Linki [Tag : kominki]
Sortuj wg :
1. TOP AIR-SOFIK
Firma nasza powsta?a w Polsce w kwietniu 1996 roku. Klimatyzacj?, ch?odnictwem zajmowali?my si? przez przez wiele lat, w tym 20 lat w Afryce równikowej. Tam te? stosowali?my technologi? kana?ów z p?yt z we?ny szklanej FIB-AIR®, któr? tu w Polsce wprowadzili?my jako pionierzy. Na Polski rynek wprowadzili?my materia? najwy?szej ?wiatowej klasy, materia? z najwy?szej pó?ki i z prawie 50 letni? histori?. Pierwsze instalacje z tej p?yty powsta?y we Francji pod koniec lat 60-tych. Od kilku lat sprzedajemy ten materia? pod nazw? w?asn? TOP AIR/CLV 284. P?yta TOP AIR/CLV 284 to najlepszy ?wiatowej klasy materia? na kana?y wentylacyjno-klimatyzacyjne, to po prostu TOP technologia. Pracuj z nami a b?dziesz na TOP-ie.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. TOP AIR-SOFIK
Firma nasza powsta?a w Polsce w kwietniu 1996 roku. Klimatyzacj?, ch?odnictwem zajmowali?my si? przez przez wiele lat, w tym 20 lat w Afryce równikowej. Tam te? stosowali?my technologi? kana?ów z p?yt z we?ny szklanej FIB-AIR®, któr? tu w Polsce wprowadzili?my jako pionierzy. Na Polski rynek wprowadzili?my materia? najwy?szej ?wiatowej klasy, materia? z najwy?szej pó?ki i z prawie 50 letni? histori?. Pierwsze instalacje z tej p?yty powsta?y we Francji pod koniec lat 60-tych. Od kilku lat sprzedajemy ten materia? pod nazw? w?asn? TOP AIR/CLV 284. P?yta TOP AIR/CLV 284 to najlepszy ?wiatowej klasy materia? na kana?y wentylacyjno-klimatyzacyjne, to po prostu TOP technologia. Pracuj z nami a b?dziesz na TOP-ie.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Kominki, kuchnie w?glowe, piece, kafle.
Strona przedstawia opisy (zalety i wady) wk?adów kominkowych, piecokominków, kot?ów kominkowych, kaset grzewczych, kuchni w?glowych i na drewno, kot?ów c.o., innych urz?dze? grzewczych na paliwa sta?e. Zawiera du?o rad i wskazówek nie tylko dotycz?cych prawid?owego palenia, przygotowania opa?u, lecz pomaga rozwi?za? konkretne problemy zwi?zane z ogrzewaniem ca?ego domu.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje
Budownictwo > Materia?y > Wyposa?enie
Us?ugi

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Kominek
Kominek za rozs?dn? cen? tylko z firm? IREXPOL. Dom bez kominków jest jak cz?owiek bez duszy, pusty i zimny. Ka?dy kto zetkn?? si? z pal?cym si? ogniem w kominkach wie, ?e nie ma przyjemniejszej rzeczy jak jego ciep?o jesieni? czy zim?. Istnieje mo?liwo?? nabycia kominka na zasadzie barterowej tzn. bez gotówki. DGP-dystrybucja gor?cego powietrza, to najbardziej wydajny system ogrzewania domów, pomieszcze? biurowych. system z grubsza polega na rozprowadzaniu gor?cego powietrza powstaj?cego podczas palenia w kominku do wszystkich lub wybranych pomieszcze? w obiekcie.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Kominki
Firma ASBUD Kominki z siedzib? w Radzyminie ko?o Warszawy specjalizuje si? w kompleksowej realizacji zamówie? wed?ug naszego lub Pa?stwa projektu. Budujemy i wykonujemy kominki powietrzne i z p?aszczem wodnym. Wykonujemy obudowy z: piaskowca, marmuru, granitu, klinkieru, trawertynu itp. W swojej ofercie posiadamy wk?ady kominkowe. Zapraszamy do odwiedzenie naszej strony internetowej.
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Piece wolnostoj?ce
Coraz bardziej nowoczesna technologia spowodowa?a, i? masa produktów, które w dawnych czasach by?y uwa?ane za przedmioty codziennego u?ytku zosta?y zast?pione wydajniejszym sprz?tem i odesz?y w zapomnienie, by po latach znów powróci? do ?ask u?ytkowników. Bardzo dobrym przyk?adem b?d? tutaj ró?nego typu piece, od kominkowych poprzez ?eliwne a? do wolno stoj?cych. Mianem piece wolnostoj?ce w j?zyku potocznym by?y kiedy? nazywane obecne piece kominkowe, które nale?? obecnie do najbardziej popularnych sposobów dogrzewania pomieszcze? lub nawet ca?ego domu.
Kategoria:   Spo?ecze?stwo > Blogi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Akcesoria kominkowe
Posiadasz nowoczesny kominek, ale jego wygl?d ju? Ci si? opatrzy?? Planujesz zakup ekologicznego kominka, ale obawiasz si?, ?e ma zbyt skromny design? Zdecyduj si? na atrakcyjne akcesoria do kominków, aby ka?dego dnia cieszy? si? widokiem ceramicznych polan lub stosowa? aromaterapi?.Nowoczesny kominek ma wiele zalet – nie potrzebuje dro?nego komina ani drewna, nie produkuje dymu, sadzy i popio?u, dzi?ki czemu mo?e znale?? si? w ka?dym domu. Jednak co zrobi?, aby wzbogaci? jego wygl?d i sprawi?, by ka?dego dnia otwiera? przed domownikami nowe mo?liwo?ci? Rozwi?zaniem s? akcesoria kominkowe! Mo?esz wybiera? z szerokiej palety ozdobnych rusztów, szklanych paneli ochronnych, ceramicznych polan do umieszczania w palenisku, czy zestawów do aromaterapii. Akcesoria do kominków to doskona?y wybór dla ka?dego, kto pragnie posiada? funkcjonalny, ekonomiczny i pi?kny kominek w domu.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Wk?ady do kominków
Chcia?by? ka?dego dnia cieszy? si? ogniem kominkowym, ale nie lubisz czy?ci? paleniska i masz do?? nieekonomicznych wydatków zwi?zanych z kupowaniem drewna i konieczno?ci? jego przechowywania? Od dzi? mo?esz zapomnie? o wzywaniu kominiarza i gryz?cym w oczy dymie z kominka! Zdecyduj si? na wk?ady kominkowe Chantico Fire, które mo?na umie?ci? we wn?trzu zwyk?ego kominka. Wk?ady te zapewniaj? ?ywy ogie? na bazie spalania ekologicznego, p?ynnego paliwa, które nie wytwarza dymu, popio?u i sadzy oraz nie potrzebuje dro?nego komina.
Kategoria:   Media > Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Biokominki
Chcia?by? mie? kominek, ale wiesz, ?e Twoje mieszanie nie pozwala na tak? instalacj?? Dzi? ju? nic nie stoi na przeszkodzie, aby? zrealizowa? swoje marzenie! Wybierz przeno?ne kominki na biopaliwo i ciesz si? prawdziwym ciep?em domowego ogniska oraz przytuln? atmosfer? bez dymu. Sprawd? na www.chanticofire.plOsoby, które marz? o kominku, a jednocze?nie chc? ?y? w zgodzie z natur? i nie przyczynia? si? do jej degradacji, mog? wybra? kominki ekologiczne. Dzi?ki ich unikalnej konstrukcji i wykorzystywanej technologii kominki nie potrzebuj? drewna i nie emituj? dymu, co sprzyja ochronie ?rodowiska naturalnego. Sprawd? na www.chanticofire.pl
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Chesney's - kominki,kominki angielskie, obudowy kominkowe
ekskluzywnekominki.pl :: W Warszawie Najwy?szej Jako?ci obudowy kominkowe,kominki angielskie - unikalne kominki Chesney`s!Firma KODO koz?owski & domi?ski jest wy??cznym przedstawicielem na Polsk? tej najstarszej angielskiej firmy zajmuj?cej si? produkcj? kominków i akcesoriów kominkowych. Chesney's zosta?a za?o?ona w 1983 roku i od tego czasu sta?a si? czo?owym dostawc? zabytkowych kominków w Wielkiej Brytanii. Wiele kominków Chesney's jest obecnie dost?pnych w krajowej i zagranicznej sieci wybranych, niezale?nych przedstawicielstw.
Pocz?tkowo firma sprzedawa?a wy??cznie antyczne kominki. Chesney's nadal utrzymuje w sprzeda?y kilkaset oryginalnych kominków. Firma ponadto stworzy?a niepowtarzalny wybór reprodukcji kominków o najwy?szej jako?ci wykonania. Kominki te posiadaj? szeroko rozpoznawaln? autentycznos? przez czo?owych konserwatorów zabytków zarówno w kraju jak i za granica. Chesney's równie? stwo?y?a niepowtarzalny oraz nowatorski wybór nowoczesnych projektów kominków we wspó?pracy z czo?owymi projektantami takimi jak Jasper Conran, Jane Churchill i Kelly Hoppen.
Kategoria:   Budownictwo > Mieszkaniowe

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com