Linki [Tag : farby]
Sortuj wg :
1. Sklep modelarski - Hobby Model
Hobby-Model specjalizuje si? w modelach z nap?dem gumowym. Zapewniamy du?y wybór modeli plastikowych uznanych marek oraz akcesoria modelarskie takie jak guma modelarska (p?aska, kwadratowa, okr?g?a), papier japo?ski, deseczki balsowe, listwy sosnowe i balsowe, ?mig?a i silniki do rakiet. W sklepie internetowym mamy mo?liwo?? zakupu produktu za posiadane punkty promocyjne oraz przyjazne ceny. Reprezentujemy niemieck? firm? UHU.
Kategoria:   Wypoczynek > Hobby > Modelarstwo

Data dodania: Jul 20, 2008 Trafień: 7 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Farby do wn?trz, farby do malowania ?cian - farby Alpina
Farby Alpina to kompletny program do malowania, farby do wn?trz, farby do malowania ?cian, pomieszcze? i domów. Asortyment obejmuje farby dekoracyjne, farby strukturalne, elewacyjne, do drewna i metalu. Dzi?ki nowoczesnemu maszynowemu barwieniu ColorExpress umo?liwiamy otrzymanie dowolnego koloru, co w po??czeniu z wysok? jako?ci? naszych farb stanowi wyj?tkow? ofert?.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y
Budownictwo > Materia?y > ?ciany i pod?ogi
Budownictwo > Materia?y > Wyko?czeniowe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Farby, lakiery samochodowe, materia?y lakiernicze
Firma PERFEKT jest dostawc? kompleksowych technologii lakierniczych oraz materia?ów dla przemys?u, rzemios?a oraz klientów indywidualnych. Dzia?amy na rynku od 1992 roku. Wykszta?cona kadra oraz wieloletnie do?wiadczenia umo?liwiaj? skuteczn? realizacj? zamówie?.

W naszej ofercie handlowej znajduje si? kilka tysi?cy produktów wielu producentów i marek. Oferta ta jest stale poszerzana uwzgl?dniaj?c rosn?ce potrzeby rynku oraz naszych klientów. Wspó?pracujemy z laboratoriami chemicznymi wiod?cych producentów lakierów i co za tym idzie jeste?my w stanie opracowa? prawie ka?d? aplikacj? technologiczn? z uwzgl?dnieniem najbardziej wyszukanych wymaga? odbiorców.
Kategoria:   Chemia > Farby i lakiery

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Barwniki
Je?li czujesz, ?e ze ?cian twojego domu bije szaro?? i nuda to najwy?szy czas to zmieni?. Na stronie malowanie.net.pl postaramy si? przedstawi? najnowsze technologie malowania ?cian, a w tym m. in. Malowanie proszkowe oraz farby przemys?owe.
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Farby - paleta kolorów farb aran?acje wn?trz
Kolory wokó? Ciebie to co? wi?cej ni? ?adny pomieszczenie i kolorowe meble. Barwy które nas otaczaj? maj? bezpo?redni wp?yw na to jak odbieramy otaczaj?ca nas przestrze?. Umiej?tnie dobrane kolory farb mog? optycznie powi?kszy? lub zmniejszy? powierzchni?, obni?y? sufit, skróci? lub wyd?u?yc pomieszczenie itp.
Obecnie mo?liwo?ci wybierania kolorów farb s? ogromne - mo?emy wybiera? nie tylko spo?ród kolorów ale tak?e spo?ród odcieni, dysponuj?c szerok? palet? kolorów pastelowych, jasnych barw oraz mocnymi, wyrazistymi kolorami. Znaj?c zasady kszta?towania poprzez kolor mo?emy w bardzo prosty sposób dokonywa? aran?acji wn?trz i oddzia?ywa? na odbiór przestrzeni.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Farby akrylowe
Produkty spod logo firmy Talens charakteryzuj? si? doskona?? jako?ci? oraz wydajno?ci?, której mog? pozazdro?ci? inne firmy. Od wielu ju? lat zaopatrujemy artystów malarzy i plastyków w pe?ny asortyment akcesoriów w?ród których znale?? mo?na p?ótna malarskie, podobrazia, sztalugi malarskie oraz wiele innych. W ofercie znajdziecie równie? wszelkie materia?y eksploatacyjne: farby olejne i akrylowe oraz pastele suche i olejne. Na ?amach niniejszej strony internetowej macie Pa?stwo mo?liwo?? m.in. zapoznania si? z pe?n? ofert?, znajduje si? tam równie? poradnik dla malarzy korzystaj?cych z naszych farb.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Malarstwo
Handel > Hurtownie

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. farby, kleje, chemia budowlana
W naszej ofercie handlowej znajduje si? kilka tysi?cy produktów wielu producentów i marek. Oferta ta jest stale poszerzana uwzgl?dniaj?c rosn?ce potrzeby rynku oraz naszych klientów z uwzgl?dnieniem najbardziej wyszukanych wymaga?. Wspó?pracujemy z najbardziej znanymi i najlepszymi producentami, dzi?ki czemu posiadamy w swojej ofercie wi?kszo?? uznanych na rynku.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Materia?y > Chemia budowlana
Chemia > Farby i lakiery

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Farby
Farby Benjamin Moore to farby do ?cian najwy?szej jako?ci. Dzi?ki farbom Benjamin Moore ka?de wn?trze staje si? naprawd? wyj?tkowe. Znajdziesz w naszej ofercie farby o unikalnych i wyj?tkowych kolorach, które zachwyc? ka?dego. Na naszej stronie znajduje si? równie? wiele informacji dotycz?cych aspektów zwi?zanych z malowaniem wn?trz. G?ówne atuty naszych produktów to ich wysoka trwa?o?? oraz wydajno?? jak i szeroki wachlarz kolorystyczny.
Kategoria:   Chemia > Farby i lakiery

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Offset
Offset jest jedn? z najbardziej popularnych technik drukarskich polegaj?ca na przeniesieniu obrazu za pomoc? folii bezpo?rednio na drukowany arkusz. Jednym z rodzajów tego druku jest heatset, wówczas do drukowania wykorzystuje si? energi? ciepln?. Firma Huber w swojej ofercie w?ród wielu innych posiada druk offsetowy oraz fleksografi?, dzi?ki czemu jeste?my w stanie wykona? ka?de Pa?stwa zlecenie.
Kategoria:   Chemia > Farby i lakiery
Poligrafia

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com