Linki [Tag : katowice]
Sortuj wg :
1. Biuro t?umacze? Katowice. T?umaczenia techniczne i ustne.
Language Partner to biuro t?umacze? które ?wiadczy us?ugi translatorskie w miastach: Miko?ów, Katowice, O?wi?cim, Tychy, Bieru?, L?dziny. Jeste?my grup? doskonale wyszkolonych lingwistów - t?umaczy. Specjalizujemy si? zarówno w t?umaczeniach pisemnych (zwyk?ych, przysi?g?ych), ustnych (symultanicznych, konsekutywnych) jak i t?umaczeniach dokumentacji samochodowej, obs?ugi dokumentacyjnej firm, t?umaczeniach dokumentacji medycznej.
Kategoria:   Us?ugi > T?umaczenia

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Serwis komputerowy
Serwis komputerowy u u?ytkowników domowych jak i firm. Oferujemy: instalacje systemu Windows, konfiguracje sprz?tu, napraw? urz?dze? oraz oprogramowania, usuwanie wirusów, modernizacje sprz?tu, archiwizacj? danych, konfiguracj? po??czenia internetowego, instalacj? sieci w domu. Masz problem ZADZWO? przyjedziemy i naprawimy.
(serwis PC, pogotowie komputerowe, naprawa komputerów, serwis komputerów, serwis komputerowy, vectra, katowice, chorzów, bytom, siemianowice ?l?skie, sosnowiec, czelad?, b?dzin, naprawa notebooków naprawa laptopów serwis notebooków serwis monitorów obs?uga informatyczna instalacja sieci komputerowych instalacja sieci serwis sprz?tu komputerowego naprawa sprz?tu komputerowego serwis laptop?w pogotowie komputerowe odzyskiwanie danych us?ugi informatyczne us?ugi komputerowe instalacja central telefonicznych obs?uga sieci komputerowych usuwanie wirusów odwirusowanie komputerów instalacja oprogramowania projektowanie stron www odwirusowanie komputera sieci komputerowe ob?suga informatyczna firm naprawa komputerów serwis komputerów naprawa monitorów serwis drukarek naprawa drukarek informatyka us?ugi informatyczne komputery naprawa komputery pogotowie komputerowe komputer naprawa komputerów serwis komputerowy odzyskiwanie danych oprogramowanie Microsoft komputery serwis komputery sieci serwis komputer?w serwis komputerowy naprawa komputerów systemy sieciowe usuwanie wirusów odzyskiwanie danych komputery naprawa naprawa komputerów serwis komputerowy sieci oprogramowanie serwis komputerów opieka informatyczna obs?uga informatyczna strony internetowe)
Kategoria:   Regionalne > ?wi?tokrzyskie > Kielce > Komputery i Internet
Komputery
Us?ugi

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Marcin Jankowski photography
Marcin Jankowski - portfolio autora. Galeria zawiera dotychczasowe osi?gni?cia z dziedziny fotografii mody, reklamowej, fotografii aktu oraz ?lubnej. Zamieszka?y na ?l?sku, prowadzi studio fotografii. Skupia si? przede wszystkim na na technice o?wietleniowej oraz prostej formie przekazu. Wspó?pracuje z agencjami produkcyjnymi, fotograficznymi i reklamowymi.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Arty?ci
Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Wy?sza Szko?a Techniczna w Katowicach - Architektura Wn?trz, Architektura Urbanistyka, Budownictwo,
Wy?sza Szko?a Techniczna w Katowicach, jest pierwsz? w regionie, niepubliczn? wy?sz? uczelni?, która rozpocz??a kszta?cenie in?ynierów na kierunku ARCHITEKTURA I URBANISTYKA oraz licencjatów i magistrów na kierunku ARCHITEKTURA WN?TRZ. Ponadto uczelnia prowadzi kierunki: BUDOWNICTWO - studia in?ynierskie, GOSPODARKA PRZESTRZENNA – studia in?ynierskie, WZORNICTWO - projektowanie mody, bi?uterii - studia licencjackie oraz GRAFIKA – studia jednolite magisterskie. Bior?c pod uwag? bie??ce potrzeby rynku uczelnia przygotowuje kszta?cenie na trzech nowych kierunkach: RE?YSERIA, AKTORSTWO, ADMINISTACJA.
Wy?sza Szko?a Techniczna w Katowicach zosta?a za?o?ona przez mgr in?. arch. Arkadiusza Ho?d?. Uczelnia posiada uprawnienia szko?y wy?szej nadane przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2003 roku. Wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i zwi?zków uczelni niepublicznych pod numerem 143. Programy i plany studiów s? zgodne ze standardami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wy?szego.
Uczelnia otrzyma?a Certyfikat Wiarygodna Szko?a
Kierunki studiów:
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA - 4-letnie studia in?ynierskie, w przygotowaniu uzupe?niaj?ce studia magisterskie ,
ARCHITEKTURA WN?TRZ - 4-letnie licencjackie, 2-letnie uzupe?niaj?ce studia magisterskie ,
BUDOWNICTWO - 4-letnie studia in?ynierskie
Specjalno?ci:
- Budownictwo mieszkaniowe
- Nowoczesne technologie
- Nieruchomo?ci
- Drogi i autostrady
- Renowacja i modernizacja
- Zarz?danie inwestycjami
WZORNICTWO - 4-letnie studia licencjackie
Specjalno?ci:
- Projektowanie mody
- Projektowanie bi?uterii
GOSPODARKA PRZESTRZENNA – 4-letnie studia in?ynierskie
Specjalno?ci:
- Architektura krajobrazu
- Inwestycje i nieruchomo?ci
- Transport i komunikacja
GRAFIKA – 5-letnie studia jednolite magisterskie
Specjalno?ci:
- animacja 3D, cyfrowa edycja wideo i monta?
- grafika reklamowa
- grafika komputerowa i multimedia
RE?YSERIA (kierunek w przygotowaniu)
AKTORSTWO (kierunek w przygotowaniu)
ADMINISTRACJA (kierunek w przygotowaniu

Studia Podyplomowe na kierunkach:
ARCHITEKTURA WN?TRZ - 3-semestralne,
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE - 2-semestralne.
ZARZ?DZANIE NIERYCHOMO?CIAMI I PO?REDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMO?CIAMI - 2-semestralne

Ponadto uczelnia prowadzi :
• Kursy ArchiCADa ,
• Kursy AutoCADa,
• Kursy Rysunku,
• Kursy Adobe Photoshop,
• Kursy 3D Studio MAX.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Instytucje > Uczelnie
Nauka i edukacja > Instytucje > Uczelnie > Artystyczne
Nauka i edukacja > Instytucje > Uczelnie > Techniczne

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Biuro ksi?gowe
Biuro ksi?gowo podatkowe Tax-Net dzi?ki swojemu wieloletniemu do?wiadczeniu, jak równie? wykwalifikowanej i dobrze wykszta?conej kadrze doradców stanowi licz?c? si? na rynku rachunkowo?ci firm?, która swoj? ofert? kieruje zarówno do przedsi?biorstw, jak i do Klientów indywidualnych. Siedzib? naszego biura rachunkowego s? Katowice, pracuje dla nas 8 licencjonowanych doradców podatkowych, którzy doradz? pa?stwu w zawi?ych i skomplikowanych problemach podatkowych, ksi?gowych i innych. Je?li zaciekawi?a Pa?stwa nasza oferta, zapraszamy do odwiedzenia firmowej strony internetowej, na której znajduje si? wi?cej szczegó?ów.
Kategoria:   Us?ugi > Doradztwo > Rachunkowo?? i podatki

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. EDAR KATOWICE
Us?ugi ochrony przystosowujemy ?ci?le do wymaga? stawianych przez naszych klientów uwzgl?dnieniem specyfiki obiektu i przewidzianych zagro?e?.


Oferta firmy:
- fizyczna ochrona osób
- fizyczna ochrona obiektów
- konwojowanie warto?ci pieni??nych
- patrolowanie i interwencje
- monitoring systemów alarmowych
- zabezpieczenia techniczne
- zabezpieczenia imprez masowych
- us?ugi porz?dkowo-czysto?ciowe

Jeste?my Zak?adem Pracy Chronionej i udzielamy firmom do 40% ulg? na Pa?stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych.

Serdecznie zapraszamy do wspó?pracy!

www.zomedar.pl
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Ochrony

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 5 Ocena: 5.00 Głosów: 4
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Strony internetowe
Opcode to profesjonalne strony www, aplikacje internetowe, projektowanie i tworzenie stron.

Oferujemy wykonanie systemów CMS, systemów wysy?ki mailingu i newslettera oraz dedykowane oprogramowanie dzia?aj?ce w sieci intranet i internet.

Wykonujemy system telewizji POS (POS TV).

Pozycjonujemy strony i dokonujemy optymalizacji stron pod k?tem wyszukiwarek internetowych.

Zapraszamy do kontaktu.
Kategoria:   Komputery > Internet > Tworzenie stron
Komputery > Internet > Promocja stron > Pozycjonowanie
Komputery > Internet > W Sieci > Portale

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Fotografia ?lubna Rybnik
Blog Patryka Wola?skiego dostarcza nam informacji o pracy i dorobku tego cenionego fotografa ?lubnego. Autor specjalizuje si? w fotografii ?lubnej, wykonuje profesjonalne sesje zdj?ciowe m?odej pary w plenerze i studiu. Poprzez stron? mam szans? zapozna? si? z jego bogatym port folio, ostatnimi projektami i zleceniami. Swoj? dzia?alno?? prowadzi na terenie województwa ?l?skiego, przede wszystkim na terenie Rybnika i Katowic.
Kategoria:   Sztuka i rozrywka > Fotografia > Fotografowie > Uroczysto?ci

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Projektowanie i tworzenie stron WWW
Nowoczesne i eleganckie strony internetowe? Szybkie i wydajne sklepy internetowe? Taka w?a?nie jest firma Hyh. Proponujemy Ci system zarz?dzania tre?ci? (Hyh-CMS), który umo?liwia Ci bardzo proste zarz?dzanie Twoj? stron? WWW. Nie musisz by? programist?, nie musisz wiedzie? czym jest HTML, CSS, PHP. Na nasze produkty udzielamy 24 miesi?ce gwarancji. W trakcie i poza okresem gwarancyjnym udzielmy wsparcia technicznego. Koniecznie sprawd? nasz? ofert?.
Kategoria:   Komputery > Internet > Tworzenie stron
Regionalne > Europa > Polska > Miejscowo?ci > T

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. NEORENT.pl - nowoczesny serwis og?osze? wynajmu
NEORENT.pl - oferuje Ci mo?liwo?? bezp?atnego umieszczenia og?oszenia dotycz?cego wynajmu lokalu mieszkalnego. Zastosowane narz?dzia pozwol? Ci zarz?dza? og?oszeniem i wykorzysta? je w przysz?o?ci. Szczegó?owe podpowiedzi u?atwi? Ci optymalizacj? oferty pod wzgl?dem jej atraktycjno?ci i wysoko?ci dochodów.
Dla szukaj?cych domu lub mieszkania, NEORENT.pl przygotowa? zaawansowane wyszukiwarki, które pozwalaj? szybko i trafnie znale?? interesuj?c? ofert?.
Kategoria:   Nieruchomo?ci
Katalogi firm
Komputery > Internet > W Sieci > Portale

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com