Linki [Tag : audyt]
Sortuj wg :
1. www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl
Certyfikat Energetyczny - rejestr uprawnionych do wystawiania - w Twoim powiecie i mie?cie. Ca?a Polska korzysta z naszych us?ug. Dowiesz si? kiedy trzeba sporz?dzi? certyfikat energetyczny i kto go dla Ciebie sporz?dzi.Imienna lista audytorów energetycznych, na niej kontakty w formie wizytówek z numerami telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz mailami i adresami stron internetowych zarejestrowanych audytorów. Poruszamy aspekty prawne sporz?dzania ?wiadectw charakterystyki energetycznej, informujemy potencjalnych klientów kiedy trzeba sporz?dzi? ?wiadectwo energetyczne, a kiedy nie. Zapraszamy równie? na forum audytorów energetycznych - wymiana informacji na temat audytów, paszportów energetycznych itp. Audytorzy przypisani s? do konkretnych powiatów i miast, dzi?ki czemu ich wyszukiwanie jest proste i szybkie. Trafiamy do klienta w sposób czytelny i intuicyjny. Jeste? audytorem? Koniecznie si? zapisz. To doskona?a promocja dla Ciebie i Twojej firmy. Serwis wy??cznie o certyfikacji.
Kategoria:   Energia > Ciep?ownictwo
Budownictwo > Informatory
Budownictwo > Projektowanie

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 3 Ocena: 5.00 Głosów: 2
Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Us?ugi ksi?gowe Warszawa
Doradztwo podatkowe, konsultacje ksi?gowe, bilans, audyt unijny, nadzór ksi?gowy, wycena przedsi?biorstwa. Te inne us?ugi oferuje Pol Tax firma z Warszawy. Profesjonalne podej?cie, rzetelnie i fachowo. Do?wiadczenie w ksi?gowo?ci stawia nas na 1 miejscu w?ród konkurencji.Profesjonalne doradztwo i obs?uga ksi?gowa. Biuro rachunkowe w Warszawie oferuje swoje us?ugi w zakresie ksi?gowo?ci. Równie? porady kadrowe, wykonanie wyceny przedsi?biorstwa i audyt unijny. Wiedza i rzetelno??. Nadzór finansowy, konsultacje dotycz?ce bilansu, rozliczenia podatkowe.
Kategoria:   Finanse

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Audyt, Sawi?ski, Ciszewski - BT&A Group
BT&A Profesional Advisors to organizacja zajmuj?ca si? audytem, doradztwem gospodarczym i podatkowym a tak?e dzia?em ksi?gowym stworzona przez profesjonalistów.
Niezale?no?? oraz brak korporacyjnych ogranicze? pozwalaj? proponowa? naszym partnerom biznesowym optymalne i niesztampowe rozwi?zania. BT&A wyró?nia kompleksowo?? ?wiadczonych us?ug.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych us?ug !
Kategoria:   Finanse > Wed?ug miejscowo?ci
Finanse

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Wycena nieruchomo?ci Pozna?
Wykonany przez t? firm? z Poznania audyt energetyczny u?atwi dopasowanie skutecznego rozwi?zania termomodernizacyjnego, ograniczaj?cego kompletnie koszty zu?ycia energii i jej z?y wp?yw na naturalne ?rodowisko. Ponadto firma wykonuje wyceny nieruchomo?ci, istotne w wynegocjowaniu najlepszej ceny sprzeda?y, zgodnej z warto?ci? nieruchomo?ci. Oferta przydatna zw?aszcza dla spó?dzielni mieszkaniowych, deweloperów i zarz?dców nieruchomo?ci.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Edukacja

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Certyfikaty energetyczne Krasnystaw
?wiadectwa energetyczne w Krasnymstawie i o?ciennych miejscowo?ciach sporz?dza fachowiec posiadaj?cy uprawnienia od Ministra Infrastruktury. Wzorcowe certyfikaty charakterystyki energetycznej w formacie PDF na stronie. Koszt ?wiadectw oraz audytów energetycznych ustalane s? w ka?dym przypadku inaczej, dlatego, ?e zale?? od wielu czynników: od tego, czy budynek ma dokumentacj? techniczno-budowlan?, od sposobu u?ytkowania budynku, jego wymiarów, od terminu realizacji opracowania, od typu klimatyzacji, ch?odzenia i ogrzewania oraz od umiejscowienia lokalu. Certyfikat w oryginale, duplikacie i na no?niku elektronicznym. Kontakt: 505-15-00-48
Kategoria:   Budownictwo > Informatory

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Pozycjonowanie Kraków
Seofriendly Solutions: Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych, optymalizacja i audyt witryn internetowych. Standardy sieciowe - seofriendly, usability, accessibility. Tworzenie stron i sklepów internetowych. Pozycjonowanie w Google, Onet, WP. Seofriendly Solutions stanowi kontynuacj? istniej?cej od 2002 roku firmy POP-ART studio dzia?aj?cej w bran?y reklamowej.
Kategoria:   Komputery > Internet
Komputery > Internet > Promocja stron > Pozycjonowanie
Komputery > Internet > Tworzenie stron

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Systemy zarz?dzania jako?ci?
Witryna Dr Halicki i Partnerzy zawiera niezb?dne informacje o us?ugach i ofercie firmy w zakresie szkole?, konsultingu i wdra?ania ró?norodnych systemów kontroli wewn?trznej oraz systemów zarz?dzania zgodnych z Polsk? Norm? oraz normami mi?dzynarodowymi ISO. Firma kieruje swe us?ugi do wszystkich przedsi?biorstw i organizacji zainteresowanych w podnoszeniu jako?ci oferowanych towarów i us?ug.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Rekrutacja
Zewn?trzny dzia? kadr ANDO - kompleksowe us?ugi z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi. Obs?uga kadrowo-p?acowa, outsourcing, rekrutacja i selekcja pracowników. Instrukta?e ogólne z zakresu BHP dla nowo zatrudnionych pracowników oraz szkolenia okresowe dla wszystkich rodzajów stanowisk pracy. Serdecznie zapraszamy wszystkich pa?stwa do odwiedzin naszej strony internetowej.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Biuro rachunkowe Warszaea
PRB - Biuro rachunkowe Warszawa - Oferujemy us?ugi kadrowo-p?acowe, prowadzenia ksi?g rachunkowych, podatkowych ksi?g przychodów i rozchodów. Realizujemy projekty w zakresie doradztwa podatkowego, badania sprawozda? finansowych oraz obs?ugi prawnej. Wspó?praca z nami to oszcz?dno?? czasu i ?rodków finansowych. Nasze biuro rachunkowe to firma nowoczesna i przyjazna Klientowi.
Kategoria:   Finanse
Regionalne > Mazowieckie > Warszawa > Finanse

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com