Linki [Tag : depresja]
Sortuj wg :
1. Internetowa Poradnia Psychologiczna BEBIA
Porady psychologiczne online. Oferujemy Ci niezb?dne narz?dzia, które pomog? Ci w kontakcie z psychologiem prosto z Twojego komputera. Wiadomo??, czat, rozmowa, wideokonferencja - Ty wybierasz sposób kontaktu. System konsultacji jest w pe?ni zintegrowany z serwisem. Nie potrzebujesz ?adnego dodatkowego oprogramowania. Twoja anonimowo??, Twój komfort s? dla nas bardzo wa?ne. Oferujemy profesjonaln? obs?ug?.
Kategoria:   Zdrowie > Choroby i dolegliwo?ci > Choroby psychiczne
Zdrowie > Choroby i dolegliwo?ci > Choroby psychiczne > Depresja

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Gabinet Psychologiczny w ?odzi psycholog psychoterapia psychoterapeuta 698 092 159
Gabinet Psychologiczny PRZE?OM w ?odzi
tel.0 698 092 159

Prywatny Gabinet Psychologiczny "Prze?om"
?ód? ul. ?ubardzka 4 p.47
rejestracja pod nr telefonu 698 092 159

wi?cej informacji na stronie

www.przelom.xt.pl

tel. 698 092 159 (dzwoni? 8-22) Prywatny Gabinet Psychologiczny "Prze?om" oferuje szeroki zakres us?ug psychologicznych dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych.

ca?o?? oferty na stronie www.przelom.xt.pl

Przyk?adowe formy pomocy:

1. Badanie dojrza?o?ci szkolnej dziecka 6 i 7 letniego przy pomocy testów (posiadam rózne testy) oraz wydanie pisemenej opinii psychologicznej. Gabinet dzia?a legalnie wi?c opinia taka jest wi???ca.

2. Pomoc dzieciom w wyrównywaniu deficytów rozwojowych: Uwagi, Impulsywno?ci, Komunikacji, ADHD, L?ku Szkolnego,Zahamowania itp.

3. Badania psychologiczne i pisanie diagnoz osób z ró?nymi problemami. Diagnozy wysatwiane s? na podstawie metod naukowych w postaci testów psychologicznych.

4. wybór szko?y, studiów zgodny z preferencjami osobowo?ciowymi.

5. Badanie inteligencji, osobowo?ci, pami?ci, temperamantu osób w ró?nym wieku.

6.Psychoterapia indywidulana, par, rodzin.

7. Psychoterapia: nerwice , depresje , zaburzenia osobowo?ci , DDA , bulimia , anoreksja , ortoreksja , bigreksja , zespó? Munchhausena hipochondria somatyzacja ?a?oba rozwód wypadek zespó? stresu pourazowego dysmorfobia zaburzenia l?kowe histeria neurastenia nerwica deprsyjna choroba afektywna itd. Zmiany s? mo?liwe!8. Profesjonalna pomoc psychologa w:
*trudno?ciach w nauce
*trudno?ciach wychowawczych, problemach z zachowaniem
*wyborze szko?y, kierunku studiów (badanie preferencji zawodowych)

9. Badanie dzieci afatycznych, dzieci g?uchych, dzieci z pora?eniem mózgowym, dzieci upo?ledzonych umys?owo.

10. Pomoc psychologiczna w przygotowaniu do wa?nego egzaminu, rozmowy czy innej wa?nej sytuacji.

Borykasz si? z: Fobi? spo?eczn?, nerwic? natr?ctw, hipochondri?, bezsenno?ci?, zaburzeniami jedzenia, hiperwentylacj?, atakami paniki, niepokojem, koszmarami sennymi, l?kami, stanami depresyjnymi, zaburzeniami l?kowymi.

Prze?y?e?:

Kryzys, uraz, strat?, trudno ci o tym mówi?...

Chcesz:

Pozby? si? objawów Oddycha? pe?n? piersi? i bra? z zycia to co najlepsze. Podnie?? swoj? samoocen? i odkry? swoje mocne strony.

Otrzyma? pe?n? diagnoz? psychologiczn? tzn. profil osobowo?ci, badanie intelektu (IQ, te? Omnibus dla najlepszych) itd.

Otrzyma? pomoc w wyborze zawodu i studiów (diagnoza zdolno?ci i zainteresowa?), nauczy? si? profesjonalnego relaksu (jacobson, schultz).


PE?NA DYSKREC JA!
Kategoria:   Zdrowie > Choroby i dolegliwo?ci > Choroby neurologiczne > ADHD
Zdrowie > Uzale?nienia
Zdrowie > Prokreacja

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. O?rodek Psychoterapii KONTAKT - Wroc?aw, Pozna?
O?rodek Psychoterapii, Poradnictwa i Treningu Psychologicznego KONTAKT
Wroc?aw, ul. Wiosenna 8; Pozna?, ul. Gen. Maczka 14

Zapraszamy osoby oraz pary, które:
- do?wiadczaj? kryzysu i dyskomfortu psychicznego w swoim ?yciu
- zmagaj? si? ze stresem i nie potrafi? odnale?? jego przyczyn
- odczuwaj? brak poczucia sensu i celu ?ycia
- cierpi? z powodu zaburze? nerwicowych
- prze?ywaj? problemy emocjonalne
- do?wiadczaj? l?ków i nie umiej? sobie z nimi poradzi?
- cierpi? z powodu zaburze? nastroju, depresji, trudno?ci ze snem
- do?wiadczaj? trudno?ci w relacjach z innymi lud?mi
- prze?ywaj? ?al po stracie (utrata pracy, rozstanie, ?mier? bliskiej osoby)
- chc? zbudowa? trwa?e poczucie w?asnej warto?ci
- chc? poprawi? jako?? funkcjonowania i prze?ywania swojego zwi?zku
- pragn? poszerzy? ?wiadomo?? samego siebie i rozwija? swoj? osobowo??
- chc? pozna? i rozwija? swój ukryty potencja?

Oferujemy Pa?stwu profesjonaln? pomoc psychologiczn? i psychoterapeutyczn? (psychoterapia indywidualna, psychoterapia par, interwencja w kryzysie, konsultacja psychologiczna) w radzeniu sobie z wyzwaniami ?ycia codziennego.
Kategoria:   Zdrowie > Choroby i dolegliwo?ci > Choroby psychiczne
Zdrowie > Medycyna > Specjalizacje medyczne > Psychiatria
Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw > Zdrowie

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Psychoterapia Warszawa
Spis psychologów i terapeutów w Warszawie oraz aglomeracji Warszawskiej (m.in. Piaseczno, Pruszków, Raszyn). Ponadto porady i odpowiedzi na pytania: kiedy potrzebna jest nam psychoterapia, a kiedy wystarczy jedynie troch? spokoju, jak wybra? odpowiedniego terapeut?, czym ró?ni? si? pomi?dzy sob? poszczególne rodzaje szkó?, technik psychoterapeutycznych.
Kategoria:   Zdrowie

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Psycholog - HELIANTHUS
Masz problemy w codziennym funkcjonowaniu, zwyk?e sprawy nie uk?adaj? si? równie dobrze jak dawniej, odczuwasz wi?cej zaburze? somatycznych? To oznaki stresu lub pocz?tków depresji - je?li dolegliwo?ci nie ust?puj?, skorzystaj z pomocy psychologa. Specjalista poradzi Ci, co robi? dalej, spróbuje razem z Tob? zanalizowa? i rozwi?za? problemy. Zapraszam do warszawskiego Gabinetu Pomocy Psychologicznej Helianthus - Anna M. Nowak.
Kategoria:   Zdrowie > Medycyna

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Psycholog Warszawa
Ma?gorzata Wudarczyk. Psycholog, psychoterapeutka. Psychoterapia nerwic, depresji, zaburze? od?ywiania. Profesjonalna indywidualna psychoterapia poznawczo-behawioralna, terapia par i ma??e?stw, pomoc w sytuacjach kryzysowych. Pomoc dla osób cierpi?cych z powodu objawów, które bardzo cz?sto uniemo?liwiaj? odczuwanie rado?ci ?ycia. Je?li rozpoznajesz u siebie symptomy depresji, nerwicy, zaburze? od?ywiania i innych, to zapraszam na spotkanie konsultacyjne.
Kategoria:   Zdrowie > Medycyna > Specjalizacje medyczne > Psychiatria

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com