Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Komputery > Internet > Bezpiecze?stwo  

Popular Tags


Kategorie

Kryptografia (0)


Linki
Sortuj wg :
1. Adres IP
Adres IP to unikatowy numer przyporz?dkowany urz?dzeniom sieci komputerowych, protokó? IP. Adresy IP s? wykorzystywane w Internecie oraz sieciach lokalnych. Adres IP zapisywany jest w postaci czterech oktetów w postaci dziesi?tnej oddzielonych od siebie kropkami.
Kategoria:   Komputery
Komputery > Internet
Komputery > Internet > Bezpiecze?stwo

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. ENSI - Audyt IT
European Network Security Institute (ENSI) - najbardziej do?wiadczony w Polsce personel specjalistów bezpiecz??stwa ,pocz?wszy od ponad 10 lat pomaga organizacjom skutecznie rozwi?zywa? zagadnienia skorelowane z bezpiecze?stwem informacji.
Firma powsta?a 03.1998 w efekcie przeobra?enia Instytutu Bezpiecze?stwa Sieciowego (IBS) b?d?cego na rynku od pocz?tku 1996 roku który jako inicjuj?cy na Polskim rynku:
Testowali?my Rz?dow? Sie? Wyborcz? podczas referendum konstytucyjnego i wyborów parlamentarnych (1997r.).
Od ponad 10 lat dzia?alno?ci naszej firmy wykonali?my ponad 100 projektów wprowadze? Polityki Bezpiecze?stwa Informacji przygotowali?my blisko 200 organizacji do spe?nienia na?o?onego obowi?zku ochrony danych osobowych, wykonali?my 400 ró?nych audytów BSI zorganizowali?my wiele naukowych konferencji oraz wyszkolili?my dwadzie?cia tysi?cy osób z wielu firm na wyspecjalizowanych warsztatach
Zorganizowali?my pierwsz? w naszym kraju mi?dzynarodowy konferencj? z obszaru BI i IT (InterSec.con 1996 r.)
Przeprowadzili?my konsytutywny zlecony w kraju test penetracyjny dla pierwszego w Polsce domu maklerskiego w Internecie
Testujemy zgodno?? z normami:audyt IT,ensi,ochrona informacji,audyt bezpiecze?stwa systemu informatycznego,zabezpieczenia systemu informatycznego, linux, tism,administrator bezpiecze?stwa informacji,dane osobowe,ISO 17799,TCP/IP,Wykaz zbiorów,Obowi?zek informacyjny, Podpis cyfrowy,
Kategoria:   Komputery
Komputery > Internet > Bezpiecze?stwo
Komputery > Internet > W Sieci

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Kaspersky, Programy antywirusowe - Sklep ITXON.pl
Firma Systemy Informatyczne ITXON zajmuje si? sprzeda?? i dystrybucj? oprogramowania antywirusowego, narz?dziowego oraz do ochrony danych. Oferujemy oprogramowanie takich firm jak: Kaspersky Lab, Parallels, Acronis, Devicelock, Entensys, Paragon Software, ABBYY.

Od 2002 nieprzerwanie ?wiadczymy najwy?szej klasy us?ugi na rynku rozwi?za?, zapewniaj?cych ochron?, bezpiecze?stwo i stabilno?? pracy nawet najbardziej skomplikowanych systemów komputerowych.

Je?te?my G?ównym Przedstawicielem na Polsk? du?ych, mi?dzynarodowych korporacji: Acronis, DeviceLock Inc., Entensys, Parallels Inc. oraz Autoryzowanym Partnerem Handlowym firmy Kaspersky Lab Polska, która od 2006 roku wr?cza nam corocznie Certyfikat Dystrybutora Roku.

O naszym profesjonalizmie i fachowym podej?ciu mo?e ?wiadczy? du?a liczba zorganizowanych szkole? oraz wdro?e? oprogramowania bezpo?rednio u klienta.

W obecnej chwili jeste?my w stanie zaoferowa? najwy?szej klasy oprogramowanie, pozwalaj?ce na odpieranie ataków wirusów komputerowych i innego szkodliwego oprogramowania, naprawianie i konfigurowanie dysków twardych, korzystanie z wielu systemów operacyjnych na jednym komputerze dzi?ki technologii wirtualizacji, odzyskiwanie skasowanych danych a tak?e kontrolowanie dost?pu osób trzecich do komputera domowego lub firmowych stacji roboczych.
Kategoria:   Komputery > Internet > Bezpiecze?stwo
Komputery > Oprogramowanie
Komputery > Oprogramowanie > Biznesowe

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Sejfy i kasy pancerne SZYBAS. Zaufali Nam du?e firmy, zaufaj i Ty !!!
W tym celu dana instytucja musi wyj?tkowo skrupulatnie dba? o dobro swoich klientów, aby czuli spokój oraz zadowolenie z korzystania z danych us?ug filii warto?ciowych papierów. Mog? tam si? znajdowa? zarówno dokumenty, bi?uteria czy te? pieni?dze. W?a?ciciele tych cennych rzeczy przechowuj? je w trosce o ich bezpiecze?stwo. Zdarzaj? si? równie? specjalnie zaprojektowane i skonstruowane, aby przechowywa? konkretn? zawarto?? jak, bro?.
Kategoria:   Katalogi firm
Komputery > Internet > Bezpiecze?stwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Ca?kowita ochrona komputera dla wszystkich
Prawie ka?dy u?ytkownik komputera mia? kiedy? problem z wirusem na komputerze, po którym trzeba by?o sformatowa? dysk, trac?c wszystkie nasze dane. Czasy te min??y jednak bezpowrotnie. Kupuj?c programy antywirusowe Kaspersky Internet Security 2009 mo?esz mie? pewno??, ?e ?adne wirus ju? nigdy nie wkradnie si? na dysk twardy komputera. Tym co wyró?nia ten program spo?ród tysi?cy innych, podobnych produktów jest wbudowana osobista zapora sieciowa nowej generacji. Zapewni ona u?ytkownikom maksymalna ochron? przed w?amaniami a tak?e wyciekiem danych.
Kategoria:   Komputery > Internet > Bezpiecze?stwo
Komputery > Oprogramowanie
Komputery > Systemy operacyjne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: