Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Nauka i edukacja > Informatyka > Szkolenia  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. dam prace
Zarz?dzaj?cy Systemem Web zatrudni osoby w pe?nym lub niepe?nym wymiarze czasu do pracy w domu (komputerowy marketing Internetowy). Je?li posiadasz komputer i do?wiadczenie w ?rodowisku Internetowym, pomo?emy Tobie zarobi?. W celu uzyskania pe?nych szczegó?ów skontaktuj si? z irekzych@gmail.com
Zarz?dzaj?cy Systemem Web zatrudni osoby w pe?nym lub niepe?nym wymiarze czasu do pracy w domu (komputerowy marketing Internetowy). Je?li posiadasz komputer i do?wiadczenie w ?rodowisku Internetowym, pomo?emy Tobie zarobi?. W celu uzyskania pe?nych szczegó?ów skontaktuj si? z irekzych@gmail.com
Zarz?dzaj?cy Systemem Web zatrudni osoby w pe?nym lub niepe?nym wymiarze czasu do pracy w domu (komputerowy marketing Internetowy). Je?li posiadasz komputer i do?wiadczenie w ?rodowisku Internetowym, pomo?emy Tobie zarobi?. W celu uzyskania pe?nych szczegó?ów skontaktuj si? z irekzych@gmail.com
Zarz?dzaj?cy Systemem Web zatrudni osoby w pe?nym lub niepe?nym wymiarze czasu do pracy w domu (komputerowy marketing Internetowy). Je?li posiadasz komputer i do?wiadczenie w ?rodowisku Internetowym, pomo?emy Tobie zarobi?. W celu uzyskania pe?nych szczegó?ów skontaktuj si? z irekzych@gmail.com
Kategoria:   Finanse > Ubezpieczenia > Po?rednicy > Agenci
Finanse > Banki > Internetowe
Nauka i edukacja > Informatyka > Szkolenia

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. konferencje w Polsce i na ?wiecie
Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? konferencji odbywaj?cych si? na terenie naszego kraju a tak?e poza granicami. Konferencje te poruszaj? ró?norodn? tematyk? i odbywaj? si? w formie p?atnej jak równie? bezp?atnej. Charakteryzuj? si? one wysokim poziomem organizacyjnym zarówno pod k?tem doboru obiektu i lokalizacji konferencji, jak i pod wzgl?dem realizacji programu zjazdu.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Informatyka > Szkolenia
Nauka i edukacja > Technika > Elektronika > Kursy
Nauka i edukacja > Aktualno?ci i media

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Kursy i szkolenia komputerowe ASKOMP
Szkolenia z podstaw obs?ugi komputera oraz zaawansowane potwierdzone Mi?dzynarodowymi Certyfikatami ECDL, ECDL Advanced, ECDL WebStarter, ECDL e-Citizen, ECDL e-Guardian, realizacja szkole? w miejscowo?ciach: Wo?ów, Brzeg Dolny, Wroc?aw, Legnica, Oborniki ?l?skie i okolice. Profesjonalni prowadz?cy, materia?y do kursów ECDL gratis! Mo?liwo??
przeprowadzenia egzaminów w certyfikowanym Laboratorium ECDL. Doradztwo przy zakupie komputera, wyja?nienie zasad funkcjonowania i obs?ugi komputera oraz jego bezpiecznego u?ytkowania. Kursy podnosz?ce kwalifikacje zawodowe, przyspieszaj?ce wydajno?? pracy pracownika.
Zapisz si? z osob? towarzysz?c? otrzymasz 10% rabatu!
Kategoria:   Nauka i edukacja > Informatyka > Szkolenia

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Kurs prawa jazdy Wroc?aw
Jako nieliczni we Wroc?awiu spe?niamy wymagania i oczekiwania tak naszych kursantów jak i Wroc?awskiego O?rodka Ruchu Drogowego dot. rozpocz?cia egzaminów na nowym typie samochodu - Renault Clio. Obecnie w ofercie naszej szko?y znalaz?a si? mo?liwo?? rozpocz?cia nauki jazdy i przygotowania do egzaminu na tym samochodzie. Dotychczasowy Fiat Panda jest obecnie wycofywany z egzaminów praktycznych i zast?powany w?a?nie Renault Clio! Dzi?ki nam zdasz na pewno! Zapraszamy!

Nasz o?rodek oferuje Pa?stwu najwy?szy poziom szkolenia przygotowuj?cego do egzaminu prawa jazdy kategorii B. Za profesjonalizmem naszej szko?y przemawiaj? m.in. : Do?wiadczeni i wykwalifikowani instruktorzy z przyjaznym podej?ciem do ka?dego kursanta. Nowe samochody. Umiejscowienie o?rodka nie tylko blisko centrum, ale przede wszystkim blisko strefy w której odbywaj? si? egzaminy pa?stwowe, dzi?ki czemu kursant lepiej pozna teren na którym b?dzie egzaminowany. W?asny plac manewrowy zgodny z tym na egzaminie pa?stwowym
Kategoria:   Motoryzacja > Szkolenie kierowców
Nauka i edukacja > Informatyka > Szkolenia

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: