Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Producent Pomp Ciep?a ECOPOL-SYSTEM Termodynamiczna Technika Grzewcza
ID linku 330
Url http://www.ecopol-system.pl
Opis Producent i dostawca pomp ciep?a. Projekt, doradztwo i
wykonawstwo. Zajmujemy si? produkcj?, dostaw? i monta?em pomp ciep?a w
instalacjach indywidualnych i przemys?owych. Dolne ?ród?o,
kolektory poziomie i pionowe, ogrzewanie pod?ogowe i w?z?y cieplne.
Nasza us?uga jest kompleksowa. Pocz?wszy od wykonania projektu instalacji c.o., doboru odpowiedniej pompy, monta? urz?dzenia, wykonanie ?ród?a dolnego, wykonanie ca?ej instalacji c.o.
Zapewniamy fachowy serwis oraz doradztwo techniczne.
Kategoria Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo
Budownictwo > Instalacje
Budownictwo > Materia?y
Słowa kluczowe pompa ciep?a   pompy ciep?a   ekologia   pod?ogówka   instalacja   ogrzewanie pod?ogowe   centralne ogrzewanie   energia odnawialna   technika grzewcza   dolne ?ród?o
Data May 16, 2009
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Producent Pomp Ciep?a ECOPOL-SYSTEM Termodynamiczna Technika Grzewcza
Ocena gościa

 Other links at Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo
1. Kominy
  Wentylacja oraz systemy kominowe z firm? Darco to gwarancja doskona?ej jako?ci oraz wysokiego poziomu bezpiecze?stwa. Nasze d?ugoletnie do?wiadczenie w bran?y urz?dze? wentylacyjnych sprawia, ?e zaufa?o nam wielu Polaków montuj?c w swoich domach sprz?t Darco. Oferujemy kominy stalowe, wk?ady kominowe oraz systemy kominowe. Pe?n? ofert? jak? ?wiadczy firma Darco znajdziecie Pa?stwo na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo


2. Piece co
  Od pocz?tku swojego istnienia, czyli od 2002 roku firma Stalmark zajmuje si? produkcj? stalowych kot?ów grzewczych. Dzi?ki ci?g?ym unowocze?nieniom i modyfikacjom firma dopracowa?a si? konstrukcji o bardzo wysokich parametrach technicznych, spe?niaj?cych normy ekologiczne co potwierdzaj? otrzymane certyfikaty Korzenie firmy zwi?zane s? z powstaniem rodzinnego warsztatu kowalskiego.

W 1979 r. swoj? dzia?alno?? rozpocz?? Pan Zdzis?aw Ku?ma, pocz?tkowo zajmowa? si? monta?em instalacji C.O. Ze wzgl?du na brak obecno?ci kot?ów CO na rynku, przy wykonywaniu instalacji C.O., firma oferowa?a tak?e kot?y w?glowe w?asnej konstrukcji.

W 1991 r. powstaje pierwszy kocio? z podajnikiem t?okowym. By?a to jak na tamte czasy bardzo nowatorska konstrukcja. Spadkobierc? bogatych tradycji jest firma „STALMARK” za?o?ona w 2002 r. przez Pana Marka Ku?m?. Przedsi?biorstwo od samego pocz?tku rozpocz??o produkcj? kot?ów z podajnikiem t?okowym, które znalaz?y szerokie zastosowanie w ogrzewaniu domów, obiektów u?yteczno?ci publicznej, obiektów produkcyjnych, handlowych oraz obiektów rolnych (kurniki, szklarnie).
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo


3. Kot?y parowe, ogrzewanie, technika grzewcza
  Kot?y parowe, ogrzewanie, technika grzewcza.
Posiadamy uprawnienia UDT w zakresie remontów i monta?u urz?rzen
podlegaj?cych pod UDT takich jak zbiorniki ci?nieniowe, kot?y parowe i wodne,
ruroci?gi. Wykonawstwo i remonty urz?dze? techniki grzewczej.
Wykonujemy konstrukcje stalowe, ruroci?gi, ziorniki ci?nieniowe.

.8923
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo
Budownictwo > Instalacje > Wodne i kanalizacyjne
Budownictwo > Wodne


4. Wk?ady kominkowe
  Firma Jolly Mec jest producentem wysokiej jako?ci elementów kominkowych oraz samych kominków. W ofercie firmy odnale?? mo?na m.in. wk?ady kominkowe, piece wodne oraz wiele innych cz??ci, które wchodz? w sk?ad ogrzewania kominkowego. Dzi? oszcz?dno?? sta?a si? konieczno?ci?, dlatego ogrzewania kominkowe zyskuje coraz wi?ksza popularno?? na rynku - zyskujemy nie tylko pewien komfort, ale równie? wi?cej pozostaje nam w portfelu.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo


5. Pompy ciep?a
  Zastosuj
gruntow? pomp? ciep?a, aby zu?y? nawet o 75% mniej energii
Pompa ciep?a wraz z ogrzewaniem pod?ogowym to nowoczesne i ekologiczne rozwi?zanie. Polecamy je klientom, którzy mog? sobie pozwoli? na nieco wi?ksz? inwestycj?. Jest to oszcz?dny w eksploatacji i pod ka?dym wzgl?dem komfortowy w u?ytkowaniu system ogrzewania. Mimo ogromnej popularno?ci na Zachodzie u nas jeszcze ci?gle kojarzy si? z produktem luksusowym a tym samym dla wi?kszo?ci z nas nieosi?galnym. Tymczasem koszt inwestycji wcale nie jest pora?aj?cy. Obecnie stopa zwrotu wynosi ?rednio 5-6 lat (w porównaniu do pieca gazowego) i b?dzie si? zmniejsza? z ka?dym dniem wraz ze wzrostem cen gazu, oleju opa?owego a nawet drewna. Przy czym komfort u?ytkowania tego systemu grzewczego dodatkowo po??czony z mo?liwo?ci? prawie bez kosztowej klimatyzacji zdecydowanie pozostawia za sob? inne systemy obecne na rynku.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo
Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Budownictwo > Instalacje
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com