Linki [Tag : edukacja]
Sortuj wg :
1. Szko?y j?zykowe
Internetowy przewodnik po szko?ach j?zykowych w Polsce. Og?oszenia o kursach j?zykowych a tak?e lektorów prywatnie nauczaj?cych j?zyki obce, oraz inne kursty oferowane przez firmy szkoleniowe w naszym kraju. W serwisie tak?e znajd? Pa?stwo poradnik, czym sie kierowa? wyborem kursów i szkole?, aby pieni?dze wydane na edukacj?, nie posz?y w przys?owiowy las. Og?oszenia przyjmowane s? bezp?atnie, tak samo wpisy do bazy firm szkoleniowych.
Kategoria:   Nauka i edukacja > J?zykoznawstwo > Szko?y

Data dodania: Jul 8, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Portal edukacji finansowej
Portal edukacyjny, adresowany do m?odzie?y, którego celem jest nauka o zarz?dzaniu finansami osobistymi w doros?ym ?yciu, w sposób przyst?pny. Na portalu znajdziemy tak?e gr? ekonomiczno-finansow?, która w formie zabawy przybli?a problem z podejmowaniem decyzji o finansach osobistych w doros?ym ?yciu. Zapraszamy równie? do korzystania ze s?ownika, wyja?niaj?cego terminy ze ?wiata finansów osobistych, bankowo?ci oraz ekonomii, aby u?atwi? ?wiadome podejmowanie decyzji w zakresie Pa?stwa przysz?o?ci finansowej.
Kategoria:   Finanse > Banki > Karty i bankomaty
Nauka i edukacja > Ekonomia > Finanse
Nauka i edukacja > Ekonomia > Materia?y edukacyjne

Data dodania: Jul 8, 2008 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Gda?skie Centrum Edukacji
SZKO?A BEZP?ATNA!!!
GDA?SKA SZKO?A POLICEALNA-tradycyjna i e-learningowa

OLIWSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTA?C?CE - dla absolwentów GIMNAZJUM,
Szko?y Podstawowej, ZSZ
zaj?cia odbywaj? si? na ulicy Cystersów 13 oraz na Ko?obrzeskiej 75 - DO WYBORU

OLIWSKIE UZUPE?NIAJ?CE LICEUM OGÓLNOKSZTA?C?CE - dla absolwentów GIMNAZJUM,
Szko?y Podstawowej, ZSZ
zaj?cia odbywaj? si? na ulicy Cystersów 13 oraz na Ko?obrzeskiej 75 - DO WYBORU
Kategoria:   Nauka i edukacja > Instytucje

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. YAMAHA SZKO?A MUZYCZNA Gorzów Wielkopolski
Szko?a oferuje programy umuzykalniaj?ce dla dzieci od 4. miesi?ca do 6. roku ?ycia:
Niemowlaki w Krainie D?wi?ków / Szkraby i Muzyka / Cudowny ?wiat
Muzyki / D?wi?koludki oraz programy instrumentalne: nauka gry na flecie prostym / skrzypcach
instrumentach klawiszowych / nauka gry na gitarze klasycznej, elektrycznej i basowej / wokal / perkusja.
Kategoria:   Nauka i edukacja
Nauka i edukacja > J?zykoznawstwo > Wydzia?y i instytuty

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. MATURA Z MATEMATYKI, DZI?KI NAM MATEMATYKA STAJE SI? PRZYST?PNIEJSZA
www.maturazmatematyki.pl

Nowa matura - matematyka: z nami matura z matematyki nie sprawi Ci zadnych problemow, w koncu matematyka nie jest tylko dla orlow.

MATURA Z MATEMATYKI, DZI?KI NAM MATEMATYKA STAJE SI? PRZYST?PNIEJSZA
www.maturazmatematyki.pl
Nowa matura - matematyka: z nami matura z matematyki nie sprawi Ci zadnych problemow, w koncu matematyka nie jest tylko dla orlow.

www.maturazmatematyki.pl
Kategoria:   Nauka i edukacja

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Katalog firm, Baza firm
Katalog stron firmowych oraz us?ugowych - firmy, us?ugi, produkty, towary. Katalog jest bran?owym katalogiem firm, obs?ugiwanym oraz moderowanym przez E-Power.pl oraz ResWebsites.pl Sam katalog jest baz? dla firm oraz bezp?atn? reklam?, dzi?ki której potencjalny klient mo?e dotrze? do w?a?nie Pa?stwa strony. Dodaj ju? dzi? swoj? stron? do katalogu firmowego.
Kategoria:   Katalogi firm
Komputery > Internet > Przeszukiwanie > Katalogi stron

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Warszawa ortodoncja
Warszawska Szko?a Jazdy SYRENA zosta?a za?o?ona przez ludzi, którzy wykonywany przez siebie zawód traktuj? z wielk? pasj? i zaanga?owaniem. Zatrudnieni instruktorzy posiadaj? du?e do?wiadczenie zawodowe. Dzi?ki wieloletniej praktyce w renomowanych warszawskich o?rodkach szkolenia kierowców, zdobyli odpowiedni? wiedz? i kwalifikacje. Udzia? w prowadzonych przez nas szkoleniach gwarantuje doskona?e przygotowanie merytoryczne i praktyczne do egzaminów pa?stwowych. Zdajemy sobie spraw? z tego, i? pierwsze kroki w zdobywaniu umiej?tno?ci kierowania pojazdem mog? by? stresuj?ce. Dlatego te? ka?dego kursanta traktujemy w sposób indywidualny. Staramy si? dostosowa? do jego potrzeb i oczekiwa?.
Kategoria:   Motoryzacja > Szkolenie kierowców

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Szkolenia z obslugi klienta
Strona internetowa firmy AMB Training Experts z Wielkopolski. Oferujemy edukacj? z zakresu przygotowania podej?cia do klienta oraz mened?erskie. Dzi?ki uzyskanemy do?wiadczeniu za granicami naszego kraju mo?emy obróci? po?wi?cony czas teorii w prawdziw? m?dro??, gotow? do u?ytku. Aby nasze szkolenia zosta?y prowadzone w s?uszn? stron? wykonujemy wiele czynno?ci maj?cych na celu analiz? potrzeb klienta oraz dostosowanie i mo?liwo?ci rozwini?cia naszych szkole?. Szkolenia AMB training experts s? wyposa?one w du?? ilo?c ciekawych i wci?gaj?cych w proces szkolenia metod, które uczyni? z naszych klientów pewnych liderów czy kierowników.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Ekonomia > Szkolenia i doradztwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Gry biznesowe
Jeste?my firm? dzia?aj?c? na nieznanym dot?d w Polsce obszarze Edutainment w biznesie. To unikalne po??czenie edukacji i rozrywki, dla maksymalizacji korzy?ci biznesowych klienta. Us?ugi doradcze Exprofesso s? nierozerwalnie zwi?zane z ofert? programow?. Cenimy indywidualno?? grup i zespo?ów – ka?de szkolenie przygotowujemy pod k?tem konkretnych uczestników.
Kategoria:   Komputery > Firmy

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Nauka angielskiego
Nauka angielskiego jest obecnie jednym z podstawowych celów edukacji. Angielski jest j?zykiem otwieraj?cym zdecydowanie bogatsze mo?liwo?ci rozwoju osobistego ka?dego cz?owieka. Z my?l? o tych osobach stworzona zosta?a witryna eTutor.pl oferuj?ca kurs angielskiego. Nauka angielskiego eTutor jest kursem angielskiego online. Tak du?? popularno?? zawdzi?cza efektywnemu systemowi nauki angielskiego.
Kategoria:   Nauka i edukacja

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com