Linki [Tag : Biznes]
Sortuj wg :
1. ProLans Investments
Specjalnie dla naszych Klientów ?ledzimy 24 godziny na dob? notowania oraz sytuacj? fundamentaln? tysi?cy akcji, surowców, par walutowych i wielu innych; prowadzimy tak?e analizy danych do nas sp?ywaj?cych. Dzi?ki du?ej wiedzy z zakresu matematyki finansowej oraz analizy portfelowej, jeste?my w stanie dobrze przeanalizowa? ryzyko towarzysz?ce okre?lonemu przez Klienta pomys?owi na inwestycj? oraz etapami wprowadzi? go w ?ycie. ??cz?c dost?p do dziesi?tek zró?nicowanych ?róde? informacji wraz z wiedz?, przeprowadzamy dog??bny przegl?d sytuacji i perspektyw okre?lonego dzia?u gospodarki (w skali od pojedynczych przedsi?biorstw a? po sytuacj? mi?dzynarodow?). Z pomoc? specjalistycznych narz?dzi prognozujemy zachowanie cen walorów. Prowadzimy g?ównie analizy w?asne, lecz jeste?my w stanie monitorowa? sytuacj? techniczn? wykresu okre?lonego waloru równie? pod zdefiniowanym przez klienta k?tem. Jeste?my w stanie zorganizowa? indywidualne szkolenia na wybrane przez nich zagadnienia dotycz?ce: analizy technicznej, fundamentalnej, zasad funkcjonowania gie?d itp.
Kategoria:   Finanse
Finanse > Inwestowanie
Finanse > Inwestowanie > Gie?dy

Data dodania: Aug 21, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. ebookin.pl
Najta?sze ebooki. S? tu ebooki dla ambitnych ludzi, którzy chc? zdobywa? wiedz?, oraz dobrze si? bawi?, nie trac?c swojego cennego czasu, gdy? elektroniczne ksi??ki mo?na czyta? wsz?dzie. Ebooki to przysz?o??, która pr?dzej czy pó?niej ogarnie wszystkich.
psychologia, przedsi?biorczo??, zdrowie to tylko niektóre tematy naszych ebooków. Nie b?d? ostatni.
Kategoria:   Zakupy > Publikacje > Ksi??ki

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Porady finansowe
Porady finansowe dla przedsi?biorców, najnowsze notowania gie?dy, informacje gospodarcze, kursy walut. Doradztwo finansowe to najkorzystniejsze i najlepsze porady w ro?nych sytuacjach finansowych. W co op?aca si? zainwestowa?. Jak zarabia? na inwestycjach. Jak efektywnie dba? o swoje finanse. Pomagamy w wyborze najlepszej oferty, za?atwieniu formalno?ci zwi?zanych z procedurami kredowymi czy inwestycyjnymi.
Kategoria:   Aktualno?ci i media

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Dubaj i Emiraty, Gospodarka, Turystyka, Oferty Pracy i Biznesu
EmiratesNews.pl - Codziennie nowe informacje o gospodarce, turystyce, pracy i biznesie. Oferty pracy z ca??ego regionu Zatoki Perskiej. Zdj?cia i filmy z Dubaju i Emiratów. Wycieczki, bilety lotnicze, hotele i porady turystyczne. Informujemy o cenach wycieczek, sytuacji na lokalnym rynku. Wspópracujemy z poloni? mieszkaj?c? w Dubaju, dzi?ki temu posiadamy informacje z pierwszej r?ki i zawsze wiarygodne.
Kategoria:   Aktualno?ci i media
Wypoczynek
Po?rednictwo pracy > e-Rekrutacja

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Dzia?alno?? gospodarcza
Serwis w ca?o?ci po?wi?cony prowadzeniu w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej, publikujemy tutaj porady i wskazówki w prowadzeniu w?asnej firmy, liczymy na Pa?stwa czynny udzia? w jego tworzeniu. Mamy nadzieje ?e znajd? Pa?stwo tutaj pomocne informacje, przydatne w prowadzeniu i rozwoju waszej dzia?alno?ci. Porady biznesowe dla przedsi?biorców, zmiany w prawie, aktualne opinie ekspertów o sytuacji na rynku, porady w co i kiedy warto zainwestowa?.
Kategoria:   Finanse > Inwestowanie > Doradcy

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. modaibiznes.pl - Start
Moda i Biznes - portal o modzie, trendach, ludziach i zdarzeniach., Wybierz sekcj?, Wybierz kategori?, Mineralny podk?ad Deborah, Odzie?, Aktualno?ci, Nowe jeansy, Uroda, Aktualno?ci, Dermika na ?wi?ta, buty, Aktualno?ci, Sprawozdanie Zarz?du z dzia?alno?ci Gino Rossi S. sporz?dzone za okres 01.01.2008 - 30.06.2008, buty, Aktualno?ci, Znacz?ce umowy Gino Rossi, Odzie?, Aktualno?ci, Simple i bank, Odzie?, Aktualno?ci, Danhen we fiolecie, Pokazy mody, Pokazy mody, Danhen i "Brzydula"Wybierz sekcj?, Wybierz kategori?, Danhen i "Brzydula" maja hirsch, Odzie?, Aktualno?ci, Przyjazna niczym druga skóra, migawki, Migawki, Konkurs, Italian Fashion, Moda i Biznes
Portal po?wi?cony modzie, trendom, projektantom, pokazom mody, targom i wydarzeniom bran?owym dla profesjonalistów i amatorów.
Kategoria:   Budownictwo > Informatory
Produkty przemys?owe > Opakowania > Aktualno?ci i media
Dobra konsumpcyjne > Odzie?

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Porady dla przedsi?biorców
Informacje na temat wp?ywu gospodarki na biznes, zale?no?ci gie?dowe, porady dla przedsi?biorców, regulacje prawne, wszystko w jednym miejscu. W jaki sposób nale?y post?powa? z klientami, aby sprzeda? nie stanowi?a problemu, jak rozwija? swoje umiej?tno?ci w zdobywaniu i utrzymywaniu zadowolonych klientów. Poradnik internetu dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw.
Kategoria:   Aktualno?ci i media

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Firma
Biznes w INTERIA.PL - najszybszy serwis ekonomiczny w polskim Internecie. W serwisie znajdziesz informacje dla firm, oferty pracy, notowania gie?dowe, nieruchomo?ci. Przegl?d aktualno?ci gospodarczych i ekonomicznych. Dzia?y tematyczne: gie?dy, pieni?dz, banki, ubezpieczenia, leasing, podatki. Najnowsze notowania gie?dowe.Biznes w INTERIA.PL - najszybszy serwis ekonomiczny w polskim Internecie. W serwisie znajdziesz informacje dla firm, oferty pracy, notowania gie?dowe, nieruchomo?ci. Przegl?d aktualno?ci gospodarczych i ekonomicznych. Dzia?y tematyczne: gie?dy, pieni?dz, banki, ubezpieczenia, leasing, podatki. Najnowsze notowania gie?dowe.
Kategoria:   Aktualno?ci i media

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Trener biznesu
Szko?a trenerów prowadzona przez firm? GrupaSET zapewnia nauk? na bardzo wysokim poziomie. Program szko?y pozwoli Pa?stwu posi??? umiej?tno?ci trenerskie, które pomog? Pa?stwu przy tworzeniu nowych programów szkoleniowych. Program szko?y podzielony zosta? na 4 bloki, a ka?dy z nich zapewnia nowe do?wiadczenia i nowe umiej?tno?ci. Trener biznesu jest to osoba zajmuj?ca si? rozwojem umiej?tno?ci i kompetencji swojego ucznia. Pozwala to na zbudowanie nowych relacji opartych na zaufaniu. GrupaSET pozwoli Pa?stwu posi??? konieczna wiedz?, aby moc pracowa? w tym zawodzie. Na stronie internetowej firmy znajda Pa?stwo program nauczania jaki proponuje szko?a.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Systemy Biznesowe
Strona z gotowymi systemami biznesowymi.
Szybki zarobek to ju? przesz?o?? i mrzonki.
Nasza strona oferuje ?atwy sposób jak zarabia? pieni?dze i cieszy? si? swoj? prac?, kiedy:
- wykorzystujesz naturalne czynno?ci cz?owieka , które wykonuje codziennie, czyli wydawanie pieni?dzy na ró?norodne zakupy
- robisz zakupy w sklepach, które zg?osi?y swój udzia? w ogólno?wiatowej sieci sprzeda?owej
- korzystasz z systemu jaki opracowali?my dla swoich partnerów wspólnoty zakupowej
- przekazujesz swoim znajomym, gdzie robisz zakupy
- poznajesz ludzi i uczysz si?, pracujesz i mi?o sp?dzasz czas
- dostaniesz du?o darmowych materia?ów które towarzysz? Ci i pomagaj? w zmianach twojego ?ycia
- bogacisz si?

Zapraszamy na nasz? stron?.
Kategoria:   Finanse

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com