Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw > Biznes  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Szko?a J?zykowa ARCHER
szko?a j?zykowa kraków - Centrum Nauki SITA w Krakowie od 1999 roku prowadzi profesjonalne kursy j?zykowe kraków dla przedsi?biorstw.

Jako jedyna Szko?a J?zykowa w Krakowie pos?ugujemy si? 3 metodami nauczania ( Metoda bezpo?rednia, Metoda SITA, metoda komunikatywna - J?zyk ogólny, Business, specjalistyczne kursy bran?owe).

Jako jedyni jeste?my zatem w stanie dostosowa? profil kursu precyzyjnie do wymaga? i potrzeb j?zykowych s?uchaczy.

Nasze kurs j?zykowy kraków na pewno spe?ni pa?stwa oczekiwania.

Wysok? jako?? prowadzonych przez nas szkole? docenili m. in.:

Regionalna Dyrekcja Lasów Pa?stwowych

Narodowy Bank Polski - Oddzia? w Krakowie

Izba Przemys?owo-Handlowa w Krakowie

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Gwarantujemy wysoki poziom prowadzonych szkole?, sta?y monitoring post?pów i bezp?atne lekcje demonstracyjne przed podj?ciem decyzji o rozpocz?ciu wspó?pracy.

Stawki szko?a j?zykowa kraków obliczane s? w oparciu o jednostk? lekcyjn? dla grupy, co znacznie obni?a koszty szkolenia dla wi?kszej liczby pracowników. Realny koszt szkolenia dla 1 osoby / godzin? wynosi od 5.50 (!) - 11 z? / h przy najbardziej specjalistycznych kursach.
Kategoria:   Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw > Biznes
Regionalne > Ma?opolskie > Tuchów > Nauka i edukacja

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Radca Prawny Aleksander Stal - odszkodowania Wroc?aw
Kancelaria specjalizuje si? w profesjonalnej reprezentacji osób poszkodowanych w sprawach o nale?ne zado??uczynienie oraz odszkodowanie od Towarzystw Ubezpieczeniowych i innych podmiotów odpowiedzialnych.

Potrafimy profesjonalnie oceni? nie tylko uszczerbek na zdrowiu, ale tak?e ewentualne nast?pstwa zdarzenia dla przysz?ego zdrowia poszkodowanego. Ma to kapitalne znaczenie przy zg?aszaniu roszcze? przez poszkodowanego.

Radca prawny Aleksander Stal ka?dorazowo wnikliwie ocenia ca?? dokumentacj? poszkodowanego w celu w?a?ciwej profesjonalnej oceny lekarskiej pod k?tem ewentualnych braków w dokumentacji, tak aby uzyska? godne i w?a?ciwe odszkodowanie za szkod? oraz zado??uczynienie za doznan? krzywd?. W tym celu wspieramy si? tak?e konsultacjami wysokiej klasy specjalistów z w?a?ciwych dziedzin medycyny.

Oprócz godnego odszkodowania i zado??uczynienia wyst?pujemy o ?wiadczenia za zniszczone rzeczy, utracone zarobki, pogorszenie widoków na przysz?o??, ustalenie renty, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, kosztów dojazdów i inne.

Kancelaria reprezentuje swoich mocodawców na ka?dym z etapów post?powania. W przypadku niezadawalaj?cego efektu polubownych dzia?a? reprezentujemy poszkodowanych w post?powaniu s?dowym bez udzia?u innych po?redników. W post?powaniu s?dowym wyst?pujemy o ustalenie odpowiedzialno?ci odpowiednich podmiotów za negatywne skutki dla poszkodowanych, które mog? powsta? w przysz?o?ci, a które maj? bezpo?redni zwi?zek z zaistnia?? szkod?.

Podejmuj?c decyzj? o wyst?pieniu na drog? s?dow?, zdajemy sobie spraw? i? nasz mocodawca mo?e nie posiada? wystarczaj?cych ?rodków finansowych na pokrycie kosztów post?powania s?dowego. Wyst?pujemy wówczas do s?du w imieniu naszego klienta z wnioskiem o ca?kowite zwolnienie z kosztów s?dowych
Kategoria:   Finanse > Ubezpieczenia > Dochodzenie odszkodowa?
Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw > Us?ugi > Doradztwo
Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw > Biznes

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 334 Ocena: 5.00 Głosów: 4
Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: