Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Kariera w finansach
ID linku 615
Url http://www.karierawfinansach.pl/
Opis Najlepsze oferty pracy i szkole? w bran?y finansowej.

Najlepsze oferty pracy i szkole? w bran?y finansowej. Na portalu znajdziesz jeszcze: raport wynagrodze?, szkolenia, kalkulator wynagrodze?, porady na rozmow?. Wystarczy si? zarejestrowa? i znale?? ofert? pracy najbardziej odpowiadaj?c? twoim oczekiwaniom. Znajdziesz tu oferty na stanowisko Analityka finansowego, Maklera, Managera, G?ównego k?iegowego
Kategoria Finanse
Regionalne > Ma?opolskie > Powiaty > Suski > Zawoja > Biznes
Słowa kluczowe praca w finasach   praca finanse   kariera finanse   ksi?gowy   g?ówny ksi?gowy   kontroler finansowy
Data May 16, 2009
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Kariera w finansach
Ocena gościa

 Other links at Finanse
1. Kredyty hipoteczne
  Serwis, w którym omawiamy takie zagadnienia jak: koszty kredytu, wymagane dokumenty, zdolno?? kredytowa itp. Przed podj?ciem kredytu trzeba si? dobrze zapozna? z mo?liwo?ciami zabezpiecze?, które cz?sto mog? by? nawet decyduj?ce. Na ogó? banki ??daj? od nas weksla in blanco, ale warunkiem koniecznym jest jednak to, aby kredytobiorca posiada? zdolno?? kredytow?. Trzeba przedstawi? równie? dok?adnie, jakie dochody mamy, oraz koniecznie, je?eli mamy rodzin?, to ile pieni?dzy miesi?cznie przypada na ka?dego cz?onka. Prezentujemy tak?e ofert? wielu banków i mo?liwo?? zamówienia kredyt online.
Kategoria:   Finanse
Finanse > Banki > Hipoteczne


2. biuro rachunkowe Kraków
  MBM Office, to biuro rachunkowe zarz?dzane przez osoby posiadaj?ce wieloletnie do?wiadczenie z zakresu ksi?gowo?ci, poparte wykszta?ceniem, oraz certyfikatami Ministra Finansów, uprawniaj?cymi do us?ugowego prowadzenia ksi?g rachunkowych. Prowadzimy kompleksow? obs?ug? firm w zakresie ksi?gowo?ci, kadr i p?ac, pomagamy w za?o?eniu firmy, dbamy o prawid?owo?? rozlicze? podatkowych i ZUS-owskich. Obs?ug? ksi?gow? oferujemy firmom dzia?aj?cym zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Tworzymy rozwi?zania pozwalaj?ce naszym klientom dzia?a? skuteczniej i wydajniej. Wykorzystuj?c nasze do?wiadczenie i pomoc w rozwi?zywaniu wszelkich problemów fiskalnych, zyskujesz pewno?? w podejmowaniu decyzji biznesowych.
Kategoria:   Finanse


3. Niezale?ne doradztwo finansowe
  Jest to pierwszy spo?eczno?ciowy portal finansowy, który oferuje swoim u?ytkownikom mo?liwo?? dost?pu do rzetelnych informacji odno?nie poszczególnych sektorów rynku finansowego. Na naszych stronach ka?dy u?ytkownik mo?e ?atwo i szybko przedstawi? swoje spostrze?enia, uwagi i opinie odno?nie konkretnych produktów czy instytucji finansowych. Jak równie? przedstawi? pytania czy problemy, które postaramy si? niezw?ocznie opracowa?. Naszym najwi?kszy atutem jest ca?kowita niezale?no?? od jakichkolwiek instytucji finansowych, czy to prywatnych czy pa?stwowych. Dlatego, nasz u?ytkownik mo?e by? w 100% pewny, ?e wszelkie informacje i rady jakich mu udzielimy powodowane s? jedynie ze wzgl?du na jego w?asny interes i korzy??, a nie za? korzy?? danego banku czy instytucji finansowej. Gwarantujemy kompleksow? informacj? oraz opracowania najwa?niejszych dla konsumenta zagadnie? dotycz?cych dysponowania i lokowania swoich oszcz?dno?ci.
Kategoria:   Finanse


4. Buiro rachunkowe Pozna?
  Tarwa s. z o.o. jest profesjonaln? firm? ?wiadcz?c? us?ugi doradcze rachunkowe dla ka?dego rodzaju przedsi?biorst. Biuro rachunkowe znajduje si? w Poznaniu a us?ugi ?wiadczy u klienta lub w siedzibie biura. Na ich stronie interenetowej znajduje si? cennik z aktualnymi op?atami za us?ugi oraz formularz kontaktowy pozwalaj?cy na szybk? i bezp?atn? wycen? interesuj?cych klienta us?ug. Mo?na tam te? zapozna? si? z wieloma promocjami.
Kategoria:   Finanse


5. All-grants.pl Wszystko o dotacjach i funduszach na rozpocz?cie i rozwijanie dzia?alno?ci
  Portal All-grants.pl powsta? z my?l? o osobach planuj?cych za?o?enie w?asnej firmy i przekucie w realne rozwi?zania dotychczasowych marze? i pomys?ów biznesowych.
Zawsze aktualne dane i informacje na temat dost?pnych na rynku dotacji zarówno z ?róde? krajowych jak i unijnych. Wszystko o dotacjach z urz?du pracy, dotacjach unijnych na rozpocz?cie dzia?alno?ci, preferencyjnych po?yczkach dla firm z funduszy po?yczkowych. Kompleksowa i bogata oferta wsparcia w procesie aplikowania po dotacje i po?yczki, zawieraj?ca przygotowanie wniosku aplikacyjnego, sporz?dzenie biznesplanu pod wybrany typ dotacji. Dodatkowo dost?p do materia?ów i poradników wspieraj?cych prowadzenie i rozwijanie w?asnego biznesu.
Oferty sporz?dzenia biznesplanu do urz?du pracy, biznesplanu pod dotacj? z dzia?ania 6.2 POKL, biznesplany dla banków, oraz wnioski i biznesplany dla funduszy po?yczkowych.
Kategoria:   Finanse
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com