Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Ochrona ?rodowiska  

Popular Tags


Kategorie

Doradztwo, projektowanie i badania (5)

Ha?as (0)

Maszyny i narz?dzia (3)

Odpady (1)

?cieki (6)


Linki
Sortuj wg :
1. RAF-EKO Doradztwo Geoekologiczne i Ochrona ?rodowiska
Doradztwo i kompleksowa obs?uga firm w zakresie ochrony ?rodowiska.

Opracowywanie:
- informacji o planowanym przedsi?wzi?ciu
- raportów o oddzia?ywaniu na ?rodowisko
- przegl?dów ekologicznych
- operatów wodno-prawnych
- operatów ochrony powietrza
- programów gospodarki odpadami
- zg?osze? instalacji niewymagaj?cych uzyskania pozwolenia
- projektów, dokumentacji hydrogeologicznych
- projektów, dokumentacji geologicznych in?ynierskich / geotechnicznych
- programów ochrony ?rodowiska i planów gospodarki odpadami dla potrzeb administracji samorz?dowej

Wykonywanie:
- pomiarów emisji zanieczyszcze? do powietrza,
- pomiarów ha?asu ?rodowiskowego, przemys?owego, komunikacyjnego
- inwentaryzacji i waloryzacji zasobów ?rodowiska

Prowadzenie:
- ewidencji odpadów
- ewidencji zanieczyszcze? wprowadzanych do powietrza
- sprawozdawczo?ci zwi?zanej z ochron? ?rodowiska
- naliczanie op?at za korzystanie ze ?rodowiska

Inne:
- pomoc w realizacji obowi?zków wynikaj?cych z:
ustawy o substancjach i preparatach chemicznych
ustawy o substancjach zuba?aj?cych warstw? ozonow?
ustawy o op?acie produktowej
ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
ustawy o zu?ytym sprz?cie elektrycznym i elektronicznym
- wykonywanie audytów ?rodowiskowych
- monitorowanie bie??cych zmian przepisów prawnych i wynikaj?cych z nich obowi?zków wzgl?dem firm.
Kategoria:   Ochrona ?rodowiska
Ochrona ?rodowiska > Doradztwo, projektowanie i badania
Ochrona ?rodowiska > Doradztwo, projektowanie i badania > Pomiary i monitoring

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: