poziomie. W naszej firmie nie ma zagadnie? niemo?liwych. Nieprzerwanie dostrajamy si? do odbiorcy i w ten sposób pracujemy. Poziom naszej firmy mog? potwierdzi? nasi dotychczasowi nabywcy, których mamy na terenie ca?ego pa?stwa. W dodatku na obszarze ca?ego kraju dowieziemy wasze okna ca?kowicie GRATIS. Odwiedzcie nas i sami sprawdzcie. Nasze telefony s? do pa?stwa dyspozycji.
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

75. Drabiny magazynowe
Jese?my firm? zajmuj?ca sprzeda?? elementów aluminiowych.W naszej ofercie mo?ecie Pa?stwo odnale?? mi?dzy innymi drabiny, rusztowania alumionowe i skrzynie alumioniowe. Nasze produkty s? w ykonane z wysokiej jako?ci materia?ów aluminiowych, wobec tego b?d? s?u?y? Pa?stwu poprzez d?ugie lata. Zapraszamy do zapoznania si? ofert?, która znajduje si? na naszej stronie.
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

76. farby, kleje, chemia budowlana
W naszej ofercie handlowej znajduje si? kilka tysi?cy produktów wielu producentów i marek. Oferta ta jest stale poszerzana uwzgl?dniaj?c rosn?ce potrzeby rynku oraz naszych klientów z uwzgl?dnieniem najbardziej wyszukanych wymaga?. Wspó?pracujemy z najbardziej znanymi i najlepszymi producentami, dzi?ki czemu posiadamy w swojej ofercie wi?kszo?? uznanych na rynku.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Materia?y > Chemia budowlana
Chemia > Farby i lakiery

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

77. AKRIM - konstrukcje stalowe, prace wysoko?ciowe.
Opracujemy, wyprodukujemy i z?o?ymy ka?d? konstrukcj? ze stali o wadze pojedynczego elementu do 1.5 tony i rozmiarach: d?ugo?? - 8m, szeroko?? - 1.45m, wysoko?? - 2.4m. Ochrona antykorozyjne na ?yczenie Klienta.
Wykonujemy ekspertyzy techniczne z profilu konstrukcji ze stali. Specjalizujemy si? w obiektach wysokich takich jak: maszty i wie?e telekomunikacyjne, kominy metalowe.
Realizujemy roboty wyburzeniowe metodami standardowymi, jak równie? technikami alpinistycznymi w przypadku obiektów wysokich.
Kategoria:   Budownictwo > Przemys?owe
Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

78. Program dla budownictwa
NORMA PRO umo?liwia tworzenie kosztorysów wariantowych, które przedstawiaj? alternatywne sposoby wykonania. Szybk? analiz? i sprawdzanie poprawno?ci kosztorysu oraz nanoszenie poprawek wspomaga rejestrator zmian oraz drzewiasta struktura kosztorysów.
NORMA PRO to wiod?cy na rynku system kosztorysowy, który posiada wiele funkcji i narz?dzi, pozwalaj?cych na budowanie kosztorysów o dowolnym stopniu z?o?ono?ci zgodnie z normami obowi?zuj?cymi w Polsce i UE.
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

79. Norma PRO, Norma STANDARD
Norma STANDARD – to najm?odszy program firmy Athenasoft producenta, który od prawie dwudziestu lat zbiera do?wiadczenie w zakresie oprogramowania do kosztorysowania.
Programy kosztorysuj?ce Norma PRO i Norma STANDARD, bazy cenowe, abonament Buduj z G?ow?, programy wspomagaj?ce kosztorysowanie, szkolenia dla kosztorysantów podstawowe i zaawansowane.
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

80. remonty krosno
Firma zajmuje si? pracami remontowymi ze szczególnym uwzgl?dnieniem wszelkiego rodzaju prac wyko?czeniowych i modernizacyjnych. Nasi klienci mog? liczy? na kompleksow? obs?ug? oraz kompletn? realizacj? zadania. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony. Firma zajmuje si? pracami remontowymi ze szczególnym uwzgl?dnieniem wszelkiego rodzaju prac wyko?czeniowych. Ofert? uzupe?niaj? aran?acje i adaptacje wn?trz mieszkalnych i u?ytkowych, jak równie? kupno i przywóz materia?ów wyko?czeniowych oraz wyposa?enia wn?trz.
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: [<< Pierwsza] [< Poprzednia] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [Następna >]

Przejdź do kategorii: