Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Finanse > Ubezpieczenia > Dochodzenie odszkodowa?  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Adwokat ?ód? - Kancelaria Adwokacka Monika Piech-Balicka w ?
Kancelaria Adwokacka Monika Piech-Balicka, ?ód? ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17 m 2 tel-fax 042 633 45 45. Pomoc i obs?uga prawna dla osób fizycznych i firm z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego. Porady prawne i doradztwo. Przygotowywanie pism procesowych, formu?owanie i opiniowanie umów. Skuteczna pomoc w uzyskiwaniu odszkodowa? od firm ubezpieczeniowych.
Kategoria:   Us?ugi > Prawne > Kancelarie adwokackie
Finanse > Ubezpieczenia > Dochodzenie odszkodowa?
Us?ugi > Prawne

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Odszkodowania ?ód?, najwy?sza skuteczno??, bez op?at wst?pnych
Pomagamy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach. Nie pobieramy op?at wst?pnych. Zadzwo? po bezp?atn? konsultacj?. Uleg?e? wypadkowi, po?lizgn??e? si?, potkn??e?, zwali?a si? na Ciebie budowla. Wywalczymy dla Ciebie najwy?sze odszkodowanie. Nie mo?esz si? porusza? przyjedziemy do Ciebie. Odszkodowanie za s?upy na dzia?ce, rury, linie wysokiego napi?cia, telekomunikacyjne.
Kategoria:   Finanse > Ubezpieczenia > Dochodzenie odszkodowa?
Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw > Us?ugi > Doradztwo

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 238 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Odszkodowanie, odszkodowania
Skuteczne i profesjonalne dochodzenie odszkodowa?. Firma Interlex specjalizuje si? w dochodzeniu odszkodowa? komunikacyjnych oraz powypadkowych. Istniejemy na rynku ju? 14 lat co przek?ada si? na do?wiadczenie oraz wysok? skuteczno?? realizowanych przez nas spraw. 30 000 usatysfakcjonowanych klientów jest niepodwa?alnym dowodem profesjonalizmu jaki oferuje firma Interlex.
Kategoria:   Finanse > Ubezpieczenia > Dochodzenie odszkodowa?

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 236 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Radca Prawny Aleksander Stal - odszkodowania Wroc?aw
Kancelaria specjalizuje si? w profesjonalnej reprezentacji osób poszkodowanych w sprawach o nale?ne zado??uczynienie oraz odszkodowanie od Towarzystw Ubezpieczeniowych i innych podmiotów odpowiedzialnych.

Potrafimy profesjonalnie oceni? nie tylko uszczerbek na zdrowiu, ale tak?e ewentualne nast?pstwa zdarzenia dla przysz?ego zdrowia poszkodowanego. Ma to kapitalne znaczenie przy zg?aszaniu roszcze? przez poszkodowanego.

Radca prawny Aleksander Stal ka?dorazowo wnikliwie ocenia ca?? dokumentacj? poszkodowanego w celu w?a?ciwej profesjonalnej oceny lekarskiej pod k?tem ewentualnych braków w dokumentacji, tak aby uzyska? godne i w?a?ciwe odszkodowanie za szkod? oraz zado??uczynienie za doznan? krzywd?. W tym celu wspieramy si? tak?e konsultacjami wysokiej klasy specjalistów z w?a?ciwych dziedzin medycyny.

Oprócz godnego odszkodowania i zado??uczynienia wyst?pujemy o ?wiadczenia za zniszczone rzeczy, utracone zarobki, pogorszenie widoków na przysz?o??, ustalenie renty, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, kosztów dojazdów i inne.

Kancelaria reprezentuje swoich mocodawców na ka?dym z etapów post?powania. W przypadku niezadawalaj?cego efektu polubownych dzia?a? reprezentujemy poszkodowanych w post?powaniu s?dowym bez udzia?u innych po?redników. W post?powaniu s?dowym wyst?pujemy o ustalenie odpowiedzialno?ci odpowiednich podmiotów za negatywne skutki dla poszkodowanych, które mog? powsta? w przysz?o?ci, a które maj? bezpo?redni zwi?zek z zaistnia?? szkod?.

Podejmuj?c decyzj? o wyst?pieniu na drog? s?dow?, zdajemy sobie spraw? i? nasz mocodawca mo?e nie posiada? wystarczaj?cych ?rodków finansowych na pokrycie kosztów post?powania s?dowego. Wyst?pujemy wówczas do s?du w imieniu naszego klienta z wnioskiem o ca?kowite zwolnienie z kosztów s?dowych
Kategoria:   Finanse > Ubezpieczenia > Dochodzenie odszkodowa?
Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw > Us?ugi > Doradztwo
Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw > Biznes

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 334 Ocena: 5.00 Głosów: 4
Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Wypadek drogowy w UK
Je?li mia?e? wypadek drogowy w Anglii lub jakikolwiek innych wypadek w UK to nale?y Ci si? w zwi?zku z nim odszkodowanie. Uzyskanie tej rekompensaty nie jest jednak ?atwe i dlatego nale?y zwróci? si? w tej sprawie do fachowców. Nasi eksperci poprowadz? si? krok po kroku dzi?ki czemu ten straszny wypadek w Anglii zako?czy si? dla Ciebie przyjemnym akcentem w postaci odszkodowania. Nie walcz sam, uzyskaj pomoc od fachowców w tej dziedzinie.
Kategoria:   Finanse > Ubezpieczenia > Dochodzenie odszkodowa?

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Odszkodowanie
Jednymi z pierwszych rzeczy, które nasuwaj? si? nam do g?owy po wypadku, obok ?wiadomo?ci straty materialnej i zdrowotnej, s? odszkodowanie i zado??uczynienie za poniesione krzywdy. Zdarza si?, ?e w wyniku wypadku doznajemy trwa?ego uszczerbku na zdrowiu, co przekre?la nasz? dalsz? karier? zawodow?, a nawet mo?liwo?? wykonywania hobby. Ubiega? si? wtedy mo?emy o odszkodowanie, zado??uczynienie i rent? odszkodowawcz?. Jednym z radców prawnych zajmuj?cych si? sprawami odszkodowawczymi jest Artur Klimkiewicz.
Kategoria:   Finanse > Ubezpieczenia > Dochodzenie odszkodowa?

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 348 Ocena: 5.00 Głosów: 2
New Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: