Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Nauka i edukacja > Us?ugi  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Gabinet Terapii Pedagogicznej - MAGIA ORTOGRAFII
Gabinet Terapii Pedagogicznej MAGIA ORTOGRAFII powstaje z my?l? o dzieciach, rodzicach i nauczycielach, którym nie jest obca problematyka niepowodze? szkolnych.
Dysleksja, dysgrafia i dysortografia to specyficzne trudno?ci w nabywaniu umiej?tno?ci czytania i pisania, które s? podstawowymi umiej?tno?ciami cz?owieka. Trudno?ci w ich nabywaniu cz?sto wspó?wyst?puj? z innymi trudno?ciami w nauce szkolnej. Ka?de dziecko, u którego zauwa?amy symptomy wyst?powania specyficznych trudno?ci w uczeniu si? powinno by? jak najwcze?niej zdiagnozowane i obj?te specjalistyczn? terapi? pedagogiczn?.
Wychodz?c naprzeciw problemom zwi?zanym ze specyficznymi trudno?ciami w uczeniu si? proponuj? swoj? pomoc w przezwyci??aniu napotykanych trudno?ci. Zach?cam do kontaktu dzieci, rodziców oraz nauczycieli.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Us?ugi
Regionalne > ?l?skie > Cz?stochowa > Nauka i edukacja
Zdrowie > Dzieci > Choroby i dolegliwo?ci

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Pomoc w pisaniu prac
W ofercie pisanie prac na zamówienie: prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace zaliczeniowe, prace maturalne oraz inne opracowania. Potrzebujesz pomocy w napisaniu pracy? Profesjonalna pomoc z wielu dziedzin. Jeste?my po to, aby Ci pomóc. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? serwisu epracemagisterskie.pl. Skontaktuj si? z nami, pomo?emy Ci napisa? w?asn? prac?!
Kategoria:   Nauka i edukacja > Materia?y edukacyjne
Nauka i edukacja > Us?ugi
Nauka i edukacja > Materia?y edukacyjne > ?ci?gi, gotowce, wypracowania

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Szkolenia Zielona Góra
Marzanna Farnicka z Zielonej Góry: oferuje szkolenia, kursy, consulting. Trening asertywno?ci dla wszystkich - oprawia sposób komunikacji i dbanie o wazne relacje. Dzi?ki bogatemu do?wiadczeniu w biznesie, osi?gni?tym sukcesom i ugruntowanej wiedzy jest naturalnym partnerem dla top managementu. Szkolenia w Zielonej Górze tylko z Marzann? Farnick?.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Us?ugi

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Remonty Kraków - solidnie Firma "Colec" Kraków
Zajmujemy si? pracami remontowymi i wyko?czeniowymi mieszka?, domów jednorodzinnych, budynków u?yteczno?ci publicznej, bloków na osiedlach mieszkaniowych itp. Dzia?amy i obs?ugujemy wszystkich klientów na terenie Krakowa i okolic.

Wykonujemy us?ugi w zakresie:
aran?acja i kompleksowe wyko?czenia wn?trz
flizowanie
uk?adanie klinkieru
monta? detali ?azienkowych, kuchennych i pokojowych
pod?ogi (p?ytki, panele, deska)
murowanie, tynkowanie
malowanie, tapetowanie
p?yty gipsowo-kartonowe (suche tynki)
renowacja strych drzwi i okien
nietypowe zlecenia remontoweZapewniamy bezp?atn? wycen? i porady w domu klienta. Przed realizacj? omawiane s? wszystkie szczegó?y, a nast?pnie zostaje podpisana stosowna umowa. Na ?yczenie klienta wystawiamy faktur? VAT.
Kategoria:   Budownictwo > Roboty wyko?czeniowe
Nauka i edukacja > Us?ugi

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. PARTYLAND. Wypo?yczalnia naczy?
Zajmujemy si? wypo?yczaniem sprz?tu potrzebnego do organizacji przyj??, uroczysto?ci, a tak?e firmowych konferencji czy szkole?.

W swej ofercie posiadamy zarówno porcelanow? zastaw? sto?ow? i szk?o, jak równie? sto?y, krzes?a, obrusy, pokrowce na krzes?a, termosy konferencyjne i inne sprz?ty.

Decyduj?c si? na samodzieln? organizacj? uroczysto?ci cz?sto stajecie Pa?stwo przed problemem sk?d wzi?? potrzebny sprz?t. Zakup potrzebnej ilo?ci by?by nie tylko zupe?nie nieuzasadniony ekonomicznie, ale równie? poci?ga?by za sob? k?opot zwi?zany z magazynowaniem i konserwacj? nabytych towarów.

W?asnie dlatego proponujemy Pa?stwu wygodne wyj?cie i wypo?yczenie potrzebnych sprz?tów.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Us?ugi
Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw > Gastronomia
Zakupy > Rozrywka

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 6 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Biuro t?umacze? D?browa Górnicza, T?umaczenia D?browa Górnicza, t?umaczenia ?l?sk
Nasze Centrum J?zykowe „PROGRESO" jest pr??nie rozwijaj?c? si? szko?? j?zykow? i biurem t?umacze? w D?browie Górniczej. Nasza dzia?alno?c obejmuje ca?y ?l?sk. Siedziba naszej szko?y znajdujei si? w Centrum D?browy Górniczej na ulicy 3 Maja 26. Kszta?cimy w a? 22 j?zykach obcych, min. j?zyka angielskiego, hiszpa?skiego, w?oskiego, portugalskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego a tak?e wielu, wielu innych. Serdecznie zapraszamy na nasz? stron?.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Us?ugi

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Porady prawne
Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr G?adki: Celem Kancelarii jest ?wiadczenie us?ug na najwy?szym poziomie w zakresie doradztwa prawnego i zast?powania stron przed s?dami i organami administracji. Kancelaria ?wiadczy us?ugi zarówno dla osób fizycznych – klientów indywidualnych, jak i osób prawnych-spó?ek prawa handlowego. Kancelaria udziela równie? porad prawnych online.
Kategoria:   Us?ugi > Prawne
Nauka i edukacja > Us?ugi

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Pomoc w pisaniu prac licencjackich
Pomoc w pisaniu prac licencjackich oferowana przez nas to najlepszy sposób na rozwi?zanie problemu. Prace zaliczeniowe pisane przez naszych ekspertów charakteryzuj? si? najwy?sz? warto?ci? merytoryczn?. Do projektów podchodzimy profesjonalnie i w sposób indywidualny. Dzi?ki solidno?ci, rzetelno?ci oraz profesjonalizmowi naszych specjalistów proponujemy prace na bardzo wysokim poziomie, za rozs?dn? cen?. Zamówienia realizujemy w krótkim terminie. Nasza pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych cieszy sie du?? popularno?ci?.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Us?ugi

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Videofilmowanie i fotografia ?lubna, zdj?cia ?lubne, wideofilmowanie
Studio Filmowo-Fotograficzne zajmuje si? realizacj? filmów video i reporta?y fotograficznych. Do ka?dego zlecenia podchodzimy indywidualnie, zawsze uwzgl?dniamy Pa?stwa sugestie i ?yczenia. Na nasz? ofert? sk?adaj? si?: videofilmowanie, fotoreporta?e oraz sesje plenerowe.
Za dojazd do m.in. tych miejscowo?ci nie pobieramy op?at za dojazd: Bia?a Podlaska - Janów Podlaski - Konstantynów - ?omazy - ?osice - Le?na Podlaska - ?uków - Mi?dzyrzec Podlaski - Radzy? Podlaski - Siedlce - Siemiatycze - Terespol - Wisznice, W?odawa
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie
Nauka i edukacja > Us?ugi

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Prace licencjackie forum
Forum Pisanie Prac stworzone zosta?o z my?l? o studentach i uczniach, którzy w najbli?szym czasie maj? zamiar zacz?? pisa? swoj? prac? naukow?, a potrzebuj? profesjonalnej pomocy. Na naszym forum mo?esz zada? pytanie wybieraj?c jedn? z wielu kategorii, a w nied?ugim czasie nasi redaktorzy postaraj? si? udzieli? Ci fachowej porady. Je?li nie wiesz jak napisa? prac? magistersk?, odwied? forum - przejrzyj istniej?ce ju? tematy lub rozpocznij now? dyskusj?. Znajdziesz tutaj ceny, tematy oraz przyk?ady prac magisterskich.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 3 [Następna >]

Przejdź do kategorii: