Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
ProLans Investments
ID linku 113
Url http://www.inwestycje.dla.ciebie.pl
Opis Specjalnie dla naszych Klientów ?ledzimy 24 godziny na dob? notowania oraz sytuacj? fundamentaln? tysi?cy akcji, surowców, par walutowych i wielu innych; prowadzimy tak?e analizy danych do nas sp?ywaj?cych. Dzi?ki du?ej wiedzy z zakresu matematyki finansowej oraz analizy portfelowej, jeste?my w stanie dobrze przeanalizowa? ryzyko towarzysz?ce okre?lonemu przez Klienta pomys?owi na inwestycj? oraz etapami wprowadzi? go w ?ycie. ??cz?c dost?p do dziesi?tek zró?nicowanych ?róde? informacji wraz z wiedz?, przeprowadzamy dog??bny przegl?d sytuacji i perspektyw okre?lonego dzia?u gospodarki (w skali od pojedynczych przedsi?biorstw a? po sytuacj? mi?dzynarodow?). Z pomoc? specjalistycznych narz?dzi prognozujemy zachowanie cen walorów. Prowadzimy g?ównie analizy w?asne, lecz jeste?my w stanie monitorowa? sytuacj? techniczn? wykresu okre?lonego waloru równie? pod zdefiniowanym przez klienta k?tem. Jeste?my w stanie zorganizowa? indywidualne szkolenia na wybrane przez nich zagadnienia dotycz?ce: analizy technicznej, fundamentalnej, zasad funkcjonowania gie?d itp.
Kategoria Finanse
Finanse > Inwestowanie
Finanse > Inwestowanie > Gie?dy
Słowa kluczowe pieni?dze   gie?da   biznes   finanse   inwestycje
Data Aug 21, 2008
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
ProLans Investments
Ocena gościa

 Other links at Finanse
1. Leasing operacyjny
  Leasing jest specyficzn? transakcj?, w której bior? zawsze udzia? trzy ró?ne strony. Najwa?niejszy jest oczywi?cie ten, który wszystko finansuje, a wi?c leasingodawca. Na ogó? jest to po prostu firma, która wyk?ada pieni?dze na zakupy przedmiotów, które kto? bierze w leasing. Ich korzy?? z tego wszystkiego to okresowe p?atno?ci, jakie zbiera od osób trzecich. Inni, równie wa?ni w tej transakcji to leasingobiorca i dostawca. Mo?e powiedzie?, ?e korzy?? wszystkich stron s? zupe?nie porównywalne.
Kategoria:   Finanse
Finanse > Leasing


2. Inwestforum.pl - Forum o inwestowaniu- Czyl jak zarobi?? Inwestycyjne i ekonomia w najlepszym wydan
  Dowiedz si? w co zainwestowa?, inwestycje i biznes, praca i kariera, prognozy gie?dowe, rynek walutowy. Jedyne takie forum w polskim internecie. Do??cz do naszego grona! grona ludzi przedsi?biorczych. doradzimy Ci w co zainwestowa? aby nie straci?, zdradzimy jaki biznes za?o?y?. Wymie? si? równie? swoimi pogl?dami na temat ekonomi i przedsi?biorczo?ci szeroko poj?tej! zapraszamy do dyskusji!
Kategoria:   Finanse
Regionalne > Ma?opolskie > Biecz > Biznes
Nauka i edukacja > Ekonomia


3. Kantor Czarnków
  Kantor Wymiany Walut Adam Byty? istnieje od 1995r. Prowadzimy wymian? walut euro, dolara, funta szterlinga, franka szwajcarskiego, korony szwedzkiej, czeskiej oraz du?skiej.
Posiadamy oddzia?y: kantor Chodzie? oraz kantor Czarnków.
Kantor Czarnków oraz kantor Chodzie? oferuj? konkurencyjne ceny, mo?liwo?? negocjacji kursów oraz hurtow? wymian? walut. Naszym klientom zapewniamy bezpiecze?stwo transakcji oraz pe?n? dyskrecj? przy wymianie walut. Zadowolenie klientów oraz profesjonalizm s? naszymi priorytetami. Obs?ugujemy równie? klientów z miast: kantor Pi?a , W?growiec , Trzcianka , Oborniki , Szamotu?y.
Kategoria:   Finanse


4. na po?yczki pozabankowe
  Szybka po?yczka to witryna www przedstawiaj?ca sposoby zaci?gni?cia oraz zagadnienia zwi?zane z pobieraniem po?yczek. Na naszej stronie skupili?my si? na opisaniu po?yczek które s? przyznawane z wykorzystaniem szybkich procedur przez co gotówka trafia do po?yczkobiorcy bardzo pr?dko. Warto wspomnie? ?e nasza witryna kompleksowo odpowiada na pytania jakie wymagania powinno si? spe?ni? ?eby tak? po?yczk? otrzyma? i na jakich zasadach przebiega jej oddawanie. Ze witryny dowiemy si? te? co to jest instytucja BIK i jaki posiada zwi?zek z sprawnym przyznawaniem po?yczek. Wszystkich chc?cych zaci?gn?? szybk? po?yczk?, oraz dodatkowo zainteresowanych tym tematem zapraszamy na nasz? bogata witryn? www, niew?tpliwie ka?dy znajdzie ciekawe dla siebie dane.
Kategoria:   Finanse


5. biuro rachunkowe Kraków
  MBM Office, to biuro rachunkowe zarz?dzane przez osoby posiadaj?ce wieloletnie do?wiadczenie z zakresu ksi?gowo?ci, poparte wykszta?ceniem, oraz certyfikatami Ministra Finansów, uprawniaj?cymi do us?ugowego prowadzenia ksi?g rachunkowych. Prowadzimy kompleksow? obs?ug? firm w zakresie ksi?gowo?ci, kadr i p?ac, pomagamy w za?o?eniu firmy, dbamy o prawid?owo?? rozlicze? podatkowych i ZUS-owskich. Obs?ug? ksi?gow? oferujemy firmom dzia?aj?cym zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Tworzymy rozwi?zania pozwalaj?ce naszym klientom dzia?a? skuteczniej i wydajniej. Wykorzystuj?c nasze do?wiadczenie i pomoc w rozwi?zywaniu wszelkich problemów fiskalnych, zyskujesz pewno?? w podejmowaniu decyzji biznesowych.
Kategoria:   Finanse
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com