Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Kolektory s?oneczne, pompy ciep?a
ID linku 3246
Url http://www.solarshop.pl
Opis Wej?? pod ciep?y prysznic ze ?wiadomo?ci?, ?e to nic nie kosztuje, nie szkodzi ?rodowisku i nie wymaga obs?ugi z naszej strony to marzenie wielu osób. Je?li zastosujesz kolektory s?oneczne, to marzenie mo?e si? spe?ni? równie? w Twoim domu. Pompy ciep?a maj? najwy?sz? sprawno?? spo?ród dost?pnych urz?dze? grzewczych. Pompa ciep?a odbiera ciep?o o niskiej temperaturze z otoczenia budynku, przemienia je w ciep?o o wysokiej temperaturze i przekazuje je do instalacji c.o.
Kategoria Energia
Słowa kluczowe kolektory s?oneczne   pompy ciep?a   baterie s?oneczne
Data Jan 23, 2011
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Kolektory s?oneczne, pompy ciep?a
Ocena gościa

 Other links at Energia
1. Kolektory s?oneczne, pompy ciep?a
  Wej?? pod ciep?y prysznic ze ?wiadomo?ci?, ?e to nic nie kosztuje, nie szkodzi ?rodowisku i nie wymaga obs?ugi z naszej strony to marzenie wielu osób. Je?li zastosujesz kolektory s?oneczne, to marzenie mo?e si? spe?ni? równie? w Twoim domu. Pompy ciep?a maj? najwy?sz? sprawno?? spo?ród dost?pnych urz?dze? grzewczych. Pompa ciep?a odbiera ciep?o o niskiej temperaturze z otoczenia budynku, przemienia je w ciep?o o wysokiej temperaturze i przekazuje je do instalacji c.o.
Kategoria:   Energia


2. ?wiadectwa energetyczne
  ?wiadectwo charakterystyki energetycznej, to dokument sporz?dzony przez osob? posiadaj?c? odpowiednie uprawnienia, okre?laj?cym jako?? budynku/mieszkania z punktu widzenia zu?ycia energii. Wskazuje on na rzeczywiste koszty u?ytkowania budynku zwi?zane z jego ogrzewaniem, klimatyzowaniem oraz o?wietleniem. Dzi?ki ?wiadectwom energetyki budynków, ka?dy z Nas mo?e z ?atwo?ci? oszacowa? koszty u?ytkowania budynków, co w dzisiejszych czasach wydaje si? by? spraw? priorytetow? w momencie kupna lub wynajmu domu/mieszkania. W tym miejscu nale?y zaznaczy? i?, obowi?zek sporz?dzania ?wiadectw charakterystyki energetycznej budynków spoczywa na w?a?cicielu budynku, który jest sprzedawany, wynajmowany oraz oddawany do u?ytku.
Kategoria:   Energia


3. ?wiadectwa Energetyczne Argox EcoEnergia
  Argox Eco Energia jest firm? specjalizuj?c? si? w doradztwie energetycznym. Obszarem g?ównego zainteresowania jest efektywno?? energetyczna budownictwa. Zmiana ustawy Prawo budowlane, maj?ca na celu implementacj? Dyrektywy 2002/91 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), w naturalny sposób spowodowa?a w??czenie do oferty firmy ?wiadectw energetycznych oraz projektowanych charakterystyk energetycznych.
Nasi eksperci wykonuj? certyfikaty energetyczne dla najbardziej skomplikowanych obiektów, takich jak wielkopowierzchniowe obiekty handlowe wyposa?one w skomplikowane systemy ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, obiekty biurowe, hale magazynowe i produkcyjne oraz budynki mieszkalne.
W?a?ciciele lub zarz?dcy budynków zainteresowani obni?eniem kosztów utrzymania obiektów, mog? zamówi? w naszej firmie audyt energetyczny lub remontowy. Stanowi on podstaw? do uzyskania ?rodków finansowych w postaci premii termomodernizacyjnej lub remontowej, a tak?e dotacji lub po?yczki finansowanej ze ?rodków unijnych.
Kategoria:   Energia
Budownictwo
Dom
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com