Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Finanse > Windykacja  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Windykatorzy
Windykacja jest to zawód niewdzi?czny, a co za tym idzie ma?o kto pragnie go wykonywa?. Je?eli jednak posiadasz jakie? d?ugi nie do zrealizowania, wystarczy ?e skorzystasz z powy?szej us?ugi, a na pewno uda nam si? rozwi?za? twój problem. Windykacja staje si? wielkim przemys?em w internecie.Firmy windykacyjne pomagaj? w zwrocie zaleg?ych nale?no?ci. Za spraw? obrotu, czy tez prowadz?c wykup wierzytelno?ci zarabiaj? one równie? niema?e pieni?dze. Ceni?c ich profesjonalizm, oczekujemy, ?e w?a?ciwie przeprowadz? windykacj? d?ugu, czy te? firmy. Windykatorzy s? bowiem lud?mi obrotnymi.
Kategoria:   Finanse > Windykacja

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. windykacja
Nie da si? ukry?, ?e po kryzysie, jaki dotkn?? rynki finansowe. Firmy windykacyjne prze?ywaj? prawdziwe eldorado. Ma?o który biznes pozosta? oboj?tny na zawirowania na rynkach finansowych. Nieciekawa sytuacja dotyka tak?e jednostki osobowe. Nasza strona WWW porusza tematy z szeroko poj?ta cesj? wierzytelno?ci. Przeczyta? tu mo?na miedzy innymi o ró?nicach miedzy d?ugiem a wierzytelno?ci?, na czym polega skup wierzytelno?ci i wiele innych. Strona internetowa jest systematycznie aktualizowana o nowe artyku?y zwi?zane z dzia?aniami windykacyjnymi. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na nasz? stron? WWW.
Kategoria:   Finanse > Windykacja

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Proste-Odszkodowanie.pl
Je?li mia?e? wypadek komunikacyjny oraz odnios?e? obra?enia, ponios?e? straty, straci?e? kogo? bliskiego, ubezpieczyciel zani?y? nale?ne odszkodowanie - mo?esz liczy? na nasz? pomoc! Wbrew pozorom nie jest ?atwo uzyska? odszkodowanie w nale?nej wysoko?ci. Warto zwróci? si? po nie do profesjonalnej kancelarii zajmuj?cej si? odzyskiwaniem odszkodowa?.

Na terenie ca?ego kraju pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach w uzyskaniu ustawowych odszkodowa? cywilnych z tytu?u doznanych szkód osobowych lub maj?tkowych, a w szczególno?ci za wypadki komunikacyjne, w pracy, b??dy w sztuce medycznej.

Naszymi klientami s? zarówno osoby prywatne jak te? podmioty gospodarcze, dla których przygotowali?my ciekaw? i bogat? ofert? sta?ej pomocy prawnej.

Statystyki informuj?:

* Nieudolne post?powanie odszkodowawcze zamyka drog?, przed uzyskaniem w?a?ciwego odszkodowania; lepiej zleci? to specjali?cie od pocz?tku, a efekt b?dzie lepszy.
* Dzia?ania na w?asn? r?k? bez wsparcia profesjonalnej instytucji zajmuj?cej si? odzyskiwaniem odszkodowa? nie przynosi oczekiwanego rezultatu.
Kategoria:   Finanse > Windykacja
Finanse > Inwestowanie > Doradcy

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Windykacja d?ugu
Odzyskanie nale?no?ci mo?e stanowi? problem. Jednak windykacja d?ugu przez firm? Indos to szybkie i skuteczne jej odzyskanie. W naszej ofercie znajduj? si? równie? takie us?ugi jak: factoring, wierzytelno?ci, us?ugi prewencyjne. Windykacja d?ugu dzi?ki Indos to gwarancja skuteczno?ci i profesjonalnego podej?cia do klienta. Wszystkie informacje znajdziecie Pa?stwo na naszym serwisie.
Kategoria:   Finanse > Windykacja

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: