Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Energia > Paliwa  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Albertech <-> Reich, Redex, Andantex (Catep), Merobel, DMN, Schroedahl, Pekomp, Querschneider
Firma Albertech s.c. jest przedstawicielem zagranicznych producentów wysokiej jako?ci innowacyjnych cz??ci maszyn. W naszej ofercie znajd? Pa?stwo mi?dzy innymi: sprz?g?a, maszyny dla ró?nych ga??zi przemys?u, uk?ady nap?dowe, zawory, zwrotnice, armatur? specjaln?, maszyny dla przemys?u papierniczego, kompensatory, sita nieplecione i izolacje tkaninowe oraz wszelkie cz??ci zamienne do wymienionych produktów. S?u?ymy tak?e profesjonalnym doradztwem technicznym w zakresie doboru i instalacji cz??ci maszyn.
Kategoria:   Handel > Wed?ug miejscowo?ci
Budownictwo > Drogowe
Energia > Paliwa

Data dodania: Jun 29, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Brykietowanie
Jeste?my producentem wielu rozwi?za? technicznych z zakresu hydrauliki si?owej na potrzeby przemys?u wydobywczego, rolniczego i innych ga??zi przemys?u. Nasze agregaty znajduj? szerokie zainteresowanie szerokiej masy klientów. Zapraszamy do wspó?pracy. Nasza strona internetowa :www.wropol.pl
Prasy brykietuj?ce naszej produkcji, powsta?y w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na maszyny o silnej zwartej budowie, wysokiej wydajno?ci, a jednocze?nie ma?ej wra?liwo?ci na zmienno?? materia?u prasowanego. Prasy brykietuj?ce produkowane przez WROPOL ENGINEERING charakteryzuje si? bardzo dobrym wspó?czynnikiem zu?ytej energii do wydajno?ci urz?dzenia. Wytwarzamy urz?dzenia do produkcji brykietów ze s?omy czy trociny, s?oma, torf, susz, itp.
Brykietowanie jest to formowanie sypkich, lu?nych, drobnoziarnistych substancji, jak np. rud czy mia?u w?glowego, w zwi?z?e bry?y o kszta?cie najcz??ciej prostopad?o?cianu lub kuli, nazywanych brykietami.
W czasie ich formowania, które odbywa si? w wysokiej temperaturze i ci?nieniu w prasach nazywanych brykieciarkami, dodaje si? zazwyczaj palnego lepiszcza, którym przewa?nie jest smo?a. W przypadku brykietowania drewna (trocin) dodawanie substancji spajaj?cych najcz??ciej nie jest konieczne. Brykietowanie sk?ada si? z wielu operacji obejmuj?cych przygotowanie komponentów mieszanki brykietowniczej , ich dozowanie, mieszanie, prasowanie oraz uszlachetnianie brykietów. Do zabiegów uszlachetniaj?cych zalicza si?:
• ch?odzenie
• powlekanie powierzchniowe
• zabezpieczanie przed czynnikami atmosferycznymi
• obróbk? utwardzaj?c?
Kategoria:   Energia > Paliwa
Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo
Budownictwo > Maszyny i narz?dzia

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: