Linki [Tag : ZUS]
Sortuj wg :
1. Emerytury - Twoja godna emerytura
Szukasz informacji na temat emerytur? Na naszym portalu znajdzisz wszystko z tematyki powszechnych emerytur a tak?e emerytur wcze?niejszych, pomostowych, a nawet wojskowych. Znajdziesz tu ciekawe zestawienia z wielu lat, ukazuj?ce jak zmienia?y si? wysoko?ci ?wiadcze? emerytalnych. Dowiesz si? wszystkiego na temat OFE (Otwartych Funduszach Emerytalnych), IKE (Indywidualnym Koncie Emerytalnym) czy PPE (PRacowniczych Programach Emerytalnych). Przeprowadzimy Ci? przezd?ugie procedury starania si? o emerytur?, przedstawimy wymagane dokumenty a tak?e podpowiemy, jak naj?atwiej zorganizowa? procedur?. Z nami ten proces wyda si? prostrzy i szybszy. Prezentujemy tak?e wymagania, jakie osoba ubiegaj?ca si? o przyznanie ?wiadczenia musi spe?ni?, by mog?a otzyma? dan? emerytur?. Poka?emy Ci jak mo?na samemu poradzi? sobie z obliczeniem emerytury. Je?li zaznajomisz si? z informacjami zawartymi na naszej stronie b?dziesz wiedzia?, jak wysoka nale?y Ci si? emerytura. Przedstawiamy równie? obszerny opis dobrowolnego III filara, szczególnie korzy?ci i mo?liwo?ci p?yn?ce z udzia?u w IKE i PPE. Nale?? one do trzeciego filaru systemu emerytalnego i s? dobrowolne. Sam podejmij decyzj?, czy s? dla Ciebie korzystn? alternatyw?. Podpowiemy Ci, w jakich sytuacja i wobec kogo takie rozwi?zanie jest najlepsze. Nie wa?ne czy jeste? osob? m?od?, czy w ?rednim wieku. Dzisiejsze oszcz?dno?ci emerytale, to Towje zabezpiecznie na przysz?o??, Twoj? godn? przysz?o??. Zadbaj wi?c o to, ?eby mie? wysok? emerytur? i móc nigdy nie straci? dotychczasowego standardu ?ycia!
Kategoria:   Finanse > Ubezpieczenia > Emerytalne
Finanse > Ubezpieczenia > Emerytalne > Indywidualne Konta Emerytalne
Finanse > Ubezpieczenia > Ubezpieczyciele

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. AS - biuro rachunkowe, us?ugi ksi?gowe i podatkowe Wieliczka
Prowadzimy pe?ne us?ugi ksi?gowe, podatkowe i rachunkowe z rynku Wieliczki, Krakowa i okolic. Nasze us?ugi ?wiadczymy w biurze naszej firmy, jak równie? wykonujemy us?ugi w siedzibie firmy z któr? wspó?pracujemy, deleguj?c naszego pracownika, do pracy przy obs?udze ksi?gowej. W sk?ad naszych us?ug wchodz? takie elementy jak prowadzenie ksi?g handlowych, prowadzenie ksi?gi przychodów i rozchodów, prowadzenie rycza?tu ewidencjonowanego, obs?uga kadr, p?ac i deklaracji ZUS, oraz inne drobne us?ugi ksi?gowe.
Jeste?my do Pa?stwa dyspozycji od poniedzia?ku do pi?tku, w godzinach od 9.00 do 17.00 pod naszym adresem w Wieliczce. Adres siedziby i wszelkie inne dane kontaktowe znajdziecie Pa?stwo na naszej stronie internetowej. Koszty prowadzenia ksi?gowo?ci jedne z ni?szych na rynku. Serdecznie zapraszamy.
Kategoria:   Etyka biznesu
Wed?ug miejscowo?ci > K

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. MANARO Kancelaria Rachunkowa
MANARO Kancelaria Rachunkowa. Nasze biuro rachunkowe specjalizuje si? w kompleksowej obs?udze ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw. Nasz? ofert? kierujemy do osób fizycznych, spó?ek cywilnych oraz spó?ek z ograniczon? odpowiedzialno?ci? na terenie Krakowa i okolic.
Nasze us?ugi obejmuj? us?ugi ksi?gowe, p?ace, kadry, ZUS, doradztwo podatkowe, rozliczenia pracowników, rozliczenia podatkowe.
Kategoria:   Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Ksi?gowo?? toru?
Biuro Rachunkowe ASTOR Toru? oferuje pe?n? ksi?gowo?? a tak?e administracj? spraw p?acowych i zwi?zanych z deklaracjami ZUS. Prace te wykonujemy na w?asnym oprogramowaniu, b?d? na ?yczenie klienta na jego oprogramowaniu i w siedzibie jego firmy. Oferujemy doradztwo dla nowych przedsi?biorców zamierzaj?cych za?o?y? dzia?alno?? gospodarcz?. Serdecznie zapraszamy!
Kategoria:   Finanse

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Biuro rachunkowe Warszaea
PRB - Biuro rachunkowe Warszawa - Oferujemy us?ugi kadrowo-p?acowe, prowadzenia ksi?g rachunkowych, podatkowych ksi?g przychodów i rozchodów. Realizujemy projekty w zakresie doradztwa podatkowego, badania sprawozda? finansowych oraz obs?ugi prawnej. Wspó?praca z nami to oszcz?dno?? czasu i ?rodków finansowych. Nasze biuro rachunkowe to firma nowoczesna i przyjazna Klientowi.
Kategoria:   Finanse
Regionalne > Mazowieckie > Warszawa > Finanse

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com