Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Finanse  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
31. Us?ugi ksi?gowe
Rachunkowo?? to nauka, która czasami sprawia sporo trudno?ci. Wycena przedsi?biorstwa powinna odbywa? si? pod bacznym okiem specjalistów, którzy oczywi?cie zajm? si? naszymi finansami. Warszawa i Bydgoszcz to miasta, które posiadaj? specjalistów zajmuj?cych si? tego typu zleceniami za niewielkie pieni?dze.biuro rachunkowe, podatki, doradca, ksi?gowo??, rachunkowo??, bydgoszcz, warszawa
Kategoria:   Finanse

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

32. Najwi?ksza Polska porównywarka cen ubezpiecze?, towarów i us?ug. Kalkulator OC inny ni? rankomat, ip
Najwi?ksza Polska porównywarka cen ubezpiecze?, towarów i us?ug.
Kalkulator OC inny ni? rankomat, ipolisa i ca?a reszta Porównanie cen OC,
Kalkulator sk?adki na OC samochodu. Ubezpieczenie emerytalne,
ubezpieczenia turystyczne, kredyty, po?yczki, lokaty, leasing,
oferty telefonii GSM, VoIP, internet - online. tanie OC, kalkulator OC,
Hestia, PZU, alianz, liberty direct, direkt, link 4.
Kategoria:   Finanse > Ubezpieczenia
Finanse
Dom > Informacje dla konsumentów > Porównywanie cen

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

33. Polski ksi?gowy
Wielu Polaków w UK ma problemy ze zrozumieniem j?zyka angielskiego, nasze biuro rachunkowe wychodzi naprzeciw Pa?stwa potrzebom i oferuje us?ugi ksi?gowe w j?zyku polskim. Tylko polski ksi?gowy wyt?umaczy Pa?stwu zawi?e przepisy podatkowe w UK. W sk?ad naszej oferty wchodzi zwrot podatku, prowadzenie ksi?gowo?ci , zak?adanie dzia?alno?ci gospodarczej i wiele wi?cej. Nasze bogate do?wiadczenie po??czone z gruntown? wiedz? w dziedzinie rachunkowo?ci pozwala na specjalistyczn? i szybk? pomoc dla ka?dego Klienta. Wi?cej szczegó?owych informacji mo?ecie Pa?stwo znale?? na naszej stronie, na któr? serdecznie zapraszamy.
Kategoria:   Finanse

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

34. Kantory Bielsko
Kantor wymiany walut AS w Bielsko-Bia?ej zaprasza Pa?stwa na swoj? stron? na której znajdziecie zawsze aktualne kursy walut, w tym euro, dolary oraz wiele innych. Kantor AS w swojej ofercie posiada takie us?ugi jak wymiana, skup oraz sprzeda? walut w Bielsko Bia?ej. Zapytaj si? o mo?liwo?? negocjacji cen przy zakupie walut powy?ej 1000 dolarów. Na stronie znajdziecie kursy walut zarówno detaliczne, jak i hurtowe, ponadto dane dzi?ki którym skontaktujecie si? z nami.
Kategoria:   Finanse

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

35. Biuro rachunkowe Pozna?
Pareto - biuro rachunkowe w Poznaniu ?wiadcz?ce kompleksowe us?ugi ksi?gowe i podatkowe. Nasi pracownicy to wykwalifikowani eksperci z d?ugoletnim do?wiadczeniem z zakresu prowadzenia pe?nej i uproszczonej ksi?gowo?ci. Naszymi Klientami s? ma?e i ?rednie podmioty gospodarcze o ró?nym profilu dzia?alno?ci. Zapewniamy im skuteczn? obs?ug? i profesjonalne doradztwo.
Kategoria:   Finanse

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

36. Oferty banków internetowych
Platforma finansowa oferuj?ca ponad 100 produktów bankowych, zosta?a utworzona wspólnie z portalem finansowym Bankier pl. Dzi?ki temu serwisowi mo?esz wybra?, przez internet, najatrakcyjniejsz? dla siebie ofert?. Proponujemy konta osobiste lub firmowe, kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty samochodowe, po?yczki spo?eczno?ciowe, lokaty, trwa?e i bezpieczne inwestycje w z?oto i diamenty, leasing, karty kredytowe.
Kategoria:   Finanse

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

37. Audyt, Sawi?ski, Ciszewski - BT&A Group
BT&A Profesional Advisors to organizacja zajmuj?ca si? audytem, doradztwem gospodarczym i podatkowym a tak?e dzia?em ksi?gowym stworzona przez profesjonalistów.
Niezale?no?? oraz brak korporacyjnych ogranicze? pozwalaj? proponowa? naszym partnerom biznesowym optymalne i niesztampowe rozwi?zania. BT&A wyró?nia kompleksowo?? ?wiadczonych us?ug.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych us?ug !
Kategoria:   Finanse > Wed?ug miejscowo?ci
Finanse

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

38. Doradztwo podatkowe - Bielsko-Bia?a
Biuro rachunkowo-podatkowe Ewi-Dor jest jednym z najstarszych biur istniej?cych w okolicach Bielska-Bia?ej. W tym biurze pracuj? specjali?ci z wysokimi kwalifikacjami oraz wiedz? merytoryczn?, któr? na bie??co aktualizuj?, bior?c udzia? w szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, bilansowego oraz gospodarczego. Klientami biura rachunkowego Ewi-Dor s? osoby prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz?, oraz spó?ki osobowe i kapita?owe. Do?wiadczenie w zakresie obs?ugi wymienionych podmiotów, pozwala nie tylko prowadzi? ksi?gowo?? firmy, ale równie? pomaga? i doradza? w innych dziedzinach takich jak zarz?dzanie finansami, podatki b?d? prawo spó?ek.
Kategoria:   Finanse

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

39. All-grants.pl Wszystko o dotacjach i funduszach na rozpocz?cie i rozwijanie dzia?alno?ci
Portal All-grants.pl powsta? z my?l? o osobach planuj?cych za?o?enie w?asnej firmy i przekucie w realne rozwi?zania dotychczasowych marze? i pomys?ów biznesowych.
Zawsze aktualne dane i informacje na temat dost?pnych na rynku dotacji zarówno z ?róde? krajowych jak i unijnych. Wszystko o dotacjach z urz?du pracy, dotacjach unijnych na rozpocz?cie dzia?alno?ci, preferencyjnych po?yczkach dla firm z funduszy po?yczkowych. Kompleksowa i bogata oferta wsparcia w procesie aplikowania po dotacje i po?yczki, zawieraj?ca przygotowanie wniosku aplikacyjnego, sporz?dzenie biznesplanu pod wybrany typ dotacji. Dodatkowo dost?p do materia?ów i poradników wspieraj?cych prowadzenie i rozwijanie w?asnego biznesu.
Oferty sporz?dzenia biznesplanu do urz?du pracy, biznesplanu pod dotacj? z dzia?ania 6.2 POKL, biznesplany dla banków, oraz wnioski i biznesplany dla funduszy po?yczkowych.
Kategoria:   Finanse

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

40. Badania marketingowe - ?ród?a informacji
Aby umiej?tnie rozwi?za? dany problem w przedsi?biorstwie zwi?zany ze sprzeda??, nale?y dok?adnie zapozna? si? z otoczeniem firmy oraz zebra? dane dotycz?ce rynku. Prawid?owe zbadanie rynku za pomoc? dost?pnych metod i technik badawczych jest niezwykle wa?nym elementem, który warto zna?. Na stronie prezentowane s? ciekawe informacje zwi?zane z badaniami rynku.
Kategoria:   Etyka biznesu
Finanse
Regionalne > Podkarpackie > Ropczyce > Biznes

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5 6 7 [Następna >]

Przejdź do kategorii: