Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Budownictwo  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
81. Ceg?a EDER - Ceg?y i Stropy EDER buduj dom BEZ OCIEPLANIA
Materia?y budowlane: Ceg?y szlifowane i blokowe EDER o najni?szych wspó?czynnikach przenikania ciep?a poni?ej U=0,3 W/(m2K), Stropy g?sto?ebrowe EDER, Nadpro?a oraz ceg?y pe?ne i kratowe a tak?e os?ony U-kszta?tne i pe?en system przeznaczony do budowy energooszcz?dnego domu. Produkty EDER to najwy?sza jako?? i najni?sze wspó?czynniki przenikania ciep?a na rynku materia?ów budowlanych. Dzi?ki wysokiej jako?ci wykonania i najni?szym wspó?czynnikom przenikania ciep?a dla materia?ów budowlanych, ceg?y EDER s? jednym z najwi?kszych konkurentów dla cegie? i pustaków Poroton firmy Röben i Porotherm firmy Wienerberger oraz bloczków z betonu komórkowego Ytong, a tak?e innych wyrobów budowlanych z gazobetonu lub keramzytobetonu. Dom budowany w pe?nym systemie EDER nie wymaga ocieplania styropianem, co obni?a koszty budowy domu, za? ?ciany mog? by? natychmiast tynkowane. A dzi?ki doskona?ej jako?ci wykonania cegie? no?nych i dzia?owych oraz pustaków i belek stropowych EDER, wn?trza domu nie trzeba wyka?cza? p?ytami gipsowo-kartonowymi, tylko od razu mo?na je tynkowa? i nast?pnie malowa?, co obni?a koszty wyka?czania wn?trz.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y
Budownictwo
Budownictwo > Projektowanie

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

82. Kolektory s?oneczne Szczecin, Pompy ciep?a Szczecin |Hydrobau S.C.
Rosn?ce ceny paliw oraz ?wiadomo?? ekologiczna spo?ecze?stwa powoduj? du?y wzrost zainteresowania odnawialnymi ?ród?ami energii. Przy sporych cenach szczególnie benzyny i gazu koszty na ogrzewanie w du?ym stopniu obci??aj? bud?et domostw, spó?dzielni, szpitali, szkó? itp. Dobrym sposobem zmniejszenia tych wydatków jest zast?pienie tradycyjnych ?róde? ciep?a nowymi, ekologicznymi, pozyskuj?cymi tani? energi? urz?dzeniami. Do takich rozwi?za?, zapewniaj?cych niskie koszty zaliczamy kolektory s?oneczne, które czerpi? energi? z promieni s?onecznych. Praca kolektora s?onecznego nie powoduje degradacji ?rodowiska naturalnego.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo
Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

83. Geodezja Wroc?aw
Firma Progeo na rynku us?ug geodezyjnych dzia?a od 1998 roku. Prace prowadzone s? na terenie Miasta Wroc?awia oraz przyleg?ych do niego powiatów.

Wysokiej klasy sprz?t, wykwalifikowana kadra z ponad pi?tnastoletnim do?wiadczeniem w zawodzie pozwalaj? na podejmowanie wszelkich wyzwa? w zakresie obs?ugi geodezyjnej. S? gwarancj? naszej niezawodno?ci i solidno?ci.

Nasza oferta:

* Mapy do celów projektowych
* Wytyczanie obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu
* Pomiary inwetaryzacyjne
* Pomiary powykonawcze
* Geodezyjna obs?uga inwestycji
* Podzia?y nieruchomo?ci
* Okazanie i wznowienie granic
* Pomiary sytuacyjno – wysoko?ciowe
Kategoria:   Nieruchomo?ci > Wed?ug miejscowo?ci
Budownictwo > Roboty ziemne i rozbiórkowe
Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

84. Grys
Grys to kruszywo ?amane stosowane do robienia dróg, na warstwy ?cieralne, wi???ce i wyrównawcze, oraz w budownictwie. Dok?adniej zajmujemy si? obróbk?, przemia?em i sprzeda?? rozmaitego rodzaju kamienia budowlanego te? dla klientów indywidualnych ale i dla centrów i sklepów ogrodniczych. Nale?ymy do ?cis?ej czo?ówki polskich firm specjalizuj?cych si? w sprzeda?y kamienia i grysów ozdobnych.
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

85. Klimatyzacja Wroc?aw
• Specjalizujemy si? w monta?u, serwisie, sprzeda?y urz?dze? klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych. Obs?ugujemy przedsi?biorstwa, domy, mieszkania, sklepy, apteki. Dzi?ki ka?demu powierzonemu nam projektowi stali?my si? precyzyjn? i profesjonaln? firm? instalatorsk?. Serwisujemy wykonane instalacje. Nasz? domen? jest sumienno??, pracowito??, terminowo??. Naszym celem jest zadowolenie klienta, staramy si? spe?nia? Pa?stwa wymagania, aby klimatyzacja dzia?a?a zawsze kiedy potrzeba. Teren dzia?ania: Wroc?aw i województwo dolno?l?skie.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Budownictwo > Instalacje
Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

86. Dachówki
Lech Bud to rodzinna firma dzia?aj?ca na rynku od 11 lat. Nasz? specjalno?ci? s? dachy i wszystkie materia?y potrzebne do wykonania dachu marze?. Oferujemy dachówki najwy?szej jako?ci, w bardzo ró?nych kszta?tach i niezliczonych kolorach od bia?ych pocz?wszy... Je?li trafi? Pa?stwo do nas z projektem swojego domu marze? bezp?atnie i bez zobowi?za? dokonamy kalkulacji kosztów materia?ów potrzebnych na Pa?stwa dach, doradzimy, pomo?emy w wyborze, podpowiemy jak rozwi?za? k?opotliwe problemy. Naszych partnerów prezentujemy na stronie internetowej www.lech-bud.pl, tam równie? znajd? Pa?stwo Dekarzy, którzy znaj? swój fach. Obok dzia?alno?ci handlowej staramy si? pomaga? tym, którzy tej pomocy potrzebuj? najbardziej - chorym dzieciom. Zapraszamy Pa?stwa do odwiedzenia naszej - troszk? nietypowej - hurtowni.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Konstrukcje i pokrycia dachowe
Budownictwo > Materia?y > Pokrycie dachu

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

87. Schody
Schody . To jest nasz produkt , który sami projektujemy dla naszych klientów. Zatrudniamy do tego wybitnych projektantów, którzy zadowol? gusta wszystkich inwestorów. Polecamy swoje pomys?y , ale jeste?my otwarci na pomys?y inwestora i tutaj a nimi ?ci?le wspó?pracujemy na ka?dym etapie realizacji tego zadania . Schody s? naszym pomys?em , ale i te? pomys?em klienta . Firma Hostal zaprasza na swoj? stron? :www.hostal.pl
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Wyko?czeniowe
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Wystrój wn?trz
Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

88. Bramy przesuwne
Firma Jartech zajmuje si? wyrobem bram, ogrodze? i balustrad z elementów kutych. W jej ofercie s? tak?e nap?dy do bram zarówno skrzyd?owych jak i przesuwnych. Produkcja oparta jest na materia?ach najwy?szej jako?ci od znakomitych dostawców. Wyroby Firmy Jartech s? zabezpieczone przed korozj? poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe co umo?liwia cieszy? si? niezwyk?ym wygl?dem. Ogrodzenia przez d?ugie lata nie ponosz?c w mi?dzy czasie dodatkowych kosztów renowacji.
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

89. ?wiadectwa Energetyczne Argox EcoEnergia
Argox Eco Energia jest firm? specjalizuj?c? si? w doradztwie energetycznym. Obszarem g?ównego zainteresowania jest efektywno?? energetyczna budownictwa. Zmiana ustawy Prawo budowlane, maj?ca na celu implementacj? Dyrektywy 2002/91 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), w naturalny sposób spowodowa?a w??czenie do oferty firmy ?wiadectw energetycznych oraz projektowanych charakterystyk energetycznych.
Nasi eksperci wykonuj? certyfikaty energetyczne dla najbardziej skomplikowanych obiektów, takich jak wielkopowierzchniowe obiekty handlowe wyposa?one w skomplikowane systemy ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, obiekty biurowe, hale magazynowe i produkcyjne oraz budynki mieszkalne.
W?a?ciciele lub zarz?dcy budynków zainteresowani obni?eniem kosztów utrzymania obiektów, mog? zamówi? w naszej firmie audyt energetyczny lub remontowy. Stanowi on podstaw? do uzyskania ?rodków finansowych w postaci premii termomodernizacyjnej lub remontowej, a tak?e dotacji lub po?yczki finansowanej ze ?rodków unijnych.
Kategoria:   Energia
Budownictwo
Dom

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
New Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

90. Certyfikaty energetyczne, audyty, ?wiadectwa – Argox
Firma ARGOX od wielu lat zajmuje si? kompleksow? obs?ug? inwestycji budowlanych.
Od pocz?tku 2009 roku poszerzyli?my nasz? dzia?alno?? o certyfikacj? i auditing energetyczny.
?wiadectwa energetyczne budynków wykonywane s? dla obiektów zlokalizowanych na terenie ca?ego kraju. Firma podejmuje si? sporz?dzania certyfikatów energetycznych wszystkich typów budynków. Ka?de ?wiadectwo charakterystyki energetycznej wykonywane jest profesjonalnie, szybko, z pe?n? gwarancj? rzetelno?ci dokumentu.
Wykonujemy równie? audyty energetyczne, stanowi?ce podstaw? do uzyskania premii termomodernizacyjnej, remontowej lub dofinansowania z funduszy unijnych.
List? naszych klientów oraz zdj?cia przyk?adowych obiektów znajd? Pa?stwo na naszej stronie. Tam te? zamie?cili?my listy referencyjne.
Zapraszamy do wspó?pracy.
Kategoria:   Budownictwo
Energia
Budownictwo > Mieszkaniowe

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: [<< Pierwsza] [< Poprzednia] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [Następna >]

Przejdź do kategorii: