Linki [Tag : angielski]
Sortuj wg :
1. Burza-Mozgow.pl - korepetycje online
Masz problemy z nauk?? Trudne zadanie domowe sp?dza Ci sen z powiek?

A mo?e chcia?by? poszerzy? sw? wiedz? w danym temacie?

Portal Burza-Mozgow.pl wychodzi naprzeciw Twoim potrzebom. Tylko u nas znajdziesz odpowiedzi na najbardziej skomplikowane pytania, rozwi?zania zawi?ych problemów oraz karko?omnych zada?. Nasz serwis jest miejscem, w którym spotykaj? si? korepetytorzy z osobami chc?cymi zleci? realizacj? projektu szkolnego lub uczelnianego w okre?lonym czasie
Kategoria:   Kultura i sztuka > Film > Edukacja
Kultura i sztuka > Taniec > Salsa > Szko?y
Regionalne > Ma?opolskie > Kraków > Nauka i edukacja > Szko?y > ?rednie

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. szko?y j?zykowe Active
Szko?a j?zyków obcych Active English And Languages Education Centre oferuje profesjonalne nauki j?zykowe :
* portugalski, japo?ski, chi?ski, niderlandzki, norweski, fi?ski, szwedzki, arabski, turecki, hebrajski, hausa, grecki, w?oski, hiszpa?ski, francuski, niemiecki, chorwacki, angielski, du?ski, twi, swahili, polski,
rosyjski, ?acina, korea?ski, j?zyk migowy, wietnamski, joruba, igbo, tagalog, urdu, hindi, litewski, laota?ski, alba?ski, bo?niacki, bu?garski, w?gierski, rumu?ski, perski, ukrai?ski, s?owe?ski, s?owacki, macedo?ski

znajomo?? j?zyka otwiera drogi:
* do otrzymania dobrej pracy,
* do nawi?zywania zagranicznych kontaktów,
* do podró?y zagranicznych,
* do studiowania zagranic?,
* sprzyja kojarzeniu ma??e?stw
Kategoria:   Nauka i edukacja > J?zykoznawstwo > Szko?y

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Nauka angielskiego
Firma ORBUS Bia?ystok ?wiadczy us?ugi t?umaczeniowe, us?ugi konsultingu internetowego i nauczania j?zyka angielskiego. Specjalizujemy si? w t?umaczeniach z i na j?zyk angielski tekstów specjalistycznych z dziedziny motoryzacji i informatyki. Wykonujemy równie? lokalizacj? oprogramowania i t?umaczymy stron internetowych z/na angielski. Nasze internetowe us?ugi doradcze skupiaj? si? g?ównie wokó? audytu stron internetowych oraz prowadzenia kampanii PPC w wyszukiwarkach internetowych za pomoc? programu Google Adwords. Zapraszamy do wspó?pracy!
Kategoria:   Us?ugi > T?umaczenia > Angielski

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. StudyGlobal: Kursy j?zykowe za granic?
Firma StudyGlobal organizuje wysokiej jako?ci podró?e j?zykowe, dzi?ki którym b?d? mogli Pa?stwo nauczy? si? j?zyka angielskiego w kraju, w którym jest on j?zykiem urz?dowym. W ten sposób zwi?kszona zostaje efektywno?? nauki, a Pa?stwo maj? mo?liwo?? poznania nowego kraju, jego mieszka?ców i kultury. Oferujemy szeroki wybór kursów j?zykowych w naszych szko?ach partnerskich, m. in.: kursy ogólne, kursy biznesowe, kursy egzaminacyjne (egzaminy TOEFL, TOEIC, Cambridge, IELTS, DELE, etc.), kursy d?ugoterminowe, akademickie, praktyki oraz kursy ??cz?ce nauk? j?zyka obcego ze sportem (angielski + nurkowanie na Malcie, angielski + surfing w Australii etc.).
Kategoria:   Nauka i edukacja > J?zykoznawstwo > Anglistyka
Nauka i edukacja > J?zykoznawstwo > Germanistyka
Komputery > Internet > W Sieci

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Kursy angielskiego
International House to szko?a j?zyka angielskiego nale??ca do ?wiatowej Organizacji International House z siedzib? w Londynie, w sk?ad której wchodzi oko?o 150 szkó? w ponad 40 krajach ?wiata. Posiadamy szko?y w Bydgoszczy, Koszalinie i Toruniu. Uczymy tak?e w filiach w Nakle, Inowroc?awiu, ?ninie, Ko?obrzegu, Bia?ogardzie oraz S?awnie. Oferujemy nauk? j?zyka angielskiego w grupach lub indywidualnie. Dysponujemy wysoko wykwalifikowan? kadr? sk?adaj?c? si? g?ównie z nativespeakers, czyli nauczycieli z krajów angloj?zycznych. Organizujemy kursy i szkolenia dla dzieci i doros?ych.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Nauczanie zdalne

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Angielski dla dzieci
Chcesz aby Twoje dziecko mówi?o po angielsku? Szko?a International House w Bydgoszczy oferuje kursy j?zykowe dla dzieci zarówno w wieku szkolnym jak i przedszkolnym. Nauka odbywa si? poprzez zabaw? - zaj?cia s? skomponowane z turniejów, konkursów oraz z ró?nego rodzaju gier w j?zyku angielskim.Chcesz aby Twoje dziecko mówi?o po angielsku? Szko?a International House w Bydgoszczy oferuje kursy j?zykowe dla dzieci zarówno w wieku szkolnym jak i przedszkolnym. Nauka odbywa si? poprzez zabaw? - zaj?cia s? skomponowane z turniejów, konkursów oraz z ró?nego rodzaju gier w j?zyku angielskim.
Kategoria:   Nauka i edukacja > J?zykoznawstwo > Szko?y

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Aangielski
Szko?a j?zyka angielskiego w Bydgoszczy mie?ci si? w centrum miasta. Prowadzone s? kursy j?zykowe dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych. Szko?a j?zykowa oferuje tak?e kursy zawodowe, nauka english business. Egzamin Cambridge ESOL i certyfikat potwierdzaj?cy zako?czenie kursu.International House Bydgoszcz to filia znanej szko?y j?zykowej. Kursy j?zyka angielskiego, nauka zako?czona egzaminem i certyfikatem. Szko?y j?zykowe prowadz? zaj?cia w godzinach popo?udniowych i nauka j?zyka angielskiego to sama przyjemno??.
Kategoria:   Komputery > Programowanie > J?zyki > Perl > Kursy

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. T?umaczenia medyczne
Strona biura t?umacze? medycznych, zajmuj?cego si? profesjonalnymi przek?adami ró?norodnych tekstów medycznych na szereg j?zyków europejskich. Oferta biura to t?umaczenia artyku?ów i publikacji naukowych, dokumentacji medycznej i katalogów medycznych.Witryna firmowa biura t?umacze? specjalistycznych, oferuj?cego pe?en zakres t?umacze? medycznych. Biuro zajmuje si? przek?adami opinii i orzecze? lekarskich, ksi??ek i artyku?ów medycznych. Katalogów urz?dze? medycznych i leków, broszur i ulotek oraz pozosta?ych tekstów natury medycznej, równie? z dziedzin pokrewnych. Firma zapewnia przek?ady na szereg j?zyków europejskich i do?wiadczona kadr? t?umaczy z wieloletni? praktyk? w tego typu pracach oraz konsultacje lekarzy specjalistów.
Kategoria:   Us?ugi > T?umaczenia > Wieloj?zyczne

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. T?umaczenia angielski Pozna?
Profesjonalne t?umaczenia z angielskiego i niemieckiego, dbaj?ce o satysfakcj? klientów. T?umaczenia wyró?niaj? si? wierno?ci? orygina?owi, zgodno?ci? merytoryczn? i naturalnym brzmieniem. Propozycja przewiduje t?umaczenia ró?nych typów tekstów u?ytkowych i osobistych, dotycz?cych wszelkich dziedzin ?ycia. Z kolei us?uga nauki poparta jest do?wiadczeniem nauczyciela. Dopasowane materia?y s? interesuj?ce dla ucznia i przynosz? wymierne efekty.
Kategoria:   Us?ugi > T?umaczenia
Us?ugi > T?umaczenia > Angielski
Us?ugi > T?umaczenia > Niemiecki

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Kurs angielskiego bydgoszcz
Znakiem rozpoznawczym szko?y s? kursy j?zyka angielskiego, jednak mo?liwa jest równie? nauka innych j?zyków. W czasie zaj?? wykorzystywana jest Metoda Callana oraz podej?cie bezpo?rednie. Ca?o?? ukierunkowana jest na aspekt praktyczny, a wi?c umiej?tno?? dialogu. Ponadto, poza lekcjami w szkole, jest mo?liwo?? nauki j?zyka z pomoc? Internetu. Za? wysoki poziom nauczania i ciekawe prowadzenie zaj?? mo?na oceni? w czasie zaj?? próbnych.
Kategoria:   Regionalne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com