Linki [Tag : Informatyka]
Sortuj wg :
1. Mobilna Edukacja - szko?a j?zykowa i centrum korepetycji Katowice
Mobilna Edukacja - szko?a j?zyków obcych. Zapraszamy na nasz? stron? wszystkich zainteresowanych kursami j?zykowymi, szko?ami j?zykowymi lub korepetycjami. Swoje us?ugi ?wiadczymy w zakresie nast?puj?cych j?zyków: angielski, niemiecki, rosyjski, w?oski, francuski, hiszpa?ski, japo?ski oraz z przedmiotów szkolnych i uczelnianych na terenie Katowic i okolic. Nasz? misj? jest nowatorski, indywidualny system nauczania oraz zaoszcz?dzenie Pa?stwa czasu spowodowanego dojazdem na kursy j?zykowe i korepetycje, takie rozwi?zanie daje mo?liwo?? bardziej efektywnego wykorzystania wolnego czasu, poprzez dojazd korepetytorów i lektorów do Pa?stwa domu lub miejsca pracy.
Kategoria:   Nauka i edukacja > J?zykoznawstwo > Szko?y

Data dodania: Sep 12, 2008 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Nauka angielskiego
Firma ORBUS Bia?ystok ?wiadczy us?ugi t?umaczeniowe, us?ugi konsultingu internetowego i nauczania j?zyka angielskiego. Specjalizujemy si? w t?umaczeniach z i na j?zyk angielski tekstów specjalistycznych z dziedziny motoryzacji i informatyki. Wykonujemy równie? lokalizacj? oprogramowania i t?umaczymy stron internetowych z/na angielski. Nasze internetowe us?ugi doradcze skupiaj? si? g?ównie wokó? audytu stron internetowych oraz prowadzenia kampanii PPC w wyszukiwarkach internetowych za pomoc? programu Google Adwords. Zapraszamy do wspó?pracy!
Kategoria:   Us?ugi > T?umaczenia > Angielski

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Tanie Korepetycje Matematyka - Fizyka - Informatyka
Nazywam si? Grzegorz Michalski. Jestem absolwentem wydzia?u Telekomunikacji i Elektroniki na Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym w Bydgoszczy. obecnie pracuje jako Webmaster, czynnie uczestnicz?c w procesie tworzenia stron internetowych. Udzielam bardzo tanio korepetycji z matematyki, fizyki i informatyki na terenie Bydgoszczy. Przedmioty ?cis?e nie stanowi? dla mnie tajemnic. Pomagam dzieciom osi?gn?? bardzo dobre wyniki w nauce. Gwarantowany efekt ko?cowy przy systematycznej wspó?pracy. Zainteresowane osoby prosz? o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Matematyka > Organizacje

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Wdro?enia systemu SAP Business One w 2 tygodnie
Wdro?enie systemu SAP Business One w 2 tygodnie.
SAP Business One do 5 u?ytkowników - do 10 tysi?cy z? netto.
SAP Business One do 10 u?ytkowników - do 20 tysi?cy z? netto.
SAP Business One powy?ej 10 u?ytkowników - najatrakcyjniejsza oferta na rynku.

Wdro?enie systemu SAP Business One obejmuje:
- funkcjonalno?? podstawow? 12 modu?ów wraz z dodatkowymi rozszerzeniami autorskimi,
- us?ugi ?wiadczone przez do?wiadczonych i certyfikowanych konsultantów,
- gwarancja na wykonane prace oraz bie??cy serwis i rozwój.

SAP-wdro?enia.pl oferuje licencje systemu SAP Business One, us?ugi wdro?eniowe oraz serwis powdro?eniowy.

Najta?sza oferta na polskim rynku obejmuj?ca dostaw? licencji oraz kompleksowych us?ug wdro?eniowych
Kategoria:   Komputery > Oprogramowanie > Biznesowe
Jako?? > Doradztwo

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Us?ugi informatyczne Rzeszów
Wschodni klaster informatyczny - Rzeszów, Podkarpacie. Czym jest Klaster IT? Jest to stowarzyszenie powo?ane do ?ycia przez podkarpackie firmy informatyczne, które zrzeszy?y si? aby móc lepiej promowa? i wykorzystywa? potencja? informatyczny jaki drzemie w tej cz??ci Polski. Na stronie Klastra znajdziecie Pa?stwo firmy informatyczne posegregowane w katalogu, praca dla informatyka w formie og?osze? oraz wiele innych, o której dowiecie si? odwiedzaj?c nasz? stron? internetow?. W sk?ad wschodniego Klastra informatycznego wchodz? czo?owe podkarpackie firmy it, zatrudniaj?ce wielu uzdolnionych informatyków.
Kategoria:   Komputery > Firmy
Komputery > Internet > W Sieci > Portale

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Systemy informatyczne Rzeszów
Firmy informatyczne z Rzeszowa, Podkarpacie tworz?ce Informatyk? Podkarpack? zapraszaj? na stron? stowarzyszenia. Znajduje si? tutaj wiele informacji o samym stowarzyszeniu, jak równie? o firmach wchodz?cych w jego sk?ad. Firmy it je tworz?ce, terminy konferencji informatycznych, aktualno?ci z ?ycia stowarzyszenia. Informatyka Podkarpacka zosta?a za?o?ona w roku 2006 podczas zebrania w Wy?szej Szkole Informatyki i Zarz?dzania w Rzeszowie. Krótki po nim, stowarzyszenie zosta?o zarejestrowane w S?dzie Rejonowym. Przez 4 lata dzia?alno?ci staramy si? dzia?a? na rzecz rozwoju bran?y informatycznej na terenie Rzeszowa i ca?ego Podkarpacia.
Kategoria:   Komputery > Firmy
Komputery > Internet > W Sieci > Portale

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. og?oszenia
e-ogloszenia.com - Serwis og?oszeniowy, og?oszenia, kupie, sprzedam, oddam, zamienie, us?ugi, praca, zdjecia.Og?oszenia wszelkiego rodzaju z ca?ej polski.
.
Kategoria:   Katalogi firm
Motoryzacja > Cz??ci i akcesoria
Regionalne > Wielkopolskie > Pozna? > Nieruchomo?ci

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie
Oferujemy prace dyplomowe (magisterskie, licencjackie, in?ynierskie) z poni?szych dziedzin: Administracja i Samorz?d Terytorialny, Bankowo?? i Finanse, Ekonomia, Europeistyka, Filozofia, Historia, Hotelarstwo, Informatyka, Logistyka, Marketing i Reklama, Pedagogika, Pedagogika Przedszkolna, Politologia, Polonistyka, Prawo, Psychologia, Rachunkowo??, Reklama i Marketing, Socjologia, Turystyka, Ubezpieczenia, Zarz?dzanie, ZZL.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Edukacja

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 9 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com