Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Kultura i sztuka > Architektura  

Popular Tags


Kategorie

Obronna - grody, zamki, twierdze (1)


Linki
Sortuj wg :
1. Architektura i Sztuka - architekt Miros?aw R?balski
Pracownia architektoniczna w Gliwicach istnieje od 1991 r. i prowadzona jest przez architekta Miros?awa R?balskiego. W ramach naszej oferty wykonujemy wszelkiego rodzaju projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze w zakresie architektoniczno-budowlanym, ma?ej architektury, wn?trz i zieleni. Uzyskujemy wszystkie potrzebne uzgodnienia i pozwolenia. Prowadzimy nadzory autorskie. Wspó?pracujemy te? ze specjalistycznymi biurami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi. Wykonujemy projekty zarówno dla firm, instytucji jak i osób prywatnych.
Oprócz dzia?alno?ci architektonicznej pracownia prowadzi równie? dzia?alno?? artystyczn?.
Kategoria:   Budownictwo > Projektowanie
Kultura i sztuka > Architektura
Regionalne > ?l?skie > Gliwice > Budownictwo > Projektowanie

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Projektowanie wn?trz Janczyart
Studio Projektowe Architektury Wn?trz i Mebla - JanczyArt Group to zespó? projektowy prowadzony przez do?wiadczon? architekt wn?trz Karolin? Janczy. Projektantk?, dizajnerk?, malark?, absolwentk? a obecnie doktorantk? Akademii Sztuk Pi?knych w Krakowie.
Projektujemy zarówno wn?trza stylowe jak i nowoczesne, przestrzenie mieszkalne, domy, apartamenty, mieszkania, pokoje, kuchnie, ?azienki, ogrody a tak?e sklepy, gabinety, biura, salony, restauracje, kawiarnie, puby, obiekty u?yteczno?ci publicznej oraz wn?trza sakralne. Prowadzimy nadzory autorskie, konsultacje i porady.
Podkre?leniem indywidualno?ci i dope?nieniem ka?dej przestrzeni s? meble autorskie, unikalne, zaprojektowane specjalnie dla Pa?stwa.

Ceny za projekt wn?trz od 100.00 z?/m²

WYZWALAMY WN?TRZA OD NUDY CODZIENNO?CI.

Wykonujemy zlecenia na terenie ca?ej Europy.
Kategoria:   Budownictwo > Projektowanie
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Wystrój wn?trz
Kultura i sztuka > Architektura

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Listwy przypod?ogowe, listwy pod?ogowe MDF - Sztukateria DECOR SYSTEM
Listwy przypod?ogowe, to fantazja tradycji w Twoich przestrzeniach. Je?li nie Masz pomys?u na swoje wn?trze, zapraszamy... Produkujemy: listwy przypod?ogowe, pod?ogowe, fasety, ornamenty, przy?cienne, sufitowe, podsufitowe, przy, pod?ogowe, przypod?ogowe, dekoracyjne, fasety, profile, poliuretanowe, gipsowe, wystrój, wn?trz, mieszka?, aran?acja, aran?acje, kolumny, architektoniczne, greckie, gipsowa, styropianowe, styropianowa, sztukaterie, sztukaterii, listwy, gzymsy, sztukatorstwo- to materia?y budowlane, elementy z charakterem, które zmieni? Twoj? przestrze?.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Wystrój wn?trz
Kultura i sztuka > Architektura
Regionalne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Piel?gnacja trawników
Firma z du?ym do?wiadczeniem w bran?y ogrodowej. Nasze uis?ugi ?wiadczymy przez profesjonalny zespó?, posiadaj?cy certyfikaty z ró?nych obszarów ogrodnictwa, architektury zieleni, piel?gnacji ro?lin, systemów nawadniania czy hydroizolacji. Trawnik w rolkach to nowoczesny i najszybszy sposób na posiadanie trawy i cieszenie si? natychmiastowym efektem. To równie? metoda na unikni?cie ryzyka chorób trawy, grzybów oraz unikni?cie ryzyka braku wschodu trawy z ró?nych powodów. W naszych realizacjach wykorzystujemy traw? od najlepszych polskich dostawców.
Kategoria:   Dom
Kultura i sztuka > Architektura
Dom > Ogród

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. malarstwo ?cienne artystyczne alla prima
ALLA PRIMA, czyli dos?ownie "za pierwszym razem", oznacza technik? malarsk?, w której obraz tworzy si? przez bezpo?rednie nak?adanie na p?ótno konkretnych kolorów, bez poprzedzania ich rysunkiem lub podmalówk?. Cz?sto obrazy tworzone w taki sposób powstawa?y na jednym posiedzeniu... Co prawda nie wykluczamy w naszej pracy ani rysunku, ani podmalówki, lecz ten termin symbolizuje te? trafne decyzje i szybkie realizacje.

Wybra?y?my jako nasze kierunki studiów grafik? i malarstwo (na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie), by móc po??czy? piel?gnowane od najm?odszych lat pasje ze sposobem na ?ycie. Nie zamierzamy jednak ogranicza? si? do malowania obrazów, ale chcemy i potrafimy wykorzysta? u?ytkowe mo?liwo?ci dyscyplin plastycznych.

Prowadz?c pracowni? plastyczn? przy Akademickich Inkubatorach Przedsi?biorczo?ci w Lublinie mo?emy dzieli? si? w zale?no?ci od Pa?stwa potrzeb naszym do?wiadczeniem zarówno z malarstwa, jak i grafiki. Mo?emy zaprojektowa? wn?trze mieszkania lub lokalu u?ytkowego, by nie tylko nabra?o indywidualnego charakteru, ale by mogli Pa?stwo czu? si? w nim po prostu komfortowo. Mamy nadziej?, ?e gdy b?d? Pa?stwo obcowa? na co dzie? z wykonanymi przez nas pracami, udzieli si? Pa?stwu ten entuzjazm, jaki towarzyszy nam przy realizowaniu najbardziej ?mia?ych pomys?ów.

Pracownia plastyczna ALLA PRIMA LUBLIN zajmuje si?: malarstwo ?cienne,
aran?acje wn?trz,dekoratorstwo, projektowanie graficzne, dekorowanie wn?trz
Kategoria:   Kultura i sztuka > Architektura

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: