Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Nauka i edukacja > Materia?y edukacyjne  

Popular Tags


Kategorie

?ci?gi, gotowce, wypracowania (8)


Linki
Sortuj wg :
1. Pi?y ta?mowe, pi?y bimetalowe - informacje techniczne
Baza informacji pomocnych dla osób zajmuj?cych si? eksploatacj? bimetalowych pi? ta?mowych. Serwis zawiera podstawowe wiadomo?ci o budowie pi?y: ogólna charakterystyka, podzia?ka itp., prawid?owe sposoby eksploatacji np. docieranie ta?my, dobór odpowiedniej pr?dko?ci, posuw, ch?odzenie i smarowanie, najcz?stsze przyczyny uszkodze? np. zerwanie ta?my, wykruszanie si? z?bów, wype?nione wr?by, uszkodzenia grzbietu.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Materia?y edukacyjne

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Pomoc w pisaniu prac
W ofercie pisanie prac na zamówienie: prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace zaliczeniowe, prace maturalne oraz inne opracowania. Potrzebujesz pomocy w napisaniu pracy? Profesjonalna pomoc z wielu dziedzin. Jeste?my po to, aby Ci pomóc. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? serwisu epracemagisterskie.pl. Skontaktuj si? z nami, pomo?emy Ci napisa? w?asn? prac?!
Kategoria:   Nauka i edukacja > Materia?y edukacyjne
Nauka i edukacja > Us?ugi
Nauka i edukacja > Materia?y edukacyjne > ?ci?gi, gotowce, wypracowania

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Strona przedmiotowa Geografii w ZSZ nr 1 w Bia?ej Podlaskiej
Szkolny serwis geograficzny. Zawiera materia?y przydatne w nauczaniu i uczeniu sie geografii przydatne tak dla nauczyciela jaki i ucznia oraz maturzysty. Znajdziesz w nim przydatne materia?y dydaktyczne: opracowania, zadania dla maturzystów, testy, quizy, prezentacje multimedialne, arkusze maturalne, awans zawodowy nauczyciela, e - learning. Specjalny dzia? po?wi?cony maturze z geografii: informator, biuletyn, pomoce, arkusze, zadania, terminy
Kategoria:   Regionalne > Mazowieckie > Warszawa > Nauka i edukacja > Szko?y > Zespo?y szkó?
Nauka i edukacja > Geografia
Nauka i edukacja > Materia?y edukacyjne

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Pomoce dydaktyczne
Niezb?dny serwis zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, który pomo?e dzieciom w odrobieniu lekcji, a dydaktykom w przygotowaniu si? do zaj??. Serwis zawiera ró?norodn? baz? zawieraj?c? testy sprawdzaj?ce, konspekty lekcji, pomoce dydaktyczne oraz pomocne dla nauczycieli scenariusze lekcji. Portal umo?liwia korzystanie z e-publikacji oraz e-booków z wielu zagadnie?, min. pomog? nauczycielom w zorganizowaniu zaj?? wyrównawczych, dla swoich uczniów. Twoje lekcje b?d? odrabia? si? same.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Materia?y edukacyjne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Pisanie prac
Je?li nie masz czasu na sensown? prac? licencjack? lub inn?, lepiej zleci? t? spraw? nam.
Nasza ekipa sk?ada si? z wielu do?wiadczonych osób, specjalistów w konkretnej dziedzinie nauki – gwarantuje to fachowo?? zamówionej pracy.
Zapewniamy zadowolenie. Posiadamy równie? baz? gotowych ju? prac, mo?liwych do zakupu od zaraz.
Pomagamy w napisaniu prac dyplomowych.
Posiadamy du?o do?wiadczenie ponad 6 lat w bran?y oraz setki zadowolonych klientów.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Materia?y edukacyjne
Nauka i edukacja

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Kursy maturalne Bia?ystok
Studio Edukacyjne Efekt zajmuje si? prowadzeniem kursów przygotowawczych do egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu dojrza?o?ci dla m?odzie?y i osób doros?ych, chc?cych uzupe?ni? swoje wykszta?cenie. W ofercie firmy znajdziemy równie? kursy j?zykowe z angielskiego o zró?nicowanym stopniu trudno?ci. Efekt przygotowuje swoich kursantów z takich przedmiotów jak: biologia, matematyka czy geografia. Kursy odbywaj? si? w dni powszednie oraz weekendy, a tak?e podczas ferii i wakacji.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Materia?y edukacyjne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Multi tablica interaktywna
Edukacja dzisiaj to jedna z najwa?niejszych dziedzin funkcjonowania praktycznie ka?dego cz?owieka, edukujemy si? niemal przez 20 lat naszego ?ycia, dlatego w?a?nie istotne jest aby nauka by?a sprawna i dawa?a okre?lone wyniki. Oferujemy nowoczesne wyroby firmy Smart, produkuj?cej interesuj?ce rozwi?zania edukacyjne, takie jak na przyk?ad tablice interaktywne, interaktywne panele i specjalne oprogramowanie. Tego typu multi tablice to prawdziwa nowo?? w dzisiejszej edukacji. To w?a?nie dzi?ki nim osoby pobieraj?ce nauk? szybciej i lepiej przyswajaj? wiedz?.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Materia?y edukacyjne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: