Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw  

Popular Tags


Kategorie

Biznes (2)

Budownictwo (1)

Finanse (2)

Gastronomia (2)

Handel (7)

Historia (0)

Komputery i Internet (2)

Kultura (0)

Meble (1)

Media (0)

Motoryzacja (1)

Nauka i edukacja (4)

Nieruchomo?ci (1)

Odzie? (3)

Poligrafia (0)

Przemys? (0)

Reklama i marketing (0)

Sport (1)

Spo?ecze?stwo (0)

Transport (1)

Turystyka (3)

Urz?dy (0)

Us?ugi (14)

Zdrowie (1)


Linki
Sortuj wg :
1. Fotografia ?lubna Wroc?aw
Fotografia ?lubna Wroc?aw wykonuje zdj?cia tam gdzie zaczyna si? szcz??cie we dwoje. Aktualnie wykonujemy zlecenia par na Dolnym ?l?sku i w Opolskiem . To jest nasz rejon „rejestrowania” szcz??cia m?odej pary , ale nie tylko . Zawsze jeste?my ustawione na dwoje oczu i fotografujemy z dwóch ró?nych pozycji. Ka?de wydarzenie ?lubne gdzie jeste?my jest wspaniale obfotografowane , bo wiemy jak tego dokona?. Zapraszamy na stron? : www.mbrylka.pl

Zapraszaj? nas m?ode pary a cz?sto ich rodzice , aby uwieczni? t? jedyn? chwil? w ?yciu jakim jest ?lub. Ka?dy jest inny i jak?e wspania?y do tego aby odda? klimat tego ?lubu , tej jedynej niepowtarzalnej chwili w ?yciu m?odych. Fotografowanie uroczysto?ci ?lubnej jest wielkim wyzwaniem aby uchwyci? t? delikatno?? i emocje , które towarzysz? tej ceremonii .

Jeste?my pracowni? nastawion? na uwiecznienie tej jedynej chwili w ?yciu m?odych ludzi , ich ?wiadkiem przysi?gi ma??e?skiej. Tej delikatno?ci chwili dodajemy ten czar uczucia jakie emanuje z twarzy pary m?odej. Nie zapominaj?c o wzruszeniach innych uczestników tej weso?ej ceremonii ?lubnej. Czar fotografii ?lubnej nigdy nie mija , jest on zawsze taki sam , taki radosny.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia
Media > Us?ugi
Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. skoki spadochronowe, kursy i szkolenie spadochronowe
Skoki spadochronowe jak równie? szkolenie spadochronowe to nasza g?ówna oferta. Wykonujemy skoki spadochronowe w tandemie a tak?e prowadzimy kursy i szkolenia spadochronowe Aff. Nie musisz robi? badan lekarskich i wymaganego szkolenia, aby wyskoczy? z samolotu z 4000 metrów. Wybierz jedn? z ofert jaka jest skok z instruktorem w tandemie. Je?li b?dzie brakowa? Ci adrenaliny proponujemy przej?cie przez szkolenie spadochronowe metod? Aff. Skaczesz w asy?cie dwóch instruktorów z wysoko?ci 4000 metrów i w ci?gu 50 sekund uczysz si? poruszania w powietrzu. Spadochroniarstwo to nasza pasja. Szkolimy na najwy?szym ?wiatowym poziomie. Wszystkich ch?tnych serdecznie zapraszamy.
Kategoria:   Zakupy > Sport i turystyka
Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw
Sport > Sporty ekstremalne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. ELTOM - SPRZ?TANIE - WROC?AW. Us?ugi porz?dkowe we Wroc?awiu. Firma sprz?taj?ca.
ELTOM. Sprz?tanie - WROC?AW. Firma sprz?taj?ca - us?ugi porz?dkowe.
Firma Eltom rozpocz??a swoj? dzia?alno?? 26.04.2000 roku. Us?ugi ?wiadczymy g?ównie na terenie Dolnego ?l?ska. Siedziba firmy mie?ci si? we Wroc?awiu. Od pocz?tku istnienia do chwili obecnej, dzi?ki wysi?kowi, zaanga?owaniu oraz umiej?tnemu zagospodarowaniu czasu pracy, posiadamy sta?ych, ufaj?cych nam Klientów. Cieszymy si? wi?c dobr? opini?, dzi?ki której istniejemy na rynku ju? 9 lat.

Poni?ej znajduje si? lista ?wiadczonych przez nas us?ug.

-sprz?tanie klatek schodowych: zamiatanie i mycie powierzchni klatek, mycie balustrad, por?czy, mycie okien, utrzymywanie w czysto?ci lamperii, mycie wind, luster, drzwi, parapetów, czyszczenie powierzchni silnie zabrudzonych (usuwanie graffiti ze ?cian, lamperii oraz usuwanie ulotek, reklam, kleju), sprz?tanie korytarzy powierzchni piwnicznych i ich dezynfekcja, sprz?tanie i dezynfekcja wsypów,

-sprzatanie terenów zewn?trznych, grabienie li?ci, koszenie trawy, grabienie, wywóz trawy, piel?gnacja zieleni, sadzenie drzew, podlewanie i nawo?enie drzew oraz krzewów, przycinanie krzewów, od?nie?anie,

-sprz?tanie biur, mycie okien, odkurzanie dywanów i wyk?adzin, usuwanie kurzu, utrzymywanie czysto?ci toalet i ?azienek, czyszczenie elektronicznego sprz?tu biurowego typu monitory, komputery, klawiatury, telefony itd. odpowiednimi ?rodkami czyszcz?cymi, czyszczenie rolet, zaopatrywanie biur w niezb?dne ?rodki sanitarne

-usuwanie graffiti ze ?cian i powierzchni plastikowych, zabezpieczanie ?cian przed graffiti oraz umieszczaniem niechcianych plakatów, reklam, ulotek itd.

-prace porz?dkowe po pracach budowlanych

-utrzymywanie czysto?ci nagrobków, czyszczenie p?yty nagrobnej profesjonalnym ?rodkiem przeznaczonym wy??cznie do tego celu, zapalanie znicza, uk?adanie kwiatów, grabienie li?ci

BEZPO?REDNI KONTAKT Z PRZEDSTAWICIELEM FIRMY NA TERENIE DOLNEGO ?L?SKA

TEL. 0 665 85 32 49
Kategoria:   Us?ugi
Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: