Linki [Tag : hale stalowe]
Sortuj wg :
1. Hale stalowe - Ocmer Sp. z o.o.
Projektowanie i budowa hal przemys?owych w konstrukcji lekkiej stalowej Remco, generalne wykonawstwo inwestycji. Oferowane hale stalowe wykorzystywane s? jako: hale produkcyjne, magazyny, hale logistyczne, hale handlowe, hale sportowe, stacje obs?ugi samochodów oraz sortownie odpadów. Projektowanie i budowa hal przemys?owych w konstrukcji lekkiej stalowej Remco, generalne wykonawstwo inwestycji. Oferowane hale stalowe wykorzystywane s? jako: hale produkcyjne, magazyny, hale logistyczne, hale handlowe, hale sportowe, stacje obs?ugi samochodów oraz sortownie odpadów.
Kategoria:   Budownictwo > Przemys?owe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 2 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Hale namiotowe - Producent, ISO-TUV, Projekty, normy PN-EN
Nasza firma zajmuje si? budow? i wynajmem hal namiotowych. Posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie w budowie hal aluminiowych. W naszej ofercie znajduj? si? hale namiotowe, hale aluminiowe, hale ?ukowe, hale stalowe, hale TFS i wiele innych. Realizujemy równie? nadruki na plandekach, auto-zabudowy. Jeste?my w stanie zbudowa? hal? o nietypowych wymiarach.
Kategoria:   Regionalne > Lubelskie > Lublin > Nieruchomo?ci
Budownictwo

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Budowa hal
Hale stalowe buduje si? cz?sto na peryferiach miasta. Je?li szukasz firmy, dla której budowa hal nie jest tajemnic?, skorzystaj z us?ug przedsi?biorstwa Alstal. Najnowocze?niejsza technologia wykorzystywana w produkcji sprawia, ?e konstrukcje stalowe s? najwy?szej jako?ci a hale stalowe zbudowane przez Alstal s? perfekcyjne.Zle? budow? i przekonaj si?, ?e hale stalowe wykonane przez t? firm? s? idealne.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Hale
BiB Systems Sp. z o.o. jest polsk? firm? zajmuj?c? si? projektowaniem, produkcj?, dostawami oraz monta?em (pod klucz) hal stalowych. Wykonujemy zarówno hale systemowe, jak i projektowane indywidualnie. Korzystaj?c z naszego wieloletniego do?wiadczenia jak i do?wiadczenia naszych partnerów, ka?dy obiekt jest indywidualnie analizowany. W zale?no?ci od potrzeb oraz wymaga? inwestora uzgodnionych wspólnie z architektem, konstruktorem i technologiem dobieramy odpowiednie parametry tak aby sprosta? wymaganiom ka?dego klienta.


Zakres prac oferowany przez BiB Systems:
- Prace projektowe.
- Produkcja, dostawa i monta? konstrukcji stalowej.
- Dostawa i monta? obudowy ?cian i dachu oraz wszelkie akcesoria montowane w obudowie (tj. ?wietliki, klapy dymowe, bramy, okna, drzwi i inne).
- Wykonanie robót ziemnych, fundamentowych i posadzkowych.
- Generalne wykonawstwo

BiB Systems Sp. z o.o jest polsk? firm? specjalizuj?c? si? w bezpo?redniej obs?udze ma?ych i ?rednich inwestycji. Produkuj?c do ok. 200 ton stali konstrukcyjnej miesi?cznie jeste?my wykonawc? zarówno hal systemowych jak i projektowanych indywidualnie. Jako przewodz?ca firma zwi?zani jeste?my z biurem konstrukcyjnym pod przewodnictwem in?. Krzysztofa Przyby?y oraz z jedn? z podpozna?skich wytwórni stali. Du?e do?wiadczenie pozwala nam dok?adnie dopasowa? projektowany obiekt do oczekiwa? i potrzeb inwestora. Zrealizowane przez nas obiekty wyró?nia nowoczesno??, optymalny kszta?t, które maj? bezpo?redni wp?yw na ekonomik?, funkcjonalno?? oraz estetyk?.


Zaczynaj?c od do?wiadczonej kadry in?ynierskiej, nowoczesnych wytwórni, sprawdzonych dostawców materia?ów, na solidnych ekipach budowlanych ko?cz?c, BiB Systems realizuje obiekty spe?niaj?ce wysokie wymagania co do jako?ci.

Celem przy?wiecaj?cym naszym dzia?aniom na ka?dym etapie jest zadowolenie Klienta poprzez spe?nienie jego wymaga? oraz oczekiwa?.

Prace projektowe pod nadzorem BiB Systems prowadzone s? przez do?wiadczonych w swojej bran?y specjalistów. Nowoczesne narz?dzia, komputerowe wspomaganie projektowania pozwalaj? stworzy? projekty w krótkim czasie, zoptymalizowa? ilo?? wykorzystanej stali oraz da? gwarancj? solidno?ci.

Wieloletnie zadowolenie w?a?cicieli oraz u?ytkowników postawionych przez nas obiektów daj? nam najwi?ksz? satysfakcj? z naszej pracy.
Wszystkie materia?y, z których tworzymy nasze hale, s? zgodne z polskimi i europejskimi normami oraz posiadaj? niezb?dne dopuszczenia do stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty, itp.).
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Hale
Budujemy oraz remontujemy najwy?szej jako?ci hale stalowe. Bamix to firma z wieloletnim do?wiadczeniem w bran?y budowlanej, pomo?e ci wznie?? lub wyremontowa? ju? istniej?ce hale przemys?owe. Nasza firma zajmuje si? budowaniem hal, magazynów, ch?odni oraz innych konstrukcji stalowych oraz ?elbetowych. Wielu Klientów przekona?o si? o naszej solidno?ci, przekonaj si? i Ty. Na stronie znajdziecie Pa?stwo wi?cej szczegó?owych informacji o firmie Bamix oraz o jej ofercie. Je?li hale stalowe to tylko z Bamix.
Kategoria:   Budownictwo > Przemys?owe

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Hale - inwestycje
Serwis Archiwum-inwestycji.pl dostarcza swoim czytelnikom profesjonalnych wiadomo?ci z zakresu planowanych inwestycji zarówno w budownictwie mieszkaniowych jak i przemys?owym. Portal zawiera informacje inwestycyjne z ca?ej Polski, dla u?atwienia posegregowane w ró?ne kategorie, ze wzgl?du na lokalizacj? i dok?adn? bran??. Archiwum-inwestycji posiada równie? rol? og?oszeniow?. Znale?? tu mo?na informacj? na temat bie??cych przetargów. Umo?liwiamy kontakt pomi?dzy zleceniodawcami i wykonawcami, dzi?ki temu nast?puje przep?yw informacji w bran?y inwestycyjnej.
Kategoria:   Budownictwo > Informatory

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Hale stalowe
Idealny wykonawca w budownictwie Trasko-Inwest dzia?a na rynku od 1999 roku. Specjalizujemy si? w wykonawstwie hal stalowych i innych budynków. zaprojektowane przez Trasko-Inwest sp. z o.o. maj? wszechstronne zastosowanie. Móg? by? wykorzystywane jako magazyny, centra logistyczne, hale produkcyjne, hale sportowe, supermarkety. Zapraszamy wi?cej na nasz? stron? internetow? w celu zapoznania si? z ofert? i zapoznanie dotychczasowych przedsi?wzi??.
Kategoria:   Budownictwo > Przemys?owe

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com