Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Dachówki
ID linku 2502
Url http://www.lech-bud.pl
Opis Lech Bud to rodzinna firma dzia?aj?ca na rynku od 11 lat. Nasz? specjalno?ci? s? dachy i wszystkie materia?y potrzebne do wykonania dachu marze?. Oferujemy dachówki najwy?szej jako?ci, w bardzo ró?nych kszta?tach i niezliczonych kolorach od bia?ych pocz?wszy... Je?li trafi? Pa?stwo do nas z projektem swojego domu marze? bezp?atnie i bez zobowi?za? dokonamy kalkulacji kosztów materia?ów potrzebnych na Pa?stwa dach, doradzimy, pomo?emy w wyborze, podpowiemy jak rozwi?za? k?opotliwe problemy. Naszych partnerów prezentujemy na stronie internetowej www.lech-bud.pl, tam równie? znajd? Pa?stwo Dekarzy, którzy znaj? swój fach. Obok dzia?alno?ci handlowej staramy si? pomaga? tym, którzy tej pomocy potrzebuj? najbardziej - chorym dzieciom. Zapraszamy Pa?stwa do odwiedzenia naszej - troszk? nietypowej - hurtowni.
Kategoria Budownictwo
Budownictwo > Konstrukcje i pokrycia dachowe
Budownictwo > Materia?y > Pokrycie dachu
Słowa kluczowe dachówki   ceramiczne   cementowe   betonowe
Data Jan 23, 2011
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Dachówki
Ocena gościa

 Other links at Budownictwo
1. TOP AIR-SOFIK
  Firma nasza powsta?a w Polsce w kwietniu 1996 roku. Klimatyzacj?, ch?odnictwem zajmowali?my si? przez przez wiele lat, w tym 20 lat w Afryce równikowej. Tam te? stosowali?my technologi? kana?ów z p?yt z we?ny szklanej FIB-AIR®, któr? tu w Polsce wprowadzili?my jako pionierzy. Na Polski rynek wprowadzili?my materia? najwy?szej ?wiatowej klasy, materia? z najwy?szej pó?ki i z prawie 50 letni? histori?. Pierwsze instalacje z tej p?yty powsta?y we Francji pod koniec lat 60-tych. Od kilku lat sprzedajemy ten materia? pod nazw? w?asn? TOP AIR/CLV 284. P?yta TOP AIR/CLV 284 to najlepszy ?wiatowej klasy materia? na kana?y wentylacyjno-klimatyzacyjne, to po prostu TOP technologia. Pracuj z nami a b?dziesz na TOP-ie.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo


2. ?ruby i nakr?tki zabezpieczaj?ce antykradzie?owe.
  Firma SECLOCK Polska jest dystrybutorem mocowa? zabezpieczaj?cych takich jak ?ruby i nakr?tki specjalne, antykradzie?owe. Nasz produkt s?u?y do zabezpieczania ró?nych rzeczy, przede wszystkim tych nara?onych na kradzie?. Szeroki wybór rozmiarów ?rub i nakr?tek (od M3 do M24) oraz indywidualne dostosowanie rozdzielczo?ci zwoi gwintu do potrzeb klienta s? naszymi atutami. Ponadto ?ruby i nakr?tki zabezpieczaj?ce maj? nietypowo skonstruowane ?by, których wzór jest opatentowany zarówno w Unii Europejskiej jak i w Stanach Zjednoczonych.
Kategoria:   Budownictwo


3. Bramy przesuwne
  Firma Jartech zajmuje si? wyrobem bram, ogrodze? i balustrad z elementów kutych. W jej ofercie s? tak?e nap?dy do bram zarówno skrzyd?owych jak i przesuwnych. Produkcja oparta jest na materia?ach najwy?szej jako?ci od znakomitych dostawców. Wyroby Firmy Jartech s? zabezpieczone przed korozj? poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe co umo?liwia cieszy? si? niezwyk?ym wygl?dem. Ogrodzenia przez d?ugie lata nie ponosz?c w mi?dzy czasie dodatkowych kosztów renowacji.
Kategoria:   Budownictwo


4. Certyfikaty Energetyczne - Wystawianie ?wiadectw energetycznych.
  Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom rynku od 2009 roku wystawiamy certyfikaty energetyczne budynków i mieszka?. ?wiadectwa energetyczne okre?laj? wielko?? zapotrzebowania na energi? wykorzystywan? do ogrzania, ch?odzenia jak równie? o?wietlenia tych obiektów. Im bardziej energooszcz?dny obiekt, tym jego warto?? na rynku nieruchomo?ci powinna by? wi?ksza, poniewa? oszcz?dno?ci na energii przek?adaj? si? w sposób wymierny na koszty eksploatacji. W XXI wieku certyfikaty energetyczne staj? si? niezb?dnym elementem przy transakcjach kupna - sprzeda?y, wynajmu, z korzy?ci? dla poprawno?ci zawieranych umów. Obszarem dzia?ania naszej firmy jest ca?a ma?opolska, a w szczególno?ci Kraków.
Kategoria:   Budownictwo


5. roboty ziemne pi?a
  Zapraszamy na nasz? stron? internetow?. Naszym mottem jest przede wszystkim zadowolenie naszych klientów. Nasza firma istnieje ju? od 15 lat. Opisuje nas precyzja, do?wiadczenia i doskona?y sprz?t.Specjalizujemy si? w robotach ziemnych oraz us?ugach, wymagaj?cych u?ycia sprz?tu budowlanego. Znamy potrzeby naszych klientów i w 100%. Posiadamy wykwalifikowan? kadr?. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? i do wspó?pracy z nasz? firm?.
Kategoria:   Budownictwo
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com