Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Nauka i edukacja > Ekonomia > Szkolenia i doradztwo  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Szkolenia z obslugi klienta
Strona internetowa firmy AMB Training Experts z Wielkopolski. Oferujemy edukacj? z zakresu przygotowania podej?cia do klienta oraz mened?erskie. Dzi?ki uzyskanemy do?wiadczeniu za granicami naszego kraju mo?emy obróci? po?wi?cony czas teorii w prawdziw? m?dro??, gotow? do u?ytku. Aby nasze szkolenia zosta?y prowadzone w s?uszn? stron? wykonujemy wiele czynno?ci maj?cych na celu analiz? potrzeb klienta oraz dostosowanie i mo?liwo?ci rozwini?cia naszych szkole?. Szkolenia AMB training experts s? wyposa?one w du?? ilo?c ciekawych i wci?gaj?cych w proces szkolenia metod, które uczyni? z naszych klientów pewnych liderów czy kierowników.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Ekonomia > Szkolenia i doradztwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. szkolenia dla firm
Firma szkoleniowa z wieloletnim do?wiadczeniem, której szkoleniowcy pracuj? w niemal wszystkich bran?ach biznesowych w Polsce i na ?wiecie. InTraining dba o to, aby na ka?dym etapie realizacji us?ugi elastycznie dostosowa? si? do bie??cych realiów swoich Klientów. Firma ta organizuje tak?e szkolenia otwarte, w tym kompleksowe akademie menad?era oraz sprzeda?y. Jednym z g?ównych celów istnienia InTraining jest równie? aktywne wspieranie wdro?e? systemów wynagrodze?, kompetencji i wielu innych przeprowadzanych przez InConsulting.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Ekonomia > Szkolenia i doradztwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: