Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Odszkodowanie, odszkodowania
ID linku 450
Url http://www.interlex.pl
Opis Skuteczne i profesjonalne dochodzenie odszkodowa?. Firma Interlex specjalizuje si? w dochodzeniu odszkodowa? komunikacyjnych oraz powypadkowych. Istniejemy na rynku ju? 14 lat co przek?ada si? na do?wiadczenie oraz wysok? skuteczno?? realizowanych przez nas spraw. 30 000 usatysfakcjonowanych klientów jest niepodwa?alnym dowodem profesjonalizmu jaki oferuje firma Interlex.
Kategoria Finanse > Ubezpieczenia > Dochodzenie odszkodowa?
Słowa kluczowe odszkodowania   odszkodowanie   odszkodowania wypadkowe
Data May 16, 2009
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Odszkodowanie, odszkodowania
Ocena gościa

 Other links at Finanse > Ubezpieczenia > Dochodzenie odszkodowa?
1. Odszkodowanie
  Jednymi z pierwszych rzeczy, które nasuwaj? si? nam do g?owy po wypadku, obok ?wiadomo?ci straty materialnej i zdrowotnej, s? odszkodowanie i zado??uczynienie za poniesione krzywdy. Zdarza si?, ?e w wyniku wypadku doznajemy trwa?ego uszczerbku na zdrowiu, co przekre?la nasz? dalsz? karier? zawodow?, a nawet mo?liwo?? wykonywania hobby. Ubiega? si? wtedy mo?emy o odszkodowanie, zado??uczynienie i rent? odszkodowawcz?. Jednym z radców prawnych zajmuj?cych si? sprawami odszkodowawczymi jest Artur Klimkiewicz.
Kategoria:   Finanse > Ubezpieczenia > Dochodzenie odszkodowa?


2. Odszkodowania ?ód?, najwy?sza skuteczno??, bez op?at wst?pnych
  Pomagamy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach. Nie pobieramy op?at wst?pnych. Zadzwo? po bezp?atn? konsultacj?. Uleg?e? wypadkowi, po?lizgn??e? si?, potkn??e?, zwali?a si? na Ciebie budowla. Wywalczymy dla Ciebie najwy?sze odszkodowanie. Nie mo?esz si? porusza? przyjedziemy do Ciebie. Odszkodowanie za s?upy na dzia?ce, rury, linie wysokiego napi?cia, telekomunikacyjne.
Kategoria:   Finanse > Ubezpieczenia > Dochodzenie odszkodowa?
Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw > Us?ugi > Doradztwo


3. Odszkodowanie, odszkodowania
  Skuteczne i profesjonalne dochodzenie odszkodowa?. Firma Interlex specjalizuje si? w dochodzeniu odszkodowa? komunikacyjnych oraz powypadkowych. Istniejemy na rynku ju? 14 lat co przek?ada si? na do?wiadczenie oraz wysok? skuteczno?? realizowanych przez nas spraw. 30 000 usatysfakcjonowanych klientów jest niepodwa?alnym dowodem profesjonalizmu jaki oferuje firma Interlex.
Kategoria:   Finanse > Ubezpieczenia > Dochodzenie odszkodowa?


4. Wypadek drogowy w UK
  Je?li mia?e? wypadek drogowy w Anglii lub jakikolwiek innych wypadek w UK to nale?y Ci si? w zwi?zku z nim odszkodowanie. Uzyskanie tej rekompensaty nie jest jednak ?atwe i dlatego nale?y zwróci? si? w tej sprawie do fachowców. Nasi eksperci poprowadz? si? krok po kroku dzi?ki czemu ten straszny wypadek w Anglii zako?czy si? dla Ciebie przyjemnym akcentem w postaci odszkodowania. Nie walcz sam, uzyskaj pomoc od fachowców w tej dziedzinie.
Kategoria:   Finanse > Ubezpieczenia > Dochodzenie odszkodowa?


5. Radca Prawny Aleksander Stal - odszkodowania Wroc?aw
  Kancelaria specjalizuje si? w profesjonalnej reprezentacji osób poszkodowanych w sprawach o nale?ne zado??uczynienie oraz odszkodowanie od Towarzystw Ubezpieczeniowych i innych podmiotów odpowiedzialnych.

Potrafimy profesjonalnie oceni? nie tylko uszczerbek na zdrowiu, ale tak?e ewentualne nast?pstwa zdarzenia dla przysz?ego zdrowia poszkodowanego. Ma to kapitalne znaczenie przy zg?aszaniu roszcze? przez poszkodowanego.

Radca prawny Aleksander Stal ka?dorazowo wnikliwie ocenia ca?? dokumentacj? poszkodowanego w celu w?a?ciwej profesjonalnej oceny lekarskiej pod k?tem ewentualnych braków w dokumentacji, tak aby uzyska? godne i w?a?ciwe odszkodowanie za szkod? oraz zado??uczynienie za doznan? krzywd?. W tym celu wspieramy si? tak?e konsultacjami wysokiej klasy specjalistów z w?a?ciwych dziedzin medycyny.

Oprócz godnego odszkodowania i zado??uczynienia wyst?pujemy o ?wiadczenia za zniszczone rzeczy, utracone zarobki, pogorszenie widoków na przysz?o??, ustalenie renty, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, kosztów dojazdów i inne.

Kancelaria reprezentuje swoich mocodawców na ka?dym z etapów post?powania. W przypadku niezadawalaj?cego efektu polubownych dzia?a? reprezentujemy poszkodowanych w post?powaniu s?dowym bez udzia?u innych po?redników. W post?powaniu s?dowym wyst?pujemy o ustalenie odpowiedzialno?ci odpowiednich podmiotów za negatywne skutki dla poszkodowanych, które mog? powsta? w przysz?o?ci, a które maj? bezpo?redni zwi?zek z zaistnia?? szkod?.

Podejmuj?c decyzj? o wyst?pieniu na drog? s?dow?, zdajemy sobie spraw? i? nasz mocodawca mo?e nie posiada? wystarczaj?cych ?rodków finansowych na pokrycie kosztów post?powania s?dowego. Wyst?pujemy wówczas do s?du w imieniu naszego klienta z wnioskiem o ca?kowite zwolnienie z kosztów s?dowych
Kategoria:   Finanse > Ubezpieczenia > Dochodzenie odszkodowa?
Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw > Us?ugi > Doradztwo
Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw > Biznes
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com