Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Komputery > Internet > Us?ugi  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Elektroniczna skrzynka podawcza
Elektroniczna skrzynka podawcza w skrócie ESP daje nam mo?liwo?? komunikowani si? z petentami za drog? elektroniczn?, ESP znajduje zastosowanie w administracji rz?dowej, w s?dach, w ZUS'ie i w innych instytucjach. Elektroniczna skrzynka podawcza po odebraniu od Klienta dokumentów wysy?a do niego po?wiadczenie odbioru. Zapraszamy na nasz? stron? internetow?.
Kategoria:   Komputery > Internet > Us?ugi

Data dodania: Jul 2, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. BIP
BIP, czyli Biuletyn Informacji Publicznej jest ujednoliconym systemem witryn internetowych, który za zadanie ma w sposób powszechny udost?pnia? ró?nego rodzaje informacje publiczne. Staje si? bardzo przydatny, gdy szukamy informacji dotycz?cych dzia?ania wybranej instytucji publicznej lub chcemy co? w tej instytucji za?atwi?. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Komputery > Internet > Us?ugi

Data dodania: Jul 2, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. US?UGI TRANSPORTOWE , przeprowadzki
Us?ugi transportowe do 1,5 tony, przeprowadzki, obs?uga klientów indywidualnych i firm, szybko, tanio, solidnie
Zakres dzia?alno?ci firmy:
•obs?uga klientów indywidualnych
•obs?uga firm i instytucji
•przeprowadzki na terenie kraju
•przewóz przesy?ek, mebli, sprz?tu RTV i AGD, materia?ów budowlanych itp.
•dystrybucja towarów
Kategoria:   Komputery > Internet > Us?ugi
Regionalne > Ma?opolskie > Kraków > Transport
Rolnictwo i le?nictwo > Obs?uga i zaopatrzenie

Data dodania: Aug 13, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Reliable Pozna?: naprawa komputerów, us?ugi komputerowe, serwis
Specjalizujemy si? w naprawach i konserwacji wszelkiego rodzaju sprz?tu komputerowego, a tak?e w tworzeniu, obs?udze, utrzymaniu i zabezpieczaniu sieci komputerowych oraz stron WWW. Posiadamy bogate zaplecze techniczne umo?liwiaj?ce dokonanie szybkiej naprawy praktycznie ka?dego sprz?tu klasy PC. Prowadzimy outsourcing informatyczny dla firm.
Zajmujemy si? tak?e instalacj? i rozbudow? sieci LAN, zarówno ma?ych - domowych, blokowych, jak i du?ych (firmowe, osiedlowe). Zapewniamy sprz?t potrzebny do wspó?dzielenia ??cz internetowych, o du?ych mo?liwo?ciach konfiguracji i wysokim poziomie bezpiecze?stwa.

Dzia?amy 24h na dob?!
Kategoria:   Komputery > Internet > Us?ugi
Komputery > Internet > Tworzenie stron > Us?ugi kompleksowe
Komputery > Firmy

Data dodania: Sep 12, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Utylizacja odpadów
Fuchs Recykling pomaga Twojej firmie dba? o ?rodowisko. Potrafimy odzyskiwa? odpady oraz neutralizowa? te najbardziej szkodliwe. Ca?? prac? bierzemy na siebie – zaczynamy od odbioru odpadów, a ko?czymy na wystawieniu dokumentów dotycz?cych odzysku lub neutralizacji. Dowiedz si? wi?cej o tym, jak mo?emy pomóc Tobie i Twojej firmie:

* o firmie to podstrona, która przedstawia firm? Fuchs Recykling,

* oferta to pe?ny opis mo?liwo?ci odzysku i neutralizacji odpadów,

* akty prawne to w jednym miejscu zgromadzone wszystkie niezb?dne dokumenty,

* co musisz wiedzie? jest dzia?em wyja?niaj?cym stosowane mechanizmy odzysku.

Zapraszamy do zapoznania si? z rozwi?zaniami kwestii odpadów, jakie przygotowali?my dla Twojej firmy, a w razie ch?ci wspó?pracy lub jakichkolwiek pyta? – dane teleadresowe znajduj? si? w dziale kontakt.
Kategoria:   Komputery > Internet > Us?ugi

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Foto Print - wywo?ywanie zdj??
Zamawiaj?c zdj?cia przez Internet "Foto Print" daje Ci mo?liwo?? odbioru ich w jednym z wielu Punktów Kolektorskich w Polsce. Wi?c oprócz tego, ?e dostajesz najta?sze zdj?cia w Polsce, mo?esz je zobaczy? zanim za nie zap?acisz! D??ymy do tego, aby wykonywane przez nas us?ugi fotograficzne by?y w pe?ni dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

Ceny Foto - Prezentów

Teraz zdj?cia swoich bliskich mo?esz umie?ci? równie? na gad?etach, które s? ?wietnym prezentem dla ka?dego! Pe?n? gam? Foto - Prezentów oraz szczegó?y dotycz?ce ich zamawiania zobaczysz na www.fotoprint.com.pl/oferta.


U nas mo?esz to zrobi? na 3 ró?ne sposoby:

System zamawiania poprzez stron? WWW
W ten sposób mo?esz wys?a? od kilku do nawet kilkuset zdj?? - ?atwo i szybko, bezpo?rednio do naszego laboratorium

Foto Manager
Skorzystaj z bezp?atnego programu.
Jego podstawow? zalet? jest wbudowany edytor graficzny, dzi?ki któremu b?dziesz móg? swoje zdj?cia wykadrowa?, wyostrzy?, rozja?ni?/przyciemni?, zmieni? ich kolorystyk? itd.

Wy?lij pliki zdj?? e-mailem

wysy?aj?c zdj?cia na adres foto@fotoprint.com.pl nie zapomnij poda? formatów i ilo?ci zamawianych zdj??. Przed wys?aniem listu koniecznie zaznacz polecenie "??daj potwierdzenia przeczytania wiadomo?ci" dost?pne w menu narz?dzia programu pocztowego. B?dziesz mia? pewno??, ?e Twoje zdj?cia do nas dotar?y.
Kategoria:   Komputery > Internet > Us?ugi
Regionalne > ?wi?tokrzyskie > Kielce > Biznes

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Us?ugi Stomatologiczne - Krakow
Zakres us?ug:

Gabinet stomatologiczny ?wiadczy us?ugi od 2005 roku.
Bezp?atnie: badanie, porada stomatologiczna, plan leczenia oraz wizyty adaptacyjne dla dzieci.* leczenie próchnicy z?bów- wype?nienia ?wiat?outwardzalne
* wybielanie z?bów martwych i ?ywych w gabinecie lub w domu przez Pacjenta
* usuwania osadu i kamienia naz?bnego- bezbolesne usuwanie osadu i kamienia naz?bnego ultrad?wi?kami
* piaskowanie z?bów
* leczenie kana?owe (endodoncja)
* stomatologia estetyczna- zmiana koloru i kszta?tu z?bów
* pokrywanie przebarwionych z?bów / na jednej wizycie/
* licówki kompozytowe na z?by przednie- w przypadku przebarwionych lub nad?amanych z?bów przednich
* korony porcelanowe i mosty porcelanowe- sta?e uzupe?nienia brakuj?cych z?bów
* korony pe?noceramiczne
* protezy elastyczne- nylonowe Valplast bez metalowych klamer
* protezy akrylowe ca?kowite i cz??ciowe
* protezy szkieletowe
* odbudowa z?bów na istniej?cych korzeniach
Kategoria:   Komputery > Internet > Us?ugi
Sport

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. EDEN-Media Studio grafiki i reklamy - www, dtp, reklama
Zajmujemy si? projektowaniem na potrzeby internetu, poligrafii i ogólnie poj?tej reklamy - strony internetowe, ró?ne formy reklamy w internecie, wydawnictwa poligraficzne, sk?ad du?ych publikacji i wydawnictw ksi??kowych, grafika komputerowa, ksi?ga to?samo?ci, identyfikacja wizualna firmy, reklamy prasowe, prezentacje multimedialne na CD/DVD, ilustracje odr?czne, równie? reklamy w folii i inne nietypowe projekty.

Du?y dorobek i wieloletnie do?wiadczenie.

Zapraszamy na nasz? stron? internetow? www.eden.media.pl.
Kategoria:   Komputery > Internet > Tworzenie stron
Komputery > Internet > Us?ugi
Marketing > Reklama > Agencje

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. OSG - Zarz?dzanie dokumentami, przechowywanie dokumentów
OSG Zarz?dzanie Dokumentacj? - Kompleksowe us?ugi przechowywania i zarz?dzania dokumentacj? na ca?ym ?wiecie: skanowanie dokumentów, zapisywanie danych, projektowanie systemu obiegu dokumentów, us?ugi archiwizacyjne, przechowywanie dokumentów, przechowywanie kopii zapasowych, data vaulting on-line, katalogowanie i indeksowanie dokumentów, poufne niszczenie dokumentów.
Kategoria:   Komputery > Internet > Us?ugi
Komputery > Oprogramowanie > Biznesowe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Pranie dywanów. Gda?sk, Gdynia, Sopot.
Czyszczenie dywanów, wyk?adzin, tapicerki meblowej, oraz samochodowej. U?ywamy wy??cznie urz?dze? i ?rodków pior?cych firmy KARCHER. Wydajna turbina odkurzacza pior?cego firmy Karcher gwarantuje wyj?tkowo ma?? wilgo? resztkow? pozosta?? po czyszczeniu.
Wysokowydajne urz?dzenia firmy KARCHER, typu PUZII 200 pior?-czyszcz? na mokro, jednocze?nie odsysaj?c wod? wraz z rozpuszczonym brudem. Dwukrotne odessanie nadmiaru wody, daje efekt jedynie wilgotno?ci czyszczonej powierzchni, która do kilku godzin w warunkach temperatury pokojowej wysycha. Nie zostawiamy czyszczonych powierzchni ociekaj?cych wod?.
Kategoria:   Komputery > Internet > Us?ugi

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]

Przejdź do kategorii: