Linki [Tag : konstrukcje stalowe]
Sortuj wg :
1. balustrady metalowe
Wykorzystywane s? do zabezpieczenia klatek schodowych czy tez podzia?u pomieszcze? , wytwarzamy balustrady z metali takich jak stal i mosi?dz. Nasza firma oferuje w?asne projekty ale tez wykonujemy zlecenia specjalne z projektu klienta. Balustrady wewn?trzne wype?ni? mo?emy szk?em , stal? czy tez mosi?dzem . Pi?knie nadaj? si? na ozdob? wn?trz jak i balkonów zachwyca pa?stwa prostota ale tez skomplikowanym kszta?tem które robimy na zamówienie.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Wyko?czeniowe
Budownictwo

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Prefabrykaty stalowe
Je?li jeste? w trakcie inwestycji budowlanej i potrzebujesz z?o?y? zamówienie na konstrukcje stalowe koniecznie zapoznaj si? z ofert? firmy Alstal. Zak?ad Prefabrykacji wytwarza konstrukcje stalowe na potrzeby hal produkcyjnych, sportowych i magazynów. Najnowsze technologie i innowacyjne rozwi?zania stosowane przy produkcji konstrukcji stalowych czyni? j? konkurencyjn?.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Elewacja

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. AKRIM - konstrukcje stalowe, prace wysoko?ciowe.
Opracujemy, wyprodukujemy i z?o?ymy ka?d? konstrukcj? ze stali o wadze pojedynczego elementu do 1.5 tony i rozmiarach: d?ugo?? - 8m, szeroko?? - 1.45m, wysoko?? - 2.4m. Ochrona antykorozyjne na ?yczenie Klienta.
Wykonujemy ekspertyzy techniczne z profilu konstrukcji ze stali. Specjalizujemy si? w obiektach wysokich takich jak: maszty i wie?e telekomunikacyjne, kominy metalowe.
Realizujemy roboty wyburzeniowe metodami standardowymi, jak równie? technikami alpinistycznymi w przypadku obiektów wysokich.
Kategoria:   Budownictwo > Przemys?owe
Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Hale stalowe
Idealny wykonawca w budownictwie Trasko-Inwest dzia?a na rynku od 1999 roku. Specjalizujemy si? w wykonawstwie hal stalowych i innych budynków. zaprojektowane przez Trasko-Inwest sp. z o.o. maj? wszechstronne zastosowanie. Móg? by? wykorzystywane jako magazyny, centra logistyczne, hale produkcyjne, hale sportowe, supermarkety. Zapraszamy wi?cej na nasz? stron? internetow? w celu zapoznania si? z ofert? i zapoznanie dotychczasowych przedsi?wzi??.
Kategoria:   Budownictwo > Przemys?owe

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Ekrany akustyczne
Witryna przedsi?biorstwa Weldon dzia?aj?cego w bran?y produkcji metalowej. Podstawowym i najstarszym profilem dzia?alno?ci firmy jest produkcja kontenerów. Weldon wytwarza kontenery o dowolnym przeznaczeniu zgodne z normami ISO. W ofercie przedsi?biorstwa s? m.in. kontenery sk?adane, sanitarne, mieszkalne, morskie, magazynowe i inne.

Oferta Weldon w zakresie budowy kontenerów jest ci?gle rozwijana o nowe, udoskonalone kontenery.
Uzyskane w ostanim okresie wiedza i do?wiadczenie umo?liwi?y rozszerzenie zakresu produkcji metalowej o nowe dzia?y produktów i ?wiadczonych us?ug. S? nimi produkcja ekranów akustycznych, panelowych ogrodze? metalowych i konstrukcje stalowe oraz us?ugi wynajmu maszyn, obróbki metalu, a tak?e ultrad?wi?kowego badania spoin i spawów konstrukcji stalowych. Dzi?ki znacznemu wzrostowi ilo?ci inwestycji w zakresie budownictwa drogowego szczególnie du?ym zainteresowaniem w ostatnim czasie ciesz? si? ekrany akustyczne.
Kategoria:   Budownictwo > Drogowe

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com