Linki [Tag : ekologia]
Sortuj wg :
1. Producent Pomp Ciep?a ECOPOL-SYSTEM Termodynamiczna Technika Grzewcza
Producent i dostawca pomp ciep?a. Projekt, doradztwo i
wykonawstwo. Zajmujemy si? produkcj?, dostaw? i monta?em pomp ciep?a w
instalacjach indywidualnych i przemys?owych. Dolne ?ród?o,
kolektory poziomie i pionowe, ogrzewanie pod?ogowe i w?z?y cieplne.
Nasza us?uga jest kompleksowa. Pocz?wszy od wykonania projektu instalacji c.o., doboru odpowiedniej pompy, monta? urz?dzenia, wykonanie ?ród?a dolnego, wykonanie ca?ej instalacji c.o.
Zapewniamy fachowy serwis oraz doradztwo techniczne.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo
Budownictwo > Instalacje
Budownictwo > Materia?y

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. RAYPATH International - Oficjalna strona firmy Raypath - czyściki ekologiczne
Oficjalna strona firmy Raypath Internatonal sp. z o.o. Zajmujemy si? produkcj? oraz dystrybucj? ekologicznych produktów do czyszczenia, które nie wymagaj? u?ywania ?rodków chemicznych. Porz?dki bez detergentów, tylko sama woda. Dzi?ki odpowiedniej technologii, jak? wykonane s? czy?ciki nie szkodzimy naturze. Ograniczenie kontaktu z chemicznymi ?rodkami pozytywnie wp?ywa na wygl?d skóry i zdrowie. ?yj w zgodzie z natur? dzi?ki Raypath.
Kategoria:   Wed?ug miejscowo?ci > K
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 9 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl
Certyfikat Energetyczny - rejestr uprawnionych do wystawiania - w Twoim powiecie i mie?cie. Ca?a Polska korzysta z naszych us?ug. Dowiesz si? kiedy trzeba sporz?dzi? certyfikat energetyczny i kto go dla Ciebie sporz?dzi.Imienna lista audytorów energetycznych, na niej kontakty w formie wizytówek z numerami telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz mailami i adresami stron internetowych zarejestrowanych audytorów. Poruszamy aspekty prawne sporz?dzania ?wiadectw charakterystyki energetycznej, informujemy potencjalnych klientów kiedy trzeba sporz?dzi? ?wiadectwo energetyczne, a kiedy nie. Zapraszamy równie? na forum audytorów energetycznych - wymiana informacji na temat audytów, paszportów energetycznych itp. Audytorzy przypisani s? do konkretnych powiatów i miast, dzi?ki czemu ich wyszukiwanie jest proste i szybkie. Trafiamy do klienta w sposób czytelny i intuicyjny. Jeste? audytorem? Koniecznie si? zapisz. To doskona?a promocja dla Ciebie i Twojej firmy. Serwis wy??cznie o certyfikacji.
Kategoria:   Energia > Ciep?ownictwo
Budownictwo > Informatory
Budownictwo > Projektowanie

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 3 Ocena: 5.00 Głosów: 2
Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Ecopol-System Termodynamiczna Technika Grzewcza
Producent i dostawca pomp ciep?a. Projekt, doradztwo i
wykonawstwo. Zajmujemy si? produkcj?, dostaw? i monta?em pomp ciep?a w
instalacjach indywidualnych i przemys?owych. Dolne ?ród?o,
kolektory poziomie i pionowe, ogrzewanie pod?ogowe i w?z?y cieplne.
Nasza us?uga jest kompleksowa. Pocz?wszy od wykonania projektu instalacji c.o., doboru odpowiedniej pompy, monta? urz?dzenia, wykonanie ?ród?a dolnego, wykonanie ca?ej instalacji c.o. oraz wykonanie wylewek.
Zapewniamy fachowy serwis oraz doradztwo techniczne.
Zapytanie prosz? kierowa? na adres e-mail
biuro@ecopol-system.pl
lub zapraszam do odwiedzenia naszej strony
www.ecopol-system.pl
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo
Budownictwo
Budownictwo > Instalacje

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Biogaz - kompendium wiedzy
e-biogazownia.pl - kompendium wiedzy o biogazie. Pe?na informacja na temat jego uzyskiwania, zastosowa?, a tak?e innych alternatywnych biopaliw. Uzyskasz tu równie? informacje na temat aktualnego wykorzystanie biogazu w Polsce, porady na temat dotacji unijnych na budow? biogazowni rolniczych oraz kilka ciekawych artyku?ów na temat ekologicznych ?róde? energii.
Kategoria:   Energia > ?ród?a odnawialne > Biopaliwa

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Projekty farm wiatrowych
KAZ jest agencj? us?ug in?ynieryjnych, której zakres us?ug obejmuje mi?dzy innymi projekty farm wiatrowych oraz pozyskiwanie nieruchomo?ci gruntowych. Wieloletnie do?wiadczenie firmy w po??czeniu wysokimi kompetencjami pracowników sprawiaj?, ?e us?ugi firmy swoj? na najwy?szym poziomie. Sektor odnawialnych ?róde? energii silnie si? rozwija, jednocze?nie bran?a ta jest do?? m?oda i bardzo trudna. W?a?nie z tych powodów, konsulting i us?ugi in?ynieryjne tej bran?y s? tak poszukiwane. Decyduj?c si? na firm? KAZ zyskujecie Pa?stwo do?wiadczonego partnera, który b?dzie w stanie zaproponowa? Pa?stwu najlepsze rozwi?zania. Inwestycje liniowe z firm? KAZ.
Kategoria:   Budownictwo > Projektowanie
Budownictwo > Przemys?owe

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Oczyszczanie ?cieków z uboju
Firma Projprzem Eko znana jest w tematyce budowania oczyszczalni ?cieków. Mi?dzy innymi buduje biologiczne oczyszczalnie ?cieków, chemiczne Koch dla ?cieków z myjni wagonów, chemiczne reaktorowe Roch, oraz oczyszczalnie dla zak?adów produkcyjnych i fabryk. Stal w?glowa zapewnia niezawodno?? funkcjonowania.Technologie oczyszczania ?cieków s? coraz bardziej unowocze?niane. Budowa oczyszczalni ?cieków to inwestycja, która jest odpowiednia dla przemys?u zwierz?cego, drewnianego, spo?ywczego i innych.
Kategoria:   Ochrona ?rodowiska > ?cieki

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Biogazownia
Dzisiejsze czasy zmuszaj? cz?owieka do poszukiwania nowych ?róde? zasilania. Oczywi?cie jedn? z mo?liwo?ci jest zastosowanie OZE czyli odnawialnych ?róde? energii, co jest wielce pozytywne. Na naszej stronie Biogazownie.org.pl na pewno uda wam si? znale?? wiele informacji na temat jak dzia?a biogazownia i gdzie wyst?puje biogaz.Dzisiejsze czasy zmuszaj? cz?owieka do poszukiwania nowych ?róde? zasilania. Oczywi?cie jedn? z mo?liwo?ci jest zastosowanie OZE czyli odnawialnych ?róde? energii, co jest wielce pozytywne. Na naszej stronie Biogazownie.org.pl na pewno uda wam si? znale?? wiele informacji na temat jak dzia?a biogazownia i gdzie wyst?puje biogaz.
Kategoria:   Ochrona ?rodowiska > Doradztwo, projektowanie i badania

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Energia wiatru Warszawa
Ekosklep z urz?dzeniami wykorzystuj?cymi darmow? energi?. Oferujemy m.in. turbiny wiatrowe ma?ej i ?redniej mocy. Oferujemy tak?e regulatory, akumulatory oraz kompletne zestawy z turbinami wiatrowymi. Oferujemy równie? urz?dzenia wykorzystuj?ce energi? s?oneczn? - kolektory s?oneczne, energi? geotermiczn? - pompy ciep?a, energi? biomasy - kot?y na biomas?. Najwi?kszym zainteresowaniem ciesz? si? generatory wiatrowe. Energia wiatru jest jednym z odnawialnych ?róde? energii Odnawialnej. Wspó?cze?nie stosowane turbiny wiatrowe przekszta?caj? j? na energi? mechaniczn? , która dalej zamieniana jest na elektryczn?. Biuro mie?ci si? niedaleko Warszawy w ?ochowie. Serdecznie zapraszamy
Kategoria:   Budownictwo > Mieszkaniowe
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Oczyszczalnie
Nasza planeta cierpi, a wi?c powinni?my do?o?y? wszelkich stara? aby j? uratowa?. Energetyka wiatrowa czy uzdatnianie wody mo?e poprawi? stan ekologii. Odnawialne ?ród?a energii powinny by? doceniane. OZE s? zbyt ma?ym procentem produkcji energii na naszej planecie jak na dzie? dzisiejszy.Nasza planeta cierpi, a wi?c powinni?my do?o?y? wszelkich stara? aby j? uratowa?. Energetyka wiatrowa czy uzdatnianie wody mo?e poprawi? stan ekologii. Odnawialne ?ród?a energii powinny by? doceniane. OZE s? zbyt ma?ym procentem produkcji energii na naszej planecie jak na dzie? dzisiejszy.
Kategoria:   Ochrona ?rodowiska > ?cieki > Oczyszczalnie ?cieków

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com