Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Komputery > Internet > Hosting  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. VCreation.pl - Agencja Interaktywna
Agencja interaktywna VCreation to m?ody, kreatywny i dynamiczny zespó?. Specjalizujemy si? w dostarczaniu zaawansowanych rozwi?za? Internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Przychodzimy Ci z pomoc? oferuj?c stworzenie serwisu WWW realizuj?cego za?o?enia Twojego modelu biznesowego, kampanii marketingowej lub jednorazowego przedsi?wzi?cia. W tym celu stosujemy nierozerwalne po??czenie my?li merytorycznej na etapie kreacji, z nowoczesn? technologi? na etapie wykonawczym. Pomagamy sprecyzowa? wymagania i nakierowa? Ci? na najlepsze rozwi?zania dostosowane do Twoich potrzeb. Nie dzia?amy szablonowo i ka?dy projekt traktujemy jak nowe wyzwanie.
Kategoria:   Komputery > Internet > Tworzenie stron > Us?ugi kompleksowe
Komputery > Internet > Hosting
Komputery > Internet > Tworzenie stron

Data dodania: Sep 20, 2008 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Power Steering - system zarz?dzania relacjami z klientami
Power Steering to zaawansowany system zarz?dzania relacjami z klientem.
Spe?nia on wymogi ka?dej nowoczesnej firmy, daj?c mo?liwo?? rejestrowania telefonów do klienta, wys?anych e-maili. Dost?p do systemu CRM jest ?atwy i mo?liwy dzi?ki przegl?darce internetowej. Zach?camy do zapoznania si? z innymi rozwi?zaniami informatycznymi dla firm proponowanymi przez firm? Xsolve. Programujemy na zamówienie.
Kategoria:   Komputery > Internet > Hosting

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. FireHost.pl - Serwery www, serwery reseller, tani hosting, konta reseller, konta www, hosting www
FireHost.pl oferujemy: konta www, konta reseller oraz po?redniczymy w rejestracji domen. Sprawd? nasze ceny i jako?? ?wiadczonych us?ug. Na pewno si? nie zawiedziesz. Mamy ju? ponad 450 zadowolonych klientów! A nowym oferujemy atrakcyjne promocje. Nasze serwery znajduj? si? w serwerowni w Polsce. Je?li nie spe?nimy twoich oczekiwa? w ci?gu 14 dni mo?esz liczy? na zwrot gotówki.
Kategoria:   Komputery > Internet > Hosting
Komputery > Internet > Domeny
Komputery > Programowanie > Serwery WWW

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Serwery wirtualne
Zapoznaj si? ju? dzi? z t? niesamowit? ofert? i znajd? odpowiedni dla siebie lub swojej firmy pakiet hostingowy! Niezawodne serwery, ca?odobowe wsparcie techniczne. Dodatkowo pakiety hostingowe zawieraj?: 7-dniowy okres testowy, darmowy kreator stron, instalacja skryptów, bezp?atna pomoc techniczna, darmowe oprogramowanie. Serdecznie zapraszamy do szczegó?owego zapoznania si? z ofert?.
Kategoria:   Komputery > Internet > Hosting
Komputery > Internet > Us?ugi

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Serwery www
Szukasz profesjonalnego hostingu dla siebie lub swojej firmy? Ta oferta hostingowa jest idealnie dopasowana, zapewnia utrzymanie serwisu internetowego, obs?ug? kont pocztowych e-mail oraz uruchomienie aplikacji - m.in. sklepu internetowego. Wysokiej klasy serwery i wydajne i szybkie ??cza do sieci Internet sprawi?, ?e Twoja praca b?dzie jeszcze bardziej komfortowa.
Kategoria:   Komputery > Internet > Hosting

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Hosting dla firm, Firmowe serwery
Idealny serwer wirtualny jak i serwer fizyczny - mo?e by? Twój ju? dzi?! Stabilno?? dzia?ania, szybkie ??cza internetowe, a za to wszystko niesamowicie niskie ceny. Serwery dedykowane znajduj? si? na terenie kraju, nasze wsparcie techniczne ?wiadczone jest przez grono fachowców. Nieograniczona liczba kont e-mail u?atwi komunikacj?, a najnowsze technologie u?atwi? stworzenie profesjonalnej oraz dynamicznej witryny. Przekonaj si? sam i sprawd? nasz? pe?n? ofert?.
Kategoria:   Komputery > Internet > Hosting
Komputery > Internet > Us?ugi

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Darmowe Aliasy WP7.PL - Twój darmowy alias
Szybka rejestracja Twojego Aliasu - Rejestracja twojego konta zajmie dos?ownie 1 min.
G??boki aliasing - Mo?liwe jest przekierowywaniewewn?trznych podstron serwisu
Atrakcyjna nazwa domeny - Profesjonalne darmowe aliasy
Skuteczne maskowanie adresu - Nasze aliasy ukrywaja adres docelowy
Przyjazne wyszukiwarkom - Ka?dy alias mo?na opisa? za pomoc? znaczników meta, co zagwarantuje poprawn? indeksacj? w wielu wyszukiwarkach!

System aliasów wp7.pl oferuje super atrakcyjne, krótkie domeny, w których mo?esz zak?ada? aliasy. Takiego wyboru niesamowitych domen nie oferuje ?aden inny system.
W wp7.pl aliasy s? przyjazne dla wyszukiwarek internetowych oraz system aliasów pozwala na zdefiniowanie znaczników meta istotnych dla pozycjonowania. Sprawia to, ?e wyszukiwarki poprawnie indeksuj? aliasy i mo?na je skutecznie pozycjonowa? co korzystnie przek?ada si? na ich popularno?? i pozycj?.
System aliasów wp7.pl oferuje funkcj? Deep-Aliasing, dzi?ki której mo?esz linkowa? do podstron strony pos?uguj?c si? adresem aliasa. Np. mo?liwe jest umieszczenie linka "http://alias.wp7.pl/podstrona.html" w efekcie otwieraj?cego dokument "podstrona.html" umieszczony pod w?a?ciwym adresem strony. Dzi?ki temu w wp7.pl aliasy umo?liwiaj? super skuteczne maskowanie rzeczywistego adresu strony i pe?ne ich wykorzystywanie.
Aliasy wp7.pl maskuj? rzeczywisty adres strony. System aliasów sprawia, ?e w polu adresu przegl?darki ca?y czas widoczny jest adres aliasa, a nie strony.
System aliasów wp7.pl pozwala tworzy? aliasy b?yskawicznie, ?atwo, bez biurokracji i formalno?ci. Alias za?o?ysz dos?ownie w sekundy.
W wp7.pl aliasy dzia?aj? i otwieraj? si? b?yskawicznie, s? niezawodne, bezawaryjne, stabilne i stale oraz nieprzerwanie dost?pne. Jest to mo?liwe poniewa? system aliasów wp7.pl jest umieszczony na profesjonalnym i niezawodnym serwerze, pracuj?cym na bardzo szybkim ??czu internetowym, znajduj?cym si? w bezpiecznej serwerowni i otoczojym sta?? opiek? administratorów.
System aliasów wp7.pl to ?atwo?? i prostota obs?ugi pozwalaj?ca ka?demu bez problemu zak?ada? i wykorzystywa? aliasy.
System aliasów wp7.pl jest i pozostanie bezp?atny. Aliasy mo?esz zak?ada? i wykorzystywa? za darmo
Kategoria:   Komputery > Internet > Domeny > Aliasy
Komputery > Internet > Hosting
Komputery > Internet

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. darmowy hosting
Hosting jest to wypo?yczenie przez us?ugodawc? zasobów serwerowni. Z punktu widzenia dostawcy takich us?ug polega to g?ównie na dbaniu o sta?e, bezproblemowe dzia?anie serwerów i po??czenie serwerowni z Internetem. Akceptujemy serwisy jedynie zgodne z polskim i europejskim prawem, bez ?adnych wyj?tków. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony. Serwis jest ca?kowicie darmowy dla naszych klientów jak i dla go?ci.
Kategoria:   Komputery > Internet > Hosting

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Aplikacje internetowe
Jeste?my firm?, która zajmuje si? programowaniem na zamówienie. Tworzymy profesjonalne aplikacje internetowe na zamówienie klienta. Posiadamy oddzia?y w Polsce i Holandii. Naszym atutem jest m?ody zespó?, który zna najnowsze trendy w projektowaniu stron www. Zapewniamy profesjonalny hosting. Dzi?ki wykwalifikowanym programistom nasze us?ugi s? te? wykorzystywane poprzez Outsorcing kompetencyjny.
Kategoria:   Komputery > Internet > Hosting

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: