Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Dom > Informacje dla konsumentów  

Popular Tags


Kategorie

Porównywanie cen (3)


Linki
Sortuj wg :
1. Kredyt mieszkaniowy symulacja
Sprawd? na jakie kredyty hipoteczne, gotówkowe, samochodowe i w jakim banku Ci? sta?. Zobacz jak wygl?da symulacja sp?aty kredytu i zamów wybrany kredyt mieszkaniowy dzi?ki internetowi. Dzi?ki naszym porównaniom sp?ata kredytu mo?e nie by? tak wielk? udr?k? jak my?lisz. Zobacz jak wygl?da symulacja sp?aty kredytu i zamów wybrany kredyt mieszkaniowy dzi?ki internetowi.
Kategoria:   Dom > Informacje dla konsumentów
Budownictwo

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. ogrody olsztyn - projektowanie ogrodów olsztyn
"Garden Flo - Kompleksowe Us?ugi Ogrodnicze", od kilku lat specjalizujemy si? w projektowaniu, zak?adaniu i piel?gnacji ogrodów przydomowych oraz terenów zieleni miejskiej. Wszystkie zaprojektowane i wykonywane przez nas ogrody, s? dopasowywane do indywidualnych gustów i oczekiwa? klientów. W trakcie realizacji wielu zlece? z zakresu projektowania ogrodów, wypracowali?my najwy?sze standarty przyj?te przez rynek, korzystaj?c z najlepszej jako?ci sprz?tu i fachowców. Nasze zlecenia cechuje niezwyk?a estetyka i jako?? wykonania, przy pracy bierzemy tak?e pod uwag? to ?e Pa?stwa ogród ma ?adnie wygl?da? nie tylko w momencie oddania ale tak?e w ka?dym nast?pnym sezonie.
Kategoria:   Dom > Ogród
Dom > Informacje dla konsumentów
Budownictwo > Projektowanie

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Systemy dekoracji, tynki strukturalne i dekoracyjne, aran?acja wn?trz
Aran?acje wn?trz, systemy dekoracji oraz niesamowite tynki dekoracyjne i strukturalne, które mo?esz wykona? samodzielnie. System dekoracji i zestaw szablonów pozwalaj?cy uzyska? niezwyk?e efekty ?cienne ubogacaj?ce wystrój wn?trz Twojego domu.
System Primacol Decorative pozwala wprowadzi? do domu i biura niepowtarzalny styl i indywidualny charakter. ?atwe w stosowaniu produkty umo?liwiaj? dowolne kreowanie powierzchni i pozwalaj? na uzyskanie praktycznie ka?dego wymy?lonego efektu. Rustykalne ?ródziemnomorskie mury, mocne strukturalne akcenty, czy te? delikatne, ?agodne i szlachetne efekty, a mo?e pe?ne przepychu wn?trza barokowe – wybór nale?y do Ciebie. Zastosowanie nietypowych technik malarskich, narz?dzi dekoratorskich oraz eksperymenty z kolorem – wszystko jest mo?liwe, a wr?cz zalecane. Nie jest wymagane ?adne do?wiadczenie, wszystkie produkty mog? by? bez problemu u?ywane zarówno przez amatorów jak te? i do?wiadczonych wykonawców. Po??czenie systemu Decorative z odrobin? fantazji to wszystko czego potrzeba aby nada? ?cianom fantastyczny wygl?d.
Kategoria:   Dom > Informacje dla konsumentów

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Naczynia, garnki - STYLWDOMU.PL
Sklep internetowy z wyposa?eniem wn?trz: naczynia, garnki (Zepter, Blomus, AWD Interior, Menu, NeXtime i inni). Tylko u nas komplet garnków z do?ywotni? gwarancj?. Stylwdomu.pl Zapraszamy.
AIS | Styl w domu jest firm? handlow? specjalizuj?c? si? w elektronicznej sprzeda?y detalicznej wysokiej jako?ci produktów dla wymagaj?cych klientów. W asortymencie AIS znajduj? si? elementy wyposa?enia do salonu, kuchni, ?azienki, sypialni oraz gustowne dodatki. Pomagamy naszym klientom w kompletowaniu wyposa?enia wn?trz. Proponujemy estetyczne i solidne produkty projektowane przez najlepsze firmy na ?wiecie.
Kategoria:   Dom > Informacje dla konsumentów

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Nasza chatka
Nasza-chatka.pl to miejsce, gdzie osoby, które potrzebuj? fachowej pomocy w zakresie prac budowlanych, remontowych, b?d? naprawczych, mog? szybko i sprawnie znale?? wykonawc?, który spe?ni ich oczekiwania. Pragniemy usprawni? komunikacj? pomi?dzy solidnymi firmami i ich potencjalnymi Klientami.
Naszym celem jest stworzenie bazy solidnych i godnych zaufania wykonawców z bran?y remontowo budowlanej. ?wiadectwem wiarygodno?ci naszych Fachowców s? opinie Klientów, którzy skorzystali z ich us?ug. Nasi Klienci, po wykonanej us?udze wystawiaj? Fachowcowi ocen?, a konsekwencj? wszystkich otrzymanych ocen, jest wy?wietlana w profilu Fachowca ocena ko?cowa.
Nasza-chatka.pl to tak?e miejsce, gdzie we wspó?pracy z fundacjami i stowarzyszeniami, promowa? chcemy ide? odpowiedzialno?ci spo?ecznej, wspieraj?c akcje pomocy osobom, które potrzebuj? naszych fachowców, ale z ró?nych powodów nie mog? skorzysta? z ich us?ug.
Kategoria:   Budownictwo
Dom > Informacje dla konsumentów
Us?ugi > Doradztwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Dom na sprzeda? Wroc?aw
Przedstawiamy Pa?stwu ofert? sprzeda?y domów jednorodzinnych w zabudowie bli?niaczej zlokalizowanych na kameralnym, zamkni?tym osiedlu po?o?onym przy ulicy Odolanowskiej na Zakrzowie. Po?o?enie osiedla w pobli?u du?ych terenów zielonych -Las Zakrzowski, zabytkowy park przypa?acowy w Paw?owicach, k?pielisko K?okoczce ) gwarantuje mieszka?com ?atwy dost?p do terenów rekreacyjnych. Amatorzy jazdy konnej lub w?dkarstwa b?d? st?d mieli blisko do Pruszowic w których znajduj? si? m. In. ?owiska komercyjne oraz klub je?dziecki Bachmat.

W pobli?u jest szko?a podstawowa, przedszkole, przychodnia, sklepy samoobs?ugowe oraz centrum handlowe Korona.

Dobra komunikacja miejska umo?liwia szybki dojazd do centrum miasta (linie autobusowe 128, 141, 147, D). Dojazd w?asnym samochodem do innych cz??ci Wroc?awia od czerwca 2011 roku znacz?co poprawi Autostradowa Obwodnica Wroc?awia, której najbli?szy w?ze? (w?ze? Paw?owicki ) b?dzie zlokalizowany w odleg?o?ci oko?o 3 km od osiedla.

Budowa osiedla zosta?a podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie którego zako?czenie planujemy na koniec pa?dziernika 2011 roku powstan? trzy domy, w drugim kolejnych dziewi??.

Powierzchnia u?ytkowa oferowanych domów (jeden segment bli?niaka) wynosi 223 m² zlokalizowanych na dzia?kach o powierzchni ok. 400 m². Domy budowane s? wed?ug indywidualnego projektu w tradycyjnej technologii z materia?ów najwy?szej jako?ci. Konstrukcja budynków pozwala na ich dostosowanie do potrzeb rodziny konkretnego klienta. W zwi?zku z czym je?li chcieliby?cie Pa?stwo zmieni? usytuowanie ?cian dzia?owych lub przeznaczenie funkcjonalne poszczególnych pomieszcze? jeste?my otwarci na Pa?stwa propozycje.
Kategoria:   Nieruchomo?ci
Budownictwo
Dom > Informacje dla konsumentów

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Korekta i redagowanie tekstów - Tekst OK!
Wykonujemy us?ugi zwi?zane z korekt? tekstów w j?zyku polskim. Teksty sprawdzane s? pod wzgl?dem poprawno?ci j?zykowej, poprawiane s? b??dy ortograficzne, interpunkcyjne, gramatyczne i stylistyczne. Realizujemy zlecenia redagowania tekstów, które nie tylko sprawdzamy pod wzgl?dem poprawno?ci j?zykowej, ale te? wprowadzamy zmiany doprowadzaj?c do spójno?ci logicznej tekstu.
Kategoria:   Dom > Informacje dla konsumentów

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: