Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Jako?? > Doradztwo  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Centrum Zarz?dzania Jako?ci? INFOX Sp. z o.o.
Centrum Zarz?dzania Jako?ci? INFOX Sp. z o.o. prowadzi dzia?alno?? od roku 2000. Zajmujemy si? doradztwem w zakresie projektowania, wdra?ania i doskonalenia systemów zarz?dzania wed?ug norm tj. ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO/IEC 27001 oraz szkoleniami z wy?ej wymienionego zakresu. Projektujemy równie? szkolenia dla indywidualnych potrzeb klienta.

Nasz? firm? tworzy zespó? konsultantów o wysokim poziomie merytorycznym i bogatym do?wiadczeniu zawodowym.

Najbli?sze szkolenia w Krakowie:

Pe?nomocnik i auditor wewn?trzny systemu zarz?dzania jako?ci? ISO 9001:2000
Menad?er bezpiecze?stwa informacji
Prawo ochrony ?rodowiska w teorii i praktyce
Ochrona danych osobowych w organizacji
"Auditor Wewn?trzny systemu zarz?dzania jako?ci? ISO 9001:2000" - Szkolenia dla studentów !!!
Kategoria:   Jako?? > Doradztwo
Regionalne > Wielkopolskie > ?rem > Nauka i edukacja
Us?ugi > Doradztwo > Fundusze unijne

Data dodania: Aug 13, 2008 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Odszkodowania Kraków
Lex-Compensum. Nasza kancelaria ?wiadczy pomoc w zakresie doradztwa prawnego oraz likwidacji szkód. Specjalizujemy si? w us?ugach doradczych z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz prawa mi?dzynarodowego. Pomagamy równie? uzyska? odszkodowanie poszkodowanym w wypadkach. Oferujemy profesjonalne wsparcie prawników b?d?cych specjalistami w zakresie odszkodowa?.
Kategoria:   Jako?? > Doradztwo
Us?ugi > Prawne > Kancelarie adwokackie
Us?ugi > Prawne

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 226 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Wdro?enia systemu SAP Business One w 2 tygodnie
Wdro?enie systemu SAP Business One w 2 tygodnie.
SAP Business One do 5 u?ytkowników - do 10 tysi?cy z? netto.
SAP Business One do 10 u?ytkowników - do 20 tysi?cy z? netto.
SAP Business One powy?ej 10 u?ytkowników - najatrakcyjniejsza oferta na rynku.

Wdro?enie systemu SAP Business One obejmuje:
- funkcjonalno?? podstawow? 12 modu?ów wraz z dodatkowymi rozszerzeniami autorskimi,
- us?ugi ?wiadczone przez do?wiadczonych i certyfikowanych konsultantów,
- gwarancja na wykonane prace oraz bie??cy serwis i rozwój.

SAP-wdro?enia.pl oferuje licencje systemu SAP Business One, us?ugi wdro?eniowe oraz serwis powdro?eniowy.

Najta?sza oferta na polskim rynku obejmuj?ca dostaw? licencji oraz kompleksowych us?ug wdro?eniowych
Kategoria:   Komputery > Oprogramowanie > Biznesowe
Jako?? > Doradztwo

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Kredyt samochodowy, leasing, samochód w firmie - ekonomiczne podej?cie do samochodu.
Za?o?eniem serwisu [b]kredytsamochodowy.com.pl[/b] jest przedstawienie w przejrzysty, obiektywny i rzetelny sposób wszelkich informacji przydatnych przy zakupie samochodu zarówno za gotówk?, w kredycie czy leasingu.
W?a?nie kredyt samochodowy i leasing to kwestie, które zespó? serwisu zna od podszewki zarówno zawodowo jak i jako korzystaj?cy. Maj?c wieloletnie do?wiadczenie w prowadzeniu dzia?alno?ci gospodarczej wiemy jakie problemy mo?e sprawi? samochód w firmie. Dlatego wiele uwagi po?wi?camy kwestiom zwi?zanym z podatkowymi i prawnymi aspektami u?ytkowania samochodu w firmie.
Korzystaj?c z naszego serwisu mo?esz zaoszcz?dzi? sobie wiele czasu i pieni?dzy
Kategoria:   Finanse
Finanse > Banki > Samochodowe
Jako?? > Doradztwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Wdro?enia ISO
Firma Aras prowadzona jest przez Paw?a Wo?niaka, który zajmuje si? wdra?aniem systemów zarz?dzania od 2000 roku. Do?wiadczenie nabyte przy wspó?pracy z ponad 100 Klientami z ró?nych bran? stanowi gwarancj? profesjonalnego i skutecznego wdro?enia. Najwi?kszym atutem firmy Aras jest:
• indywidualne podej?cie do klienta
• dopasowanie wymaga? zawartych w normach do charakteru firmy (a nie odwrotnie)
• tworzenie zwi?z?ej i przejrzystej dokumentacji
• krótkie i elastyczne terminy wdro?e?
• jasne regu?y wspó?pracy - cena wdro?enia obejmuje wszystkie tzw. „ukryte” koszty, m.in.: niezb?dne szkolenia, materia?y szkoleniowe, dojazdy, delegacje, itp.
Kategoria:   Jako?? > Doradztwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Wypadek przy pracy w Anglii
Strona prezentuj?ca ofert? firmy Quick Claim Ltd. w zakresie odzyskiwania odszkodowa? z tytu?u wypadku w pracy w Wielkiej Brytanii. Serwis zawiera szczegó?owe informacje dotycz?ce warunków, które nale?y spe?nia? aby móc ubiega? si? o odszkodowanie w Anglii. Radcy prawni Quick Claim Ltd. w sposób profesjonalny i rzetelny reprezentuj? swoich klientów. Powierzenie sprawy wypadku firmie Quick Claim Ltd. pozbawione jest jakiegokolwiek ryzyka – w przypadku nie uzyskania odszkodowania dla zleceniodawcy nie ponosi on ?adnych kosztów. Mo?liwo?? kontaktu za po?rednictwem bezp?atnej infolinii 24 godziny na dob?.
Kategoria:   Jako?? > Doradztwo
Finanse > Ubezpieczenia

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: