Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Media > Organizacje  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów
Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów jest organizacj? samorz?du gospodarczego zrzeszaj?c? na zasadzie dobrowolno?ci polskie podmioty prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz? w zakresie przeprowadzania bada? technicznych pojazdów.

NAJWA?NIEJSZE CELE I ZADANIA IZBY

1. Izba b?d?c organizacj? samorz?du gospodarczego reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej polskich podmiotów gospodarczych, w szczególno?ci wobec organów pa?stwowych i samorz?dów terytorialnych, w zakresie ich dzia?alno?ci.
2. Celem Izby jest tworzenie warunków sprzyjaj?cych funkcjonowaniu i rozwojowi podmiotów prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? w zakresie stacji kontroli pojazdów.
3. W swoich dzia?aniach, Izba kieruje si? zasadami etyki, przestrzegaj?c normy powszechnie obowi?zuj?ce w gospodarce rynkowej.
Kategoria:   Media > Organizacje
Motoryzacja
Regionalne > ?l?skie > Zabrze > Motoryzacja

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: