Linki [Tag : komputerowe]
Sortuj wg :
1. Reliable Pozna?: naprawa komputerów, us?ugi komputerowe, serwis
Specjalizujemy si? w naprawach i konserwacji wszelkiego rodzaju sprz?tu komputerowego, a tak?e w tworzeniu, obs?udze, utrzymaniu i zabezpieczaniu sieci komputerowych oraz stron WWW. Posiadamy bogate zaplecze techniczne umo?liwiaj?ce dokonanie szybkiej naprawy praktycznie ka?dego sprz?tu klasy PC. Prowadzimy outsourcing informatyczny dla firm.
Zajmujemy si? tak?e instalacj? i rozbudow? sieci LAN, zarówno ma?ych - domowych, blokowych, jak i du?ych (firmowe, osiedlowe). Zapewniamy sprz?t potrzebny do wspó?dzielenia ??cz internetowych, o du?ych mo?liwo?ciach konfiguracji i wysokim poziomie bezpiecze?stwa.

Dzia?amy 24h na dob?!
Kategoria:   Komputery > Internet > Us?ugi
Komputery > Internet > Tworzenie stron > Us?ugi kompleksowe
Komputery > Firmy

Data dodania: Sep 12, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Pogotowie Komputerowe Warszawa: serwis komputerów, naprawa komputerów, pomoc
Pogotowie komputerowe poleca: serwis komputerowy, pomoc komputerowa - Warszawa.
Je?eli poszukujesz pomocy zwi?zanej z komputerami
- trafi?e? idealnie!

Problemy komputerowe, zarówno te du?e jak i mniejsze
to nasza codzienno?? i specjalno??.

Od lat pomagamy wielu ludziom i firmom w ró?nych
dziedzinach zwi?zanych z informatyk?.

Zatrudniamy profesjonalistów – nie uczymy si? informatyki
na naszych klientach!
Kategoria:   Komputery

Data dodania: Sep 12, 2008 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Katalog stron komputerowych
Katalog stron bran?y internetowej oraz komputerowej zaprasza do zg?aszania wizytówek Pa?stwa firm do naszego zbioru. Nasz katalog akceptuje wy??cznie strony firm komputerowych i internetowych, czyli tych których obszar dzia?ania ogranicza si? do komputera, jego peryferii oraz oprogramowania na nim zainstalowanego. Je?li jeste? w posiadaniu witryny, która ma zwi?zek z ogólnie poj?t? informatyk?, zapraszamy do bezp?atnego zg?oszenia strony. Zg?aszana tre?? musi by? zgodna z regulaminem katalogu. Nasz katalog stron jest moderowany dzi?ki czemu jako?? wpisów w nim zawartych jest wysoka.
Kategoria:   Komputery > Internet > Przeszukiwanie > Katalogi stron

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Gry internetowe
Odkryj fascynuj?cy ?wiat gier, dzi?ki nam znowu poczujesz si? jak dziecko, znajdziesz tutaj recenzje najciekawszych nowo?ci komputerowych oraz przypomnisz sobie zasady gier zespo?owych które znowu dostarcz? Tobie i Twoim znajomym mnóstwo frajdy. Zbiór najlepszych gier online z ca?ego Internetu. Katalog staranie wyselekcjonowanych gier, które dostarcz? Ci wiele rozrywki.
Kategoria:   Gry > Internetowe

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Testkomp.pl - testy oprogramowania, sieci komputerowe, strony internetowe
Ka?da firma informatyczna powinna dba? o podnoszenie jako?ci pisanego przez oprogramowania.
Mo?na to osi?ga? poprzez testowanie oprogramowania komputerowego. Na ró?nych etapach produkcji mog? by? nast?puj?ce testy oprogramowania:
funkcjonalne, akceptacyjne, regresyjne, integracyjne, itd.
Ka?dy rodzaj testu odpowiada za dzia?ania koncentruj?ce si? w innym czasie produkcyjnym.
Wa?ne bowiem jest, aby testowanie oprogramowania wykonywa? nie tylko po zako?czeniu prac produkcyjnych, ale na ka?dym etapie produkcji. Tylko takie testy oprogramowania zagwarantuj? mo?liwie jak najlepsz? jako?? produktu.
Z punktu widzenia ka?dego klienta kupuj?cego oprogramowanie komputerowe wa?na jest jego stabilno??. Klient oczywi?cie mo?e zg?osi? w ramach okresu gwarancyjnego problemy z zakupionym oprogramowaniem, jednak ka?dy powa?ny problem, zw?aszcza je?li oprogramowanie jest kosztowne, obni?a zaufanie klienta do firmy pisz?cej to oprogramowanie, a w samej firmie generuje nieporównywalnie wi?ksze koszty poprawy takiego problemu, ni? gdyby ten sam b??d zosta? zg?oszony w którym? etapie produkcji programu.
Dlatego tak wa?ne jest, aby ka?da firma programistyczna wykonywa?a testowanie oprogramowania przez siebie pisanego.
Niestety zbyt wiele firm nie podchodzi do tego zagadnienia powa?nie, taktuj?c testy oprogramowania jako niekonieczny elment podnoszenia jako?ci, lub co gorsza jako z?o konieczne.
Aby temu zapobiec niezb?dne jest wydzielenie w firmie niezale?nej od jej kierownictwa komórki testowej, czyli powierzy? testy firmie zewn?trznej, która nie jest uwik?ana w ?adne relacje pracownik-szef, oraz kole?e?skie relacje, które mog? sprzyja? "zamiataniu pod dywan" mniej istotnych problemów.
Testkomp.pl wykonuje testowanie oprogramowania na ka?dym etapie produkcji.
Kategoria:   Komputery > Firmy
Wed?ug miejscowo?ci > K
Komputery > Internet > Us?ugi

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Myszki Mediatech
Je?li pracujesz du?o przy komputerze albo jeste? mi?o?nikiem gier to wiesz, jak wa?na jest dobra mysz komputerowa. To niedu?e urz?dzenie potrafi zmieni? prac? czy rozrywk? w tortur?, je?li jest ?le dobrane lub korzysta z przestarza?ej technologii. Popatrzy?e? teraz na swoj? myszk? do komputera? S?usznie – je?li masz w?tpliwo?ci odno?nie tego, czy komfort Twojej pracy, czy grania jest do?? wysoki, wejd? na stron?: www.komputery.pila.pl i zapoznaj si? z prezentowanymi tam urz?dzeniami. Do Twojej dyspozycji s? opisy i zdj?cia, które dostarczaj? niezb?dnych informacji odno?nie tego, czy dana mysz spe?ni Twoje oczekiwania i potrzeby. Zanim udasz si? do sklepu, zapoznaj si? z zawarto?ci? serwisu – to skarbnica wiedzy dla ka?dego, kto marzy o przyjemnej, wygodnej i zdrowej pracy oraz rozrywce przed monitorem.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Meble > Akcesoria

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Opony U?ywane i nowe w ?odzi, serwis i wulkanizacja
Juranty to pewna i zaufana firma z wieloletnim do?wiadczeniem w bran?y oponiarskiej w ?odzi. Us?ugi jakie ?wiadczymy to przede wszystkim: monta?, wymiana opon, prostowanie felg, wulkanizacja, wymiana wentyli oraz komputerowe wywa?anie kó?. Ponad to sprzedajemy tanio opony znanych marek nowe i u?ywane, letnie i zimowe. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?. [url=http://www.oponywlodzi.pl/kontakt.html]Tanie Opony[/url]
Kategoria:   Motoryzacja
Katalogi firm
Motoryzacja > Cz??ci i akcesoria

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Gry
Gry w INTERIA.PL - znajdziesz tu najlepsze gry komputerowe dla dzieci, internetowe, samochodowe, rpg, strategiczne, przygodowe na PC, gry on line oraz nowe kody do gry. W serwisie testujemy moje gry, z nami ?adna gra nie b?dzie Ci obca. Dajemy dost?p do informacji na temat ka?dej z gier. Ka?dy znajdzie u nas gr? tak? jak? lubi. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej strony. Gwarantujemy do br? zabaw?.
Kategoria:   Gry

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com