Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Finanse > Faktoring  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Wystawianie faktur
Program FOMS umo?liwia:
- wystawianie faktur w sposób elastyczny
- porz?dkowanie zada? w terminarzu
- efektywnie obs?ugiwanie klientów
- stworzenie wewn?trznej platformy komunikacyjnej w organizacji
- ci?g?y dost?p do danych przez Internet

Zapraszamy do odwiedzin naszej strony internetowej : www.foms.pl . Tam uzyskacie Pa?stwo wi?cej informacji.

Jeste?my firm? zajmuj?c? si? tworzeniem oprogramowania zarówno dla indywidualnych klientów jak i dla szerszych grup odbiorców.
Zajmujemy si? przede wszystkim problemami gromadzenia i przetwarzania danych we wspó?czesnych przedsi?biorstwach. Dbamy o to, by nasi klienci mogli efektywnie zarz?dza? danymi przetwarzanymi w swoim biznesie. Prowadzimy w tym celu dok?adn? analiz? potrzeb, projektujemy i tworzymy systemy informatyczne, a tak?e wdra?amy gotowe rozwi?zania, daj?c przy tym mo?liwo?? szkole? z ich zakresu.
Nasz zespó? tworz? przede wszystkim specjali?ci posiadaj?cy wieloletnie do?wiadczenie w dziedzinie in?ynierii oprogramowania, dzi?ki czemu tworzone przez nas oprogramowanie charakteryzuje si? wysok? jako?ci?. Posiadamy tak?e w swych szeregach grafików, którzy sprawiaj?, ?e nasze produkty s? starannie dopracowane tak?e od strony u?ytkownika ko?cowego
Kategoria:   Finanse > Faktoring

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. faktoring
Chcesz, aby Twoja firma poprawi?a swoj? p?ynno?? finansow?? Doskonale trafi?e?, poniewa? specjalizujemy si? w factoringu czyli finansowaniu dzia?alno?ci operacyjnej. Faktoring mo?emy zaoferowa? ka?dej firmie, która sprzedaje towary lub us?ugi sta?ym kontrahentom z odroczonym terminem p?atno?ci. Oferujemy ka?dy rodzaj faktoringu. W zale?no?ci od tego, która strona transakcji bierze na siebie ryzyko niewyp?acalno?ci odbiorcy, mo?emy zaoferowa? dwa rodzaje faktoringu. Faktoring z regresem (niepe?ny) - firma (faktorant) nadal ponosi ryzyko wyp?acalno?ci odbiorcy. W konsekwencji, je?li kontrahent nie sp?aci nale?no?ci, faktorant (wystawca faktury) musi zwróci? otrzyman? zaliczk? faktorowi. Faktoring bez regresu (pe?ny) - ryzyko wyp?acalno?ci odbiorcy przejmuje faktor. Mo?emy zaoferowa? równie? factoring w sytuacji gdy koncentracja obrotów na jednym kontrahencie jest bardzo du?a lub nawet gdy firma ma tylko jednego kontrahenta. Zupe?nie inn? kategori? faktoringu, ale równie? godn? uwagi, jest faktoring odwrotny (faktoring zamówieniowy). Pozwala on firmie wyd?u?y? terminy p?atno?ci zobowi?za? wobec dostawcy, poniewa? to faktor przejmuje na siebie zap?at? za wierzytelno?ci, a firma p?aci faktorowi w umówionym wcze?niej terminie. Ta forma faktoringu mo?e wymaga? jednak dodatkowych zabezpiecze?.
Kategoria:   Finanse > Faktoring

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. ksi?gowo?? Warszawa
Firma nasza oferuje: pe?na ksi?gowo??, prowadzenie kadr i p?ac a tak?e kompleksow? pomoc w prowadzeniu dzia?alno?ci gospodarczej dla ma?ych i ?rednich firm w Warszawie i okolicach. Odwied? nasze biuro mieszcz?ce si? w Warszawie lub wejd? na nasza strojne internetow?. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z szerokiej gamy naszych us?ug sprawd? a na pewno si? nie zawiedziesz.
Kategoria:   Finanse
Finanse > Faktoring

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Biuro rachunkowe Bydgoszcz
Interesuje Ci? Biuro Rachunkowe, które zagwarantuje Ci obs?ug? podatkow? na wysokim poziomie? Pozwoli zaoszcz?dzi? Ci comiesi?cznej pracy zwi?zanej z dostarczeniem i odbiorem dokumentów od Twojego ksi?gowego. Zapewniamy odbiór dokumentów od klienta, dzi?ki czemu b?dziesz mia? wi?cej czasu dla siebie. Nasze biuro rachunkowe mo?e zapobiec wielu problemom a Ty mo?esz skoncentrowa? si? na przedmiocie swojej dzia?alno?ci. Gwarantujemy Ci pe?ne bezpiecze?stwo! A na dodatek jeste?my najbli?ej. Zaufaj w?a?nie Nam, My nie zawiedziemy. Trafi?e? pod dobry adres.
Kategoria:   Finanse > Faktoring

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. faktoring
Bibby Financial Services oferuje faktoring oraz wdra?a rozwi?zania finansowe, które pozwol? Twojej firmie utrzyma? p?ynno?? finansow?. Faktoring: finansowanie, zarz?dzanie nale?no?ciami, przej?cie ryzyka braku zap?aty. Faktoring odwrotny - finansowanie dostaw: dobrze wykorzystany kredyt kupiecki. Zarz?dzanie nale?no?ciami: maksymalna kontrola w?asnych pieni?dzy, czasowo zamro?onych w niezap?aconych fakturach.
Kategoria:   Finanse > Faktoring

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: